Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVI.164.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-28 09:29:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVI.164.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 72.952.519 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.500.180 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.452.339 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 78.244.702 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 67.684.072 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 10.380.630 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
   2. nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
   3. wolne środki: 995.862;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
   1. kredyty: 5.565.685 zł,
   2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
   3. wolne środki: 995.862 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.164.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.  
Dochody i wydatki:
Rozdz.75020 i rozdz.75405 – dotyczy darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Borki w kwocie 4.000 zł na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Środki zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie zaplecza socjalnego w Komendzie Powiatowej Policji.   
Rozdz.85406 – zwiększa się plan dochodów o środki w kwocie 15.000 zł uzyskane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji z tytułu przeprowadzonych szkoleń nauczycieli. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy skorygowania planu dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne i – w konsekwencji – źródeł ich finansowania (§ 6057 i § 6059).
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków pokrywanych z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie nagrody jubileuszowej i wynagrodzeń za służby na zastępstwa.
§ 2540 w rozdz.80102,80111,85404 – dotyczy zmian dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w związku z niedoszacowaniem planu na realizację wczesnego wspomagania  oraz prowadzenie gimnazjum. Na te cele przeznacza się  nadwyżkę środków powstałą w szkole podstawowej.   
Rozdz.80102, 80111, 80134,85401- dotyczy przesunięć środków w ramach planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w celu zabezpieczenia wypłat zasiłków chorobowych i godzin ponadwymiarowych.
Rozdz.80114 - dotyczy przesunięć środków w ramach planu Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w celu zabezpieczenia wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
Rozdz.80130 i 85417 – dotyczy zwiększenia planu projektów realizowanych ze środków unijnych w związku ze wzrostem kursu euro:
 • Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej – o 3.500 zł,
 • Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość – o 100 zł.
Na ten cel przesuwa się niewykorzystane środki w planie dotacji dla schronisk młodzieżowych.
Rozdz.80140 i 85410 – dotyczy zwiększenia planu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom. Na ten cel przesuwa się nadwyżkę środków z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (internat).
Rozdz.85203- dotyczy przesunięć środków w ramach planu Domu Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia wypłat premii pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy.
Rozdz.85218- dotyczy przesunięć środków w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu opłacenia aktualizacji programów komputerowych.
Rozdz.85421- dotyczy przesunięć środków w ramach planu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu zabezpieczenia wypłat zasiłków chorobowych i składek na Fundusz Pracy.
 
 
Ponadto:
 1. doprecyzowuje się nazwy zadań inwestycyjnych w zakresie:
  1. rozdz. 60014 - przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej,
  2. rozdz. 85111 - wykonania dokumentacji rozbudowy Szpitala Giżyckiego (oddział zakaźny),
 2. w rozdz. 85202 dokonuje się zmiany zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej: zamiast aparatu do elektrokardiografii, szafy chłodniczej i kuchni gazowych – zakupić pralnico-wirówkę.
 3. zwiększa się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej o przychody:
  1. z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON – o 47.236 zł,
  2. z wpływów za świadczone usługi – o 111.000 zł.
Przychody te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania ZAZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-28 09:28:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-28 09:29:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-28 09:29:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1405 raz(y)