Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXV.157.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-01 08:59:12 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXV.157.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 24 listopada 2016 r.

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.725.017 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.319.732 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.405.285 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.017.200 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 67.683.624 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 12.333.576 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
   2. nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
   3. wolne środki: 995.862;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
   1. kredyty: 5.565.685 zł,
   2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
   3. wolne środki: 995.862 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXV.157.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
Dochody i wydatki:
Rozdz.85395zmniejsza się plan dotacji otrzymanych z Samorządu Województwa na finansowanie ZAZ w celu dostosowania go do zawartej umowy i wynikających z nich zobowiązań Samorządu.
Rozdz.85417 – zwiększa się planu dochodów o środki w kwocie 4.827 zł uzyskane przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
 
Wydatki:
Rozdz.60014, rozdz.85111 – dotyczy zabezpieczenia środków na zadania pn:
 1. „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oddziału zakaźnego Szpitala Giżyckiego, nadzór, konsultacje, wniosek, studium wykonalności” w kwocie 137.711 zł,
 2. „Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do dezynfekcji ścieków szpitalnych z oddziału zakaźnego w Szpitalu Giżyckim” w kwocie 37.000 zł.
Środki na ten cel przesuwa się z nadwyżki planu w stosunku do potrzeb w zadaniu pn. „Przebudowa drogi Ruda-Rydzewo-Jagodne w m. Rydzewo”.
Rozdz.71015 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków pokrywanych z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie bieżącego utrzymania jednostki.
Rozdz.71095 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach planu na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu sfinansowania szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków pokrywanych z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie bieżącego utrzymania jednostki.
Rozdz.80102, rozdz.80111, rozdz.85403 - dotyczy zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonych na zakup podręczników, w tym także dotacji dla szkół niepublicznych (winien być § 2830 zamiast § 2540) oraz przeniesienia środków z rozdz.85403 na rozdz.80102 w celu sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Rozdz.85407 i rozdz.85417 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach planu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w celu sfinansowania bieżącego utrzymania jednostki.
 
Ponadto w rozdz. 75020: przesuwa się środki planie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. w kwocie 10.000 zł z zadania pn. ”Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Staszica” na nowe zadanie pn.” Przyłączenie budynku przy ul. Staszica do sieci c.o.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-01 08:57:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-01 08:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01 08:59:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1369 raz(y)