Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2024 (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-16 12:51:44 przez Kamila Gaińska-Wójcik

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 15 stycznia 2024 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.),  art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z uchwałą Nr XXXIV.217.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4768 z dnia 06.12.2021 r.), Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2024.
 
ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
RODZAJ ZADANIA
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2024 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1) promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
2) działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego.
 
Jeden oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty!
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
1) zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
2) wydarzenia sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.
 
Jeden oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty!
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
3. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
1) działania na rzecz dobrostanu psychicznego mieszkańców Powiatu Giżyckiego realizowane w formach: warsztatów terapeutycznych, zajęć ruchowych, szkoleń młodzieży i rodziców;
2) realizacja wydarzeń:
     a) Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi,
     b) Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
    w formie działań edukacyjnych i sportowych;
3) wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 42.000 zł, z tego:
a) na zadania „działania na rzecz dobrostanu psychicznego” i  „realizacja wydarzeń w formie działań edukacyjnych i sportowych” – 17.000 zł;
b) na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” – 25.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
4. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrona ludności: organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 7.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
5. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych (organizacja szkoleń, warsztatów)
 
Kadra realizująca zadanie udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia  merytorycznego i zorganizuje minimum 1 otwarte szkolenie/ warsztaty np. z zakresu:
a) zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
b) planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
c) opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
d) udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
e) wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
f) form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
 
Osoba prowadząca szkolenie/warsztaty w imieniu organizacji powinna posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Nie będą finansowane żadne koszty usług poza usługami doradczymi. W szczególności nie będą finansowane działania marketingowe oraz jakiekolwiek inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 3.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
6. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2024 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2024 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 28 czerwca 2024 r.:
  • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej  w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
  • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.
 
W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
1) Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                  
2) Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
3) W przypadku, gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
4) Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
6) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 
WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiatgizycki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe – otwarte konkursy ofert” przy ogłoszeniu konkursowym.
 
2. Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa lub upoważnienia;
2) w przypadku realizacji projektu w partnerstwie wymagane jest oświadczenie partnera (innej organizacji, instytucji), dotyczące np. udostępnienia sali, zapewnienia grupy odbiorczej;
3) w przypadku kół gospodyń wiejskich aktualny statut.
 
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 29 grudnia 2024 r.W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2024.
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
4. Zadania należy realizować z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach dotacji muszą być racjonalne, efektywne, przewidziane w ofercie i udokumentowane.
6. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10% wymagają uprzedniej pisemnej zgody Starosty Giżyckiego. Pisemnej zgody Starosty Giżyckiego wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji.
7. Zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego  realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) W pkt. VI.3. oferty realizacji zadania publicznego („Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”) należy opisać w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 
Treść art. 6:
Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a)    zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b)    instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c)    zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d)    zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812),
e)    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a)    obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b)    instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c)    zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d)    zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
8. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Giżycki, reprezentowany przez Starostę Giżyckiego z siedzibą w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: (dalej: Administrator);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 517-109-217, e-mail: ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert;
4) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) w każdym czasie osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w w/w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTTERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT, ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oceny formalnej dokonuje:
1) pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
2) pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych).
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1)-2).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty:
  •  w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej);
  •  w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”). W przypadku zadania z zakresu „ratownictwa i ochrony ludności” wkład własny musi się składać choć w niewielkiej części z wkładu finansowego.
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Powiatu Giżyckiego. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
a) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni),
b) na podstawie karty pracy wolontariusza,
c) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Dokonanie wyboru ofert:
1) Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
2) W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco, w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu oferty lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
9. Do dofinansowania z budżetu Powiatu Giżyckiego będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.
10. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
11. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 10 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu (sporządzonego zgodnie z pkt. 5 „Trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert”, dotyczącym wysokości wkładu własnego organizacji) oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
13. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
14. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 20% na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z realizacją zadania.
Wyjaśnienie:
Środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.): „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.”
Wskazane w ogłoszeniu 20% dotacji może być wykorzystane wyłącznie na zakupy bezpośrednio związane z realizacją zadania a jednocześnie nie stanowiące środka trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm., czyli do jednego roku użyteczności ekonomicznej. Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju materiały typu: papier, farby, bloki, materiały rysunkowe i piśmienne, naczynia jednorazowe itp., wyposażenie z tytułu uczestnictwa w danym wydarzeniu tzn. „nie przeznaczone na potrzeby jednostki” oraz nagrody wyłącznie na rzecz uczestników organizowanej imprezy.
15. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) obchody uroczystości patriotycznych (m.in. wiązanki) – zadanie to jest realizowane w ramach współorganizacji Starosty z organizacjami kombatanckimi;
2) koszty transportu osób poza terenem powiatu giżyckiego;
3) noclegów i dojazdów;
4) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, zakupu środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
Wyjaśnienie:
Wykluczone są wszelkie zakupy rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych na potrzeby organizacji zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). Należą do nich m.in.: termosy, lornetki, namioty, stoliki, koksowniki, piły, inny sprzęt turystyczny, sprzęt rehabilitacyjny i fizjoterapeutyczny, sprzęt medyczny itp.
Wszystkie środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), niezbędne do realizacji projektu, organizacja może: użyczyć, wynająć, wypożyczyć a adekwatne koszty przedstawić w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Organizacja może oczywiście zakupić środki trwałe we własnym zakresie (ze środków własnych, poza dotacją).
Uwaga! Oferty organizacji pozarządowych zawierające zakupy środków trwałych określonych w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.
5) prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowania działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku;
6) pokrycia deficytu działalności organizacji;
7) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu;
8) działalności politycznej i wyznaniowej;
9) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku;
10) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
11) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
16. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
17. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
18. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgizycki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
19. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Giżycki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
Rodzaj zadania
2022 r.
2023 r.
2024 r.
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
17.000 zł
20.500 zł
0 zł
kultura fizyczna
17.000 zł
24.000 zł
0 zł
profilaktyka i promocja zdrowia
40.000 zł
42.000 zł
0 zł
ratownictwa i ochrona ludności
0 zł
0 zł
0 zł
wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych
0 zł
0 zł
0 zł
dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
2.000 zł
0 zł
0 zł
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
  • zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7, pokój 22
  • zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, wsparcia organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
Kamila Gaińska-Wójcik  – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 211.
 
 
 
Ogłoszenie wraz z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej znajdą Państwo w załączeniu (na dole strony w załącznikach).

Wzór oferty (w załącznikach).
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

OCENA FORMALNA OFERT

Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
Termin uzupełnienia ofert: 21 luty 2024 r.
 
 
KULTURA FIZYCZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Uczniowski Klub Sportowy „Czar Par” Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2024 o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego. NIE TAK Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Czar Par” Świąteczna Gala Taneczna  Czar Par 2024 NIE TAK Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Giżycki Klub Tenisa Stołowego  „GKTS Giżycko” II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Giżyckiego TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Uczniowski Klub Sportowy SHOTR TRACK MOSiR Giżycko Ogólnopolskie Zawody Rankingowe & Puchar Polski w Giżycku – zawody łyżwiarskie na torze krótkim – short track w sezonie 2024/2025 NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia miejsca przeprowadzenia zawodów.
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja Międzynarodowych Regat – Mistrzostwa Europy Wschodniej w klasach 420 i 470 TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat Finał Pucharu Polski w Klasie Laser NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Koło Gospodyń Wiejskich Bogacko V Edycja Festynu Ryba Fest 2024 NIE TAK
Brak dokumentów potwierdzających pełnomocnictwo lub upoważnienie związane ze statusem prawnym podmiotu.
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia miejsca przeprowadzenia zawodów.
Oferta i załączniki nie zostały podpisane przez osoby uprawnione.
Kserokopie nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Pomyłki w budżecie.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” III Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia miejsca przeprowadzenia zawodów.
Pomyłki w budżecie.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Klub Sportowy VICTORIA Miłki Ogólnopolski Turniej Ringo – MAZURY 2024 NIE NIE Oferta złożona po terminie. Oferta złożona po terminie. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
10. Polska Federacja Klubów Curlingowych XIII Mazury Curling Festival NIE NIE Oferta złożona po terminie. Oferta złożona po terminie. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Powitanie lata NIE TAK
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Dzień Seniora NIE TAK Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Powiatowy Przegląd Wokalny pod hasłem „Rozśpiewane przedszkolaki” – „W RYTMIE SZANT” NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia miejsc do realizacji zadania.
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Pomyłki w budżecie.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach Otwarte Koncerty Akordeonowe NIE NIE Zadanie nie mieści się działalności statutowej oferenta. Zadanie nie mieści się w działalności statutowej oferenta. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
5. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – Wędrówka 2024 Magiczna Noc Kupały NIE TAK
Brak pełnomocnictwa związanego ze statusem prawnym podmiotu
Brak oświadczenia dotyczącego udostępnienia miejsc do realizacji zadania.
Oferta podpisana przez osoby nieuprawnione.
Kserokopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Stowarzyszenie „GD” Nasze Zabytki Inaczej NIE TAK
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Oferta nie została uzupełniona w terminie. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
7. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2024 NIE TAK
Brak opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Fundacja Teatr IOTA Słowo o Szczęściu NIE TAK
Brak oświadczeń dotyczącego udostępnienia miejsc do realizacji zadania.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Fundacja Teatr IOTA TEATR IOTA prezentacje 2024 TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Fundacja „PRZEŁOM” Sztuka uliczna – wychodzenie poza schematy NIE TAK Pomyłki w budżecie.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach „Rusz się z AZS-em” TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Po nitce do kłębka” TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Fundacja Przełom „Poznanie siebie kluczem do poznania innych" NIE TAK
1. Pomyłki w budżecie – pkt. V.B  Źródła finansowania kosztów realizacji zadania.
2. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego w pkt. VI.1.
3. Brak oświadczeń w pkt. VIII oferty.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” „Terapia tańcem i ruchem wsparciem dobrostanu psychicznego” NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia sali. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „IX Marszobieg dla autyzmu” TAK NIE Brak. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej dla ratowników MOPR" NIE TAK
1. Uzupełnienie pkt. V.A  Zestawienie kosztów realizacji zadania.
2. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego w pkt. VI.1.
3. Wyjaśnienia dot. wkładu własnego osobowego.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

WYNIKI KONKURSU

 
KULTURA FIZYCZNA
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Uczniowski Klub Sportowy „Czar Par” Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2024 o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego. 49 550,00 17 650,00 2 500,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy „Czar Par” Świąteczna Gala Taneczna  Czar Par 2024 8 750,00 6 750,00 1 500,00
3.
Giżycki Klub Tenisa Stołowego  „GKTS Giżycko” II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Giżyckiego 12 000,00 6 300,00 2 000,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy SHOTR TRACK MOSiR Giżycko Ogólnopolskie Zawody Rankingowe & Puchar Polski w Giżycku – zawody łyżwiarskie na torze krótkim – short track w sezonie 2024/2025 58 800,00 8 000,00 2 500,00
5.
Giżycka Grupa Regatowa Organizacja Międzynarodowych Regat – Mistrzostwa Europy Wschodniej w klasach 420 i 470 20 890,00 4 800,00 3 000,00
6. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat Finał Pucharu Polski w Klasie Laser 26 600,00 5 000,00 2 500,00
7. Koło Gospodyń Wiejskich Bogacko V Edycja Festynu Ryba Fest 2024 6 270,00 3 660,00 1 500,00
8. Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” III Igrzyska Wspinaczkowe Dla osób z Niepełnosprawnościami 11 440,00 9 000,00 2 500,00
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Powitanie lata 2 370,00 2 020,00 1 800,00
2.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Dzień Seniora 9 170,00 8 250,00 2 500,00
3.
Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Powiatowy Przegląd Wokalny pod hasłem „Rozśpiewane przedszkolaki” – „W RYTMIE SZANT” 10 595,00 8 675,00 1 500,00
4.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – Wędrówka 2024 Magiczna Noc Kupały 53 340,00 5 000,00 2 500,00
5.
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2024 45 000,00 10 000,00 3 200,00
6.
Fundacja Teatr IOTA Słowo o Szczęściu 74 200,00 10 800,00 2 500,00
7. Fundacja Teatr IOTA TEATR IOTA prezentacje 2024 82 100,00 10 600,00 2 500,00
8. Fundacja „PRZEŁOM” Sztuka uliczna – wychodzenie poza schematy 16 550,00 14 850,00 1 500,00
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 21.440,00
16.120,00
5.500,00
2.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
„Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 76.120,00 25.000,00 22.000,00
3.
Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach „Rusz się z AZS-em” 25.330,00
11.170,00
5.500,00
4.
Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Po nitce do kłębka” 7.350,00 5.500,00 3.000,00
5.
Fundacja Przełom „Poznanie siebie kluczem do poznania innych" 4.800,00 4.000,00 1.500,00
6.
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” „Terapia tańcem i ruchem wsparciem dobrostanu psychicznego” 3.250,00
2.260,00
2.000,00
7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „IX Marszobieg dla autyzmu” 3.560,00
3.100,00
2.500,00
 
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej dla ratowników MOPR" 7.880,00 7.000,00 7.000,00
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-16 11:47:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-16 12:51:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08 15:07:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
951 raz(y)