Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019 (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-28 09:19:21 przez Katarzyna Maciejczuk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 grudnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II.18.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019 – 2021”, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019
 
ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2019 r. w formie powierzania lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 1. promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
 2. działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego,
 3. kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu giżyckiego.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 18.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 19.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:
 1. zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
 2. imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 18.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
3. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
 1. otwarty konkurs fotograficzny o tematyce ukazującej unikalne walory regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
 2. konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla,
 3. konkurs wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych (dwustopniowy tj. eliminacje szkolne i finał),
 4. zorganizowanie otwartego przedsięwzięcia promującego segregację odpadów i zbiórkę surowców wtórnych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 15.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 11.500 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
4. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
 1. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 2. działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, raka piersi oraz rehabilitacja kobiet po mastektomii,
 3. wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 33.000 zł, z tego:
 1. na zadania „pierwsza pomoc przedmedyczna” i  „działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa” – 8.000 zł;
 2. na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.
W roku 2018 przekazano na ten cel kwotę 26.620 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
5. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 5.000 zł. W roku 2018 nie przekazano na ten cel środków.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
Warunki minimalne realizacji zadania:
1). kwalifikacje doradcy: wykształcenie wyższe, doświadczenie min. 2-letnie w pracy w organizacji pozarządowej, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy europejskich,
2). realizacja przez organizację min. 2 projektów z funduszy zewnętrznych;
3). doradca udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia merytorycznego z obszaru:
 1. zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
 2. planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
 3. opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
 4. udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
 5. wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
 6. form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
Metody pracy doradcy obejmować będą w szczególności udokumentowaną organizację szkoleń i konferencji, indywidualne konsultacje bezpośrednie i telefoniczne (np. listy obecności, programy spotkań, zdjęcia). 
Nie będą finansowane wszelkie usługi (poza usługami doradczymi), działania marketingowe oraz jakiekolwiek rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.
 
6. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
 
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2019 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2019 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej i sportu, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2018 przekazano na ten cel kwotę  3.440 zł.
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2019 rok:
 • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
 • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Giżycku, sekretariat (pokój 13),  Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.
 
W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
 1. Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                             
 2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
 3. W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
 4. Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
 6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 
WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór ten dostępny jest na stronie internetowej http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl w zakładce „organizacje pozarządowe – informacje ogólne – formularze do pobrania”.
 
Uwaga! Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się dotychczasowe wzory ofert.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 
2. Do oferty należy dołączyć:
 1. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa lub upoważnienia;
 2. w przypadku realizacji projektu w partnerstwie wymagane jest oświadczenie partnera (innej organizacji, instytucji), dotyczące np. udostępnienia sali, zapewnienia grupy odbiorczej.
3. Oferta powinna być złożona w kopercie, na której należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
1. Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 15 grudnia 2019 r.
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2019.
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oceny formalnej dokonuje:
 1. pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
 2. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
 3. pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (zadania z zakresu: edukacji ekologicznej).
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1)-3). Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty:
 • w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu);
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia).
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”).
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia  wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
 1. na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy,
 2. na podstawie karty pracy wolontariusza,
 3. na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
7. Ocena merytoryczna:

1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
8. Dokonanie wyboru ofert:
 
1) Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
2) W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w  planie dotacji na 2019 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
 
9. Do dofinansowania z budżetu Powiatu Giżyckiego będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.
10. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
11. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 10 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
13. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
14. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
 1. obchody uroczystości patriotycznych (m.in. wiązanki) – zadanie to jest realizowane w ramach współorganizacji Starosty z organizacjami kombatanckimi;
 2. koszty transportu osób poza terenem powiatu giżyckiego;
 3. noclegów i dojazdów;
 4. budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, zakupu środków trwałych;
 5. prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowania działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku;
 6. pokrycia deficytu działalności organizacji;
 7. utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu;
 8. działalności politycznej i wyznaniowej;
 9. inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku;
 10. kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
 11. przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
15. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
 • zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu
Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
11-500 Giżycko, ul. Smętka 7, pokój 22
 • zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
Kamila Gaińska-Wójcik  – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Wydział Spraw Obywatelskich
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 211
 • zadania z zakresu: edukacji ekologicznej
Jerzy Bujno – tel. (087) 428-59-58 wew. 26
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 219
 
Ogłoszenie wraz z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej znajdą Państwo w załączeniu (na dole strony w załącznikach).

Wzór oferty [pobierz]
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCENA FORMALNA OFERT

Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
Termin uzupełnienia ofert: 4 luty 2019 r.
 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Klub Sportowy Olimpia Miłki Ogólnopolski Turniej Ringo – Mazury 2019 NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Klub Sportowy Olimpia Miłki Ogólnopolski Turniej Mistrzów Ringo – Giżycko 2019 NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Społeczny Klub Sportowy „SMOL-BUD” Festiwal szachowy ”Wilkasy 2019” NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Drapieżnik 2019 NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Stowarzyszenie Klub Żeglarstwa Regatowego „Szkwał” XXVI Mistrzostwa Polski Jachtów kabinowych w klasach: T1, T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open Sigma Active, Katamaran, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza w klasie Korsarz TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „KORMORAN” Otwarty Wojewódzki Turniej Szachowo - Warcabowy o Puchar Mazur NIE TAK Oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną,  brak stosownego dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Fundacja Dystans Półmaraton Wydminy 2019 NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” III Powiatowa Spartakiada Sportowa dla dzieci przedszkolnych NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród XVI Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Stowarzyszenie Promocji Tańca „LECDANCE” XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2019” NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
11. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Aktywnie, zdrowo na sportowo – Przedszkolna Spartakiada Integracyjna” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
12. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich III Potrójna Pętla Mazurska TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
13. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Poznajemy wspólnie i aktywnie naszą małą ojczyznę NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia świetlicy wiejskiej w Spytkowie, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Fundacja Życie i Droga Zostań odkrywcą NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku Święto Twórczości Dziecięcej - 2019 TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Przegląd Emeryckich Zespołów Artystycznych NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia terenu. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Powitanie Lata TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Inwalidy NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia terenu. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Stowarzyszenie „Dla Niepodległej" „Obchody 73 rocznicy bitwy III Wileńskiej Brygady NZW z NKWD” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Mazurska Fundacja Art Progress Wystawy Mobilne Grafika Polska w Szkołach Powiatu Giżyckiego NIE TAK Brak oświadczeń partnerów dotyczących  udostępnienia terenu. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Uczymy się wypiekać ciasta innych narodów NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia świetlicy. Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Fundacja Teatr IOTA Płonę dla Ciebie NIE TAK Brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia sal do spotkań warsztatowych, miejsca prezentacji oraz sprzętu nagłośnieniowego z obsługą. Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
11. Fundacja Teatr IOTA Scena Słowa 2019 NIE TAK Brak oświadczeń partnerów dotyczących udostępnienia sal do spotkań warsztatowych, miejsc prezentacji oraz wizyt studyjnych. Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
12. Fundacja Nowoczesny Konin Znam Zabytki Mojego Powiatu – Warsztaty Zabytkowej Architektury Sakralnej Powiatu Giżyckiego dla Dzieci NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
13. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Rydzewa „Ocalić od zapomnienia – historia i ludzie naszego regionu” NIE TAK Brak oświadczeń partnerów dotyczących nieodpłatnego udziału w realizacji zadania, brak oświadczenia o udostepnieniu terenu na realizację zadania. Pomyłki w budżecie. Oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
14. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”
I Integracyjny PrzeglądPieśni Żeglarskich
Osób Niepełnosprawnych
NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
15. Fundacja Inicjatyw Pozytywnych "PozytywArt” Pracownia Działań Twórczych w ramach Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu pomieszczeń. Pomyłki w budżecie. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp.
Nazwa organizacji
Tytuł zadania publicznego
Ocena formalna oferty
Uwagi/ do uzupełnienia
Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, raka piersi oraz rehabilitacja kobiet po mastektomii
1.
Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”
„Zadbaj o swoje ciało”
nie
tak
1. Brak oświadczenia partnera dot. udostępnienia sali zgodnie z ogłoszeniem konkursowym („warunki składania ofert” pkt. 2 ppkt 2).
2. Oferta nie zostałą podpisana przez osoby uprawnione (brak podpisu jednego z członków Zarządu - zgodnie z KRS).
Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2.
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niesłyszących "Nie migaj się"
"Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną" - działania edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby Picka, łagodne zaburzenia poznawcze
nie
tak
Brak oświadczeń partnerów dot. udostępnienia sali oraz oświadczenia partnera dot. zapewnienia grupy odbiorczej zgodnie z ogłoszeniem konkursowym („warunki składania ofert” pkt. 2 ppkt 2).
Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń)
2.
Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci”
"Po nitce do kłębka"
tak
nie
Brak uwag.
Oferta spełnia wymogi formalne.
3.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
„Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”
tak
nie
Brak uwag.
Oferta spełnia wymogi formalne.
pozostałe oferty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku "Marszobieg dla autyzmu" nie nie Zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym („przedmiot konkursu” pkt. 4). Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rydzewa „Wystawa fotograficzna „Piękno Jezior” – jako popularyzowanie i propagowanie unikalnych walorów regionu Wielkich Jezior Mazurskich” nie tak Brak oświadczeń partnerów dotyczących udostępnienia terenu. Brak sposobu wyceny wkładu osobowego. Pomyłki w budżecie. Wyjaśnienie dot. ilości przewidywanych nagród i ilości tablic. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez zbiórkę surowców wtórnych” nie tak Pomyłki w budżecie. Brak sposobu wyceny wkładu osobowego. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „III edycja Konkursu Najlepszy z Najlepszych dla szkół ponadpodstawowych” nie tak Uwagi dot. kalkulacji przewidywanych kosztów. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Babie lato” nie tak
Uwagi dot. kalkulacji przewidywanych kosztów.
Wyjaśnienie omyłki pisarskiej.
Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek – konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla” nie tak Pomyłki w budżecie. Uwagi dot. kalkulacji przewidywanych kosztów. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO POPRZEZ PROWADZENIE USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ NGO
Nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran”Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych nie nie Wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 2.000,00 zł. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1. Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” „Zadbaj o swoje ciało” 3.380,00 2.800,00 2.800,00
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących "Nie migaj się" „Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną" - działania edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby Picka, łagodne zaburzenia poznawcze 4.760,00 3.800,00 3.800,00
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 31.770,00 25.000,00 23.000,00
4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Po nitce do kłębka” 3.598,00 2.950,00 2.000,00
 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1. Klub Sportowy Olimpia Miłki Ogólnopolski Turniej Ringo – Mazury 2019 4.810,00 3.160,00 1.000,00
2. Klub Sportowy Olimpia Miłki Ogólnopolski Turniej Mistrzów Ringo – Giżycko 2019 7.826,00 6.176,00 1.500,00
3. Społeczny Klub Sportowy „SMOL-BUD” Festiwal szachowy ”Wilkasy 2019” 5.070,00 3.700,00 1.000,00
4. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Drapieżnik 2019 35.222,00 4.000,00 2.100,00
5. Stowarzyszenie Klub Żeglarstwa Regatowego „Szkwał” XXVI Mistrzostwa Polski Jachtów kabinowych w klasach: T1, T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open Sigma Active, Katamaran, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza w klasie Korsarz 30.400,00 3.000,00 1.500,00
6. Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „KORMORAN” Otwarty Wojewódzki Turniej Szachowo - Warcabowy o Puchar Mazur 3.050,00 2.745,00 oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
7. Fundacja Dystans Półmaraton Wydminy 2019 28.000,00 4.000,00 2.000,00
8. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” III Powiatowa Spartakiada Sportowa dla dzieci przedszkolnych 2.060,00 1.200,00 1.000,00
9. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród XVI Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 5.960,00 3.000,00 1.000,00
10. Stowarzyszenie Promocji Tańca „LECDANCE” XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2019” 66.305,00 6.000,00 3.000,00
11. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Aktywnie, zdrowo na sportowo – Przedszkolna Spartakiada integracyjna” 2.990,00 2.450,00 1.000,00
12. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich III Potrójna Pętla Mazurska 8.900,00 1.900,00 1.900,00
13. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Poznajemy wspólnie i aktywnie naszą małą ojczyznę 3.000,00 2.000,00 1.000,00
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1. Fundacja Zycie i Droga Zostań odkrywcą 2.514,50 2.000,00 oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
2. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku Święto Twórczości Dziecięcej - 2019 37.040,00 6.000,00 3.000,00
3. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku XII Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – „W RYTMIE SZANT” 1.810,00 1.510,00 700,00
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Przegląd Emeryckich Zespołów Artystycznych 2.162,00 1.622,00 oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku „POWITANIE LATA” 2.220,00 1.500,00 1.200,00
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku „Światowy Dzień Inwalidy” 2.550,00 2.080,00 1.500,00
7. Stowarzyszenie „Dla Niepodległej" „Obchody 73 rocznicy bitwy III Wileńskiej Brygady NZW z NKWD” 8.475,00 4.115,00 oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
8. Mazurska Fundacja Art Progress Wystawy Mobilne Grafika Polska w Szkołach Powiatu Giżyckiego 6.580,00 5.080,00 1.500,00
9. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Uczymy się wypiekać ciasta innych narodów 6.500,00 1.000,00 700,00
10. Fundacja Teatr IOTA Płonę dla Ciebie 26.080,89 3.930,00 2.500,00
11. Fundacja Teatr IOTA Scena Słowa 2019 30.994,44 6.640,00 4.000,00
12. Fundacja Nowoczesny Konin Znam Zabytki Mojego Powiatu – Warsztaty Zabytkowej Architektury Sakralnej Powiatu Giżyckiego dla Dzieci 2.384,60 1.850,00 700,00
13. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Rydzewa „Ocalić od zapomnienia – historia i ludzie naszego regionu” 9.100,00 7.000,00 1.500,00
14. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”
I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
17.739,00 1.500,00 700,00
15. Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt Pracownia Działań Twórczych w ramach Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7.240,00 6.240,00 oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rydzewa „Wystawa fotograficzna „Piękno Jezior” – jako popularyzowanie i propagowanie unikalnych walorów regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 11.450,00 9.500,00 W ocenie merytorycznej oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
2. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez zbiórkę surowców wtórnych” 8.000,00 2.000,00 W ocenie merytorycznej oferta nie uzyskała minimum 60 % maksymalnej liczby punktów
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „III edycja Konkursu Najlepszy z Najlepszych dla szkół ponadpodstawowych” 4.300,00 3.400,00 3.400,00
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Babie lato” 5.350,00 4.450,00 3.450,00
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek – konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla” 5.450,00 4.550,00 4.250,00
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska - Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-27 10:57:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 09:19:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29 11:28:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2436 raz(y)