ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-30 15:15:22 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2016.01.07 Joanna Jadwiga Gałka
Zgłoszenie budowy  sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej z przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym do działki  numer ewidencyjny 398/5 w miejscowości Wilkasy. Trasa inwestycji przebiega na działach numer ewidencyjny  402/1,400,399/5,398/5,398/6 w miejscowości Wilkasy  obręb ewidencyjny 20-Wilkasy,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.01.12 Adam Fabisiak Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo na działce numer ewidencyjny 208/87 obręb 4-Gajewo,gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.01.27 PGE Dystrybucja S.A Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kv na działce numer ewidencyjny 425/6-zasilanie w energię elektryczną  działki numer ewidencyjny 591 w miejscowości Sterławki Wielkie ,obręb ewidencyjny15-Sterławki Wielkie,gmina Ryn. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.01.29 PGE Dystrybucja S.A Zgłoszenie budowy linii kablowej nN 0,4kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN nr 8-18508 na działce numer ewidencyjny 6 poprzez działkę numer ewidencyjny 70/1 do złącza kablowo-pomiarowego na działce numer ewidencyjny 70/1 i drugiego złącza na działce numer ewidencyjny 83/36 w miejscowości Rybical obręb ewidencyjny 11-Rybical,gmina Ryn. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.02.09 Krzysztof Konopka
Małgorzata Konopka
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Typ „DOM W FILODENDRONACH/M/” w miejscowości Wilkasy ul. Dębowa na działce numer ewidencyjny 399/1 obręb ewidencyjny 20-Wilkasy,gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.02.15 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy  linii kablowej 0,4kv do zasilania działki numer ewidencyjny  14/1-„Ogród Rodzinny Grajewko” w miejscowości  Bystry na działkach numer ewidencyjny  13/35,13/34, 13/33,13/16, 13/30, 13/19, 13/27,13/22, obręb ewidencyjny  obręb 15-Sulimy , 6-Grajwo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.03.04 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy  linii kablowej 0,4kv do zasilania  budynku mieszkalnego na działce numer ewidencyjny  114/16 w miejscowości  Grądzkie na działkach numer ewidencyjny  190/1,114/28,186/1 obręb ewidencyjny  obręb 4-Grądzkie, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.03.07 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej 0,4kv do zasilania  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ryn przy
ul. Kopernika.
Trasa inwestycji przebiega na działkach numer ewidencyjny 32/5,34/22,34/30  w miejscowości Ryn ul. Kopernika obręb ewidencyjny  obręb 1-miasto Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.03.23 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej n N  wraz ze złączem kablowym ZK-1+TL do zasilania  budynku  leśniczówki w miejscowości Orłowo gmina Wydminy na działce numer ewidencyjny 356/2.
Trasa inwestycji przebiega na działkach numer ewidencyjny 356/2, 356/3, 356/4, 356/5,356/6,186/7,345  w miejscowości Orłowo obręb ewidencyjny  obręb - Orłowo, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.03.31 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej nn 0,4kv typu YAKXS 4x120mm² dł 330m wraz ze złączami  kablowym ZK-3a+3xZP3/1 -6 szt w miejscowości Pierkunowo  na działce numer ewidencyjny  158 obręb ewidencyjny 1-Antonowo,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.04.25 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej nN 0,4kv typu YAKXS 4x240 długość 670m  w miejscowości Wilkasy  na działkach numer ewidencyjny  45/2,45/3,46,47,40/1,34,39/1 obręb ewidencyjny 20-Wilkasy,gmina Giżycko
 
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.04.25 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej nN 0,4kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na odcinku B-C  w miejscowości  Szczybały Giżyckie   na działkach numer ewidencyjny  12/11,12/10,12/15,12/17,12/20,12/22 obręb ewidencyjny 16-Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko
 
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.05.04 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej  0,4kv  do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalno-usługowego na działkach numer ewidencyjny 1323 i 684/1 w miejscowości Giżycko ul. Szantowa.
 Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny  1323, 684/1,1391,1326 w miejscowości Giżycko ul.Szantowa obręb ewidencyjny 2-Giżycko,gmina miejska Giżycko
 
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.05.18 Wawrzyn Paweł, Wawrzyn Elżbieta Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TYP OSLO/LMP26 w miejscowości Mazuchówka  na działce numer ewidencyjny  258/2 obręb ewidencyjny 7-Mazuchówka,gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.05.18 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej  0,4kv  do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce numer ewidencyjny 42/5 w miejscowości Bogaczewo gmina Giżycko .
 Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny  248/1,42/6 w miejscowości Bogaczewo  gmina Giżycko  obręb ewidencyjny 3-Bogaczewo,gmina  Giżycko
 
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.05.30 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej  0,4kv  do zasilania w energię elektryczną garaży na działkach numer ewidencyjny 209/10-37 i 209/40-52 w miejscowości  Ryn ul. Świerczewskiego
 Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny  209/53,395  w miejscowości Ryn ul. Świerczewskiego    obręb ewidencyjny 1-miasto Ryn.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.05.30 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy  linii kablowej  0,4kv  do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego, gospodarczego i garażu na działce numer ewidencyjny 267w miejscowości  Rydzewo gmina Miłki
 Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny  266/1,266/2,266/3,330  w miejscowości  Rydzewo obręb ewidencyjny 13-Rydzewo,gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.06.10 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie przebudowy  linii kablowej nn  0,4kv  na AsXSn 4x95 dł 249m,budowa linii kablowej nn 0,4kV o YAKXS 4x120 dł 650m w miejscowości  Żabinka  na działkach numer ewidencyjny  35/2,44,45,46, 49/2,49/3, 49/4,51,73,76,77,29/1,139,141,150,157/1,154,147,85/2,93 obręb ewidencyjny 12- Żabinka, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.06.10 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie przebudowy  linii kablowej nn  0,4kv  na AsXSn 4x95 dł 400m,budowa linii kablowej nn 0,4kV o YAKXS 4x240 dł 540m w miejscowości  Wydminy ul. Suwalska  na działkach numer ewidencyjny  638,522/25,522/24,522/23,524/1,486/2,487/11,487/9, 635,522,522/15,523,522/17,522/21,779 obręb ewidencyjny 19-Wydminy,gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.06.14 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie  budowy  linii kablowej nN  0,4kv wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości  Szczybały Giżyckie na działce numer ewidencyjny 68/5 obręb ewidencyjny 16-Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.06.21 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie  przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV,linii napowietrznej nn 0,4kV na AsXSn 4x 95 dł.560m,budowa  linii kablowej nn  0,4kV o YAKXS 4x120 dł 600m w miejscowości  Kamionki na działkach numer ewidencyjny 267/5, 308/3, 308/4, 266/1, 65, 67/3,70,69/3,69/4,69/2,71,257/2,55,50/2,52,308/2, 238/3,292/1,292/2,290,514/1,514/2,257/1obręb ewidencyjny 7-Kamionki ,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.07.06 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie  budowy linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną przystani jachtowej na działce numer ewidencyjny 21/3 w miejscowości Wrony.
Trasa linii przebiega na działkach numer ewidencyjny 17/4,132,130/5,37,22,39/1,21/5,36/2,21/4,21/3 obręb ewidencyjny obręb ewidencyjny 22-Wrony, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.07.12
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej DN 110 mm o długości 214 m w wykopie otwartym o głębokości do 2m na działkach o nr 130/1, 1333/3, 170/2, 170/3, obręb ewidencyjny 11-Pieczonki, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.07.13
PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie,
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 444m (trasa 428m) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu ZK-1a+1ZP3 – 1 szt. na działkach o nr 6/3, 132, 313, 52/2, 124/1, obręb ewidencyjny 9-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.07.15 PGE Dystrybucja S.A Zgłoszenie z projektem budowlanym dot. budowy sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi przy ul. Wilanowskiej w Giżycku, na działkach o nr 114/2 i 114/5, obręb ewidencyjny 2-Giżycko, gmina miejska Giżycko  Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.08.12 PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie,
Zgłoszenie z projektem budowlanym dotyczącym budowy linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej na działkach o nr 319, 325, 326/6, obręb ewidencyjny 20-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.08.22 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN do zasilenie w energię elektryczną działki numer ewidencyjny 295/3 w miejscowości Jasieniec. Trasa  linii kablowej przebiega przez działki numer ewidencyjny  295/2,295/8,295/3 obręb 4-Jasieniec, gmina Kruklanki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.08.25 Gmina Wydminy
Zgłoszenie budowy  sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Malinka, Pietrasze ,Czarnówka- Syba , gmina Wydminy.
Trasa  sieci wodociągowych przebiega przez działki obręb ewidencyjny 13-Siemionki,numer ewidencyjny 165/6, 165/7, 90, 164/1,17/3,187, 182, 160/11, 160/12, 160/9, 160/10, 160/13, 22/7, 195, 165/1,165/3, 160/6,  163/4,165/4, 199, 22/6, 21/1,20/1,160/5,192,18,190, 16/2, 41/4,41/7, 41/5, 40/1,38,11/5, 11/4,157,37/1, 36/1, 35/2, 7/3, 34, 7/2,26/4,169/2, 2/2, 2/1, 173, 1/1,
167,32/4, 32/3, 32/2,198,215, 47/20,47/18
obręb ewidencyjny 6-Malinka działki numer ewidencyjny 64/1,130
obręb ewidencyjny 17-Talki działka numer ewidencyjny 10
obręb ewidencyjny 2-Czarnówka działki numer ewidencyjny 132, 57/1,182,178, 183/1, 187,129,188/1, 189/1,189/2, 200, 198, 208,136
obręb ewidencyjny 21-Pietrasze działki numer ewidencyjny1/1, 21/6, 21/5,21/3, 22, 23, 24,11,19,25,12,26/1,27,28,13, 29/1,31/1,30,43/1
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.09.02 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy  sieci wodociągowej w miejscowości Giżycko ul. Jarzębinowa.
Trasa  sieci wodociągowej przebiega przez działki numer ewidencyjny 1029,1030 obręb ewidencyjny 3-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.09.06 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.
Zgłoszenie budowy  sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżycko dojazd od ulicy Białostockiej.
Trasa  sieci  przebiega przez działki numer ewidencyjny 1011/2,1011/20,1011/27,1011/28,1012 obręb ewidencyjny  2-Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.09.14
PGE Dystrybucja S.A
Oddział Białystok,
RE Ełk
Zgłoszenie budowy  linii kablowej nn i przebudowa stacji transformatorowej 8-1494 i 8-1539 celem przyłączenia do sieci lokali handlowych w kompleksie M6  w miejscowości Giżycko ul. Jagiełły na działkach numer ewidencyjny 319/17, 1430, 1431, 319/1, 220, 245/5,246/6 ,245/11,245/12 obręb ewidencyjny  2-Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.09.26
 
PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV z istniejącego złącza kablowego ZE nr.11065 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego na działce numer ewidencyjny 10/15 przy granicy działek 10/4 i 10/5  w miejscowości  Wrony gmina Giżycko.
Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny 9/18,10/15 obręb ewidencyjny  22-Wrony, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.09.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  linii kablowej 0,4 kV  do zasilania działek letniskowych  w miejscowości  Kamionki gmina Giżycko.
Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny 171/5, 176/28, 171/6, 174/14, 176/16, 176/22 obręb ewidencyjny 7-Kamionki, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.10.24 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN do zasilenia działki o  numerze 7/15 w miejscowości Żywy gmina Kruklanki.
Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny 23,12,7/17 obręb ewidencyjny  14-Żywy, gmina Kruklanki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.10.25 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  linii kablowej 0,4 kV  do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce numer ewidencyjny 9/2  w miejscowości  Kronowo gmina Ryn.
Trasa linii przebiega  na działkach numer ewidencyjny 51/16,454,438,418,19,18,12/1,11,9/2 obręb ewidencyjny  4-Kronowo, gmina Ryn.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.10.28 Przedsiębiorstwo Rolne „PERKUN” Spółka z o.o.
Zgłoszenie budowy  sieci cieplnej, wodociągowej i kabla energetycznego NN od biogazowni do istniejących obiektów zakładu w miejscowości Pierkunowo na działkach numer ewidencyjny 26/53,22/94,22/71, 40/4,22/40,22/31,26/63,22/37,22/51,22/57,22/44,22/36 obręb ewidencyjny  1-Antonowo,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2016.11.04 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym oraz słupem energetyczny nN do zasilenia działki o numerze 21, inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach 60 i 81, obręb ewidencyjny 15-Wyszowate, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Pawlicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-30 15:11:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-30 15:15:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-30 15:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2053 raz(y)