ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: X.79.2019Drukuj informacjęAkt prawny: X.79.2019

Szczegóły informacji

X.79.2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-10-24

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-29

Tytuł aktu:

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchyla:

XLII.261.2018

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z  art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z  dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
 
Lp.
         Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.
Pedagodzy, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych
22
2.
Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych
30
3.
Psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
22
4.
Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej
18
5.
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
18
 
 
  1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lp. 1,3, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
 
§ 2
  1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
  2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli w kształceniu zaocznym godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
  3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze – w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 
§ 3
Traci moc Uchwała nr XLII.261.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
UWAGA:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2.X.2019 r. stwierdzające nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 10:31:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 10:36:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 10:36:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony