ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI.281.2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI.281.2018

Szczegóły informacji

XLVI.281.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-12-12

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-18

Tytuł aktu:

w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Giżyckim

Na podstawie:

art. 42a ust. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, wymogi jakim muszą odpowiadać projekty składane do Rady Powiatu w Giżycku, zwane dalej „Radą”.
 
§ 2
 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców powiatu posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu w Giżycku może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.
 2. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
 3. Projekt uchwały powinien zawierać:
  1. tytuł uchwały;
  2. podstawę prawną;
  3. sentencję uchwały;
  4. wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
  5. określenie terminu wejścia w życie uchwały;
  6. uzasadnienie pisemne zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe i źródła ich pokrycia.
 
§ 3
 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Powiatu popierających projekt wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „komitetem”, który zawiązuje się w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu.
 2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu przygotowywanej uchwały.
 3. Komitet może być utworzony przez grupę co najmniej 3 mieszkańców Powiatu, którzy mają czynne prawo wyborcze do Powiatu i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
 4. Komitet po ukonstytuowaniu się wybiera pełnomocnika i/lub zastępców do  reprezentowania komitetu.
§ 4
 1. Komitet po zebraniu co najmniej 300 podpisów mieszkańców Powiatu popierających projekt uchwały, występuje do Przewodniczącego Rady z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu i wnioskiem o podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 2. W zawiadomieniu pełnomocnik reprezentujący Komitet podaje pełną nazwę komitetu, adres jego siedziby oraz dane wymienione w § 3 ust. 3 i 4.
 3. Do zawiadomienia pełnomocnik załącza projekt uchwały, spełniający warunki, o których mowa w § 2 ust.3 oraz listy z co najmniej 300 podpisami mieszkańców Powiatu popierających projekt uchwały.
 
§ 5
 1. Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia  informuje pełnomocnika Komitetu o jego przyjęciu, o ile zawiadomienie spełnia wszystkie warunki określone w § 4 ust. 2 i 3.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa pełnomocnika Komitetu do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków spowoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia. Rozstrzygnięcie Przewodniczącego w tej sprawie jest ostateczne i skutkuje zakończeniem postępowania.
 3. W przypadku, gdy zawiadomienie spełnia wszelkie wymogi niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady po przyjęciu zawiadomienia z dołączonym projektem uchwały, niezwłocznie przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania Zarządowi i przedmiotowo właściwej Komisji Rady.
 4. Zarząd i Komisja, o której mowa w ust.3 w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu opiniuje projekt uchwały i przekazuje go wraz z opinią Przewodniczącemu Rady.
 5. Przewodniczący kieruje projekt uchwały na najbliższą sesję Rady od złożenia projektu uchwały, nie później jednak, niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
 6. Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika Komitetu o terminie procedowania projektu uchwały na Komisji/Komisjach Rady i na sesji Rady.
 7. Pełnomocnik Komitetu w imieniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wyznacza osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas procedowania nad projektem uchwały. Pełnomocnictwo składane jest Przewodniczącemu Rady.
 
§ 6
 1. Komitet zbiera głosy poparcia dla inicjatywy obywatelskiej wśród mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze na listach poparcia opisanych na każdej stronie nazwą Komitetu i tytułem projektu uchwały.
 2. Mieszkańcy powiatu udzielając poparcia inicjatywie uchwałodawczej składają własnoręczny podpis na liście oznaczonej zgodnie z zapisem ust. 1 obok swojego imienia(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.
 
§ 7
 1. Komitet z własnych środków zapewnia promowanie i przekaz informacyjny wśród mieszkańców powiatu o podjętej inicjatywie obywatelskiej, w tym informacji o pozyskiwaniu głosów poparcia.
 2. Komitet zapewnia wyłożenie projektu uchwały w celu zapoznania mieszkańców powiatu z treścią uchwały. Komitet może korzystać z narzędzi informatycznych w celu udostępnienia treści projektu uchwały.
 3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne po jego wpłynięciu do Rady.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Powiatu następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta.
 
 
 
UWAGA:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody W-M z dnia 23.11.2018 r. stwierdzające nieważność uchwały w części dotyczącej § 2 ust. 2, § 3 ust. 4, § 4 ust. 2 w zakresie sformułowania „pełnomocnik reprezentujący”, § 4 ust. 3 w zakresie sformułowania „pełnomocnik”, § 5 ust. 2 w zakresie sformułowania „pełnomocnika Komitetu”, § 5 ust. 6 w zakresie sformułowania „Pełnomocnika Komitetu, § 5 ust. 7, § 7 ust. 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 14:51:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 14:51:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 14:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony