ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV.273.2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV.273.2018

Szczegóły informacji

XLIV.273.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-11-22

Data podjęcia/podpisania: 2018-08-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Zmienia:

III/3/98

Na podstawie:

art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§  1
W Statucie Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2016 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 3466) wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. w § 14 zmienia się ust. 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
  „2. Kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”
 2. w § 15 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w następującym brzmieniu:
  „6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu;”;
 3. w § 18 dodaje się ust. 8. w następującym brzmieniu:
  „8. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję.”
 4. W § 19 skreśla się ust. 4;
 5. W § 21 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
 6. po § 26 dodaje się § 26a - § 26c w brzmieniu:
  „§ 26a. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji, do której zadań należy:
  1. rozpatrywanie skarg na zarząd powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem spraw rozpatrywanych przez odrębne organy;
  2. rozpatrywanie wniosków,
  3. rozpatrywanie petycji,”
           „§ 26b.
 1. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 radnych, w tym przedstawiciele  wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady oraz Członków Zarządu.
 2. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji oraz jego zastępcę wybiera Rada spośród członków komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym trybie następuje też odwołanie tych osób.
 3. Rada może odwołać Komisję skarg, wniosków i petycji w pełnym składzie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Wybór nowego składu Komisji następuje na tej samej sesji.
 4. Zmiany w składzie komisji skarg, wniosków i petycji mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub członka tej Komisji.
 5.  W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Komisji stosuje się odpowiednio § 20 ust. 4a.”
 
㤠26c.
 1. Skargi, wnioski, petycje złożone według właściwości rzeczowej do Rady, przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji.
 2. Odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) Przewodniczący Rady kieruje do zamieszczenia na stronie internetowej(BIP).
 3. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje, analizuje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach.
 4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji w związku z wpływem sprawy do rozpatrzenia.
 5. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.
 6. Przy rozpatrywaniu skarg Komisja zaprasza, odpowiednio, przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli jednostki powiatowej, będących przedmiotem skargi oraz osoby skarżące. Wysłuchuje zainteresowane strony, analizuje przedłożone materiały, w razie potrzeby korzysta z opinii prawnej.
 7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę i następnie Przewodniczący Komisji przekazuje projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady.
 8. Członek Komisji skarg, wniosków i petycji podlega wyłączeniu z rozpatrywania sprawy, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
 9. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja skarg, wniosków i petycji analizuje złożony wniosek, bada go i w przypadku gdy wymaga on uprzedniego uzupełnienia i wyjaśnienia zbiera niezbędne materiały i następnie po ich przeanalizowaniu Przewodniczący Komisji wypracowane stanowisko Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady.
 10. Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od ich wpływu, z zachowaniem przepisów szczególnych odrębnie regulujących termin rozpatrzenia skarg i wniosków.
 11. Przy rozpatrywaniu petycji Komisja skarg, wniosków i petycji analizuje na posiedzeniu treść petycji, bada możliwości jej realizacji, w razie potrzeby uzupełnia wiedzę o dodatkowe informacje i materiały. Następnie Przewodniczący Komisji przekazuje wypracowane stanowisko Przewodniczącemu Rady w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
 12. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia petycji Przewodniczący Rady zamieszcza informację na stronie internetowej(BIP).
 13. O sposobie rozpatrzenia odpowiednio skargi, wniosku, petycji Przewodniczący Rady informuje zainteresowany podmiot.
 14. Przewodniczący Rady corocznie w terminie do 30 czerwca kieruje do zamieszczenia na BIP-e Starostwa informację o rozpatrzonych petycjach w roku poprzednim .”
 
 1. w § 27:
  1. skreśla się ust.5;
  2. zmienia się ust. 6, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
   „6. Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę wybierają radni danej komisji spośród siebie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z zachowaniem wyjątków wyboru w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.”
 2. w § 28 w ust. 2 zmienia się treść zdania pierwszego, które po zmianach otrzymuje brzmienie:
  „2. Komisja stała, za wyjątkiem Komisji skarg, wniosków i petycji, działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.”
 3. w § 31 w ust. 1 zdanie drugie skreśla się;
 4. w § 32 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
  „1a. Radny może przyjmować mieszkańców powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego.”
 5.  w § 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Na wniosek radnego zawiadomienia o terminie sesji oraz dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego mogą być dostarczane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta mailowe utworzone na serwerze pocztowym administrowanym przez Starostwo Powiatowe.”
 6.  zmienia się § 46, § 47, które po zmianach otrzymuje brzmienie:
   „ § 46
  1. Interpelacje i zapytania dotyczące powiatu radni mogą kierować do Starosty.
  2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz z niego wynikające.”
         „ § 47
 1. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Staroście. Starosta lub wskazana przez niego osoba udziela odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
 2. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w na tablicy ogłoszeń.”
 
 1. w § 52 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „5) grupa mieszkańców powiatu posiadająca czynne prawa wyborcze do powiatu w liczbie co najmniej 300 osób na podstawie zasad określonych w odrębnej uchwale.”
 2. w § 52 zmienia się ust. 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
  „3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1pkt 1-3) i 5) wymagają zaopiniowania przez Zarząd.”
 3. Zmienia się § 56, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
  „ § 56.1 Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym, wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
  1. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje kolejno nazwiska Radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw” lub „wstrzymują się”).
  2. Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik głosowania.
  3. Głosowanie, o którym w ust. 1 może być równocześnie prezentowane (wyświetlane) za pomocą urządzenia technicznego.
  4. Imienne wykazy głosowań podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń oraz załącza się do protokołu z przebiegu sesji."
 
 
§  2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§  3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Powiatu następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 14:39:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 14:39:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 14:46:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony