ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII.244.2018Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII.244.2018

Szczegóły informacji

XXXVIII.244.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-01

Tytuł aktu:

w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym

Uchyla:

XXV.154.2016

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym z terenu Powiatu Giżyckiego wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Giżyckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 
§ 2
 1. Dotacji wymienionych w §1 udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę oświatową. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1do uchwały.
 2. Organ prowadzący niepubliczną szkołę/placówkę składa wniosek o udzielenie dotacji do Starostwa Powiatowego w Giżycku, nie później niż do dnia 30 września poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 3. W przypadku, gdy organ prowadzi więcej niż jedną szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczną placówkę oświatową wniosek o którym mowa w ust. 2 składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki.
§ 3
 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
 2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej
  na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
 3. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu Giżyckiego, będącego dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
 4. W celu uzyskania dotacji, o której mowa art. 26 ust. 5 ustawy organ prowadzący liceum ogólnokształcące dla dorosłych lub szkołę policealną niebędące szkołami specjalnymi składa, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył szkołę, w Starostwie Powiatowym, który aktualnie przekazuje dotację, wniosek o dodatkową dotację z tytułu uzyskania przez ucznia świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.
 5. Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej dla szkolnych schronisk młodzieżowych określonych w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, na podstawie informacji miesięcznej za faktycznie wykorzystane miejsca noclegowe, w przeliczeniu na osobonoce.
 6. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. 1 – 3, przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę lub placówkę, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 7. Dotacje, o której mowa w § 3 ust. 4, przekazywana jest jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, które wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna, po uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 8. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 5 przekazywana jest w 12 częściach w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji złożonej na załączniku nr 3 do uchwały, na rachunek bankowy organu prowadzącego placówkę. Liczba osobonocy przedstawiana do dotacji musi być zgodna z przekazywanymi danymi statystycznymi do GUS przez osobę prowadzącą schronisko.
 9. Informację o kwocie dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka (osobonoclegu w szkolnym schronisku młodzieżowym) w danym roku budżetowym ustala corocznie Zarząd Powiatu w drodze uchwały w terminie 30 dni od otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej.                                                                                                 
§ 4
 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę do 10 dnia każdego miesiąca składa informację o rzeczywistej liczbie uczniów, wychowanków sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Organ prowadzący Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe zobowiązany jest do składania comiesięcznej informacji o liczbie osobonoclegów w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za który przysługuje dotacja wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. Natomiast w grudniu informację o liczbie osobonoclegów składa do dnia 23 grudnia danego roku i ujmuje w nim plan wykorzystania miejsc noclegowych do końca roku.
 3. Miesięczna kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 – 2, będzie ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1, wg wzoru: C = A x B, gdzie C oznacza wysokość dotacji miesięcznej, A liczbę uczniów rzeczywistych w danym miesiącu, B – kwotę dotacji na jednego ucznia.
 4. Miesięczna kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 3, będzie ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1, wg wzoru: C1 = A1 - B1, gdzie C1 oznacza wysokość dotacji miesięcznej, A1 liczbę uczniów rzeczywistych w danym miesiącu x kwota dotacji na jednego ucznia, B1 – liczbę uczniów rzeczywistych z poprzedniego miesiąca nieuczestniczącą w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych x kwotę dotacji na jednego ucznia.
 5. Miesięczna kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 5, będzie ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 2, wg wzoru: C2 = A2 x B2, gdzie C2 oznacza wysokość dotacji miesięcznej, A2 – liczba rzeczywistych osobonocy w poprzednim miesiącu, B2 – kwota dotacji za jeden osobonocleg.
§ 5
 1. Dotacje, o których mowa w § 2, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, zgodnie z art. 35 ustawy.
 2. Dokumenty księgowe potwierdzające opłacenie wydatków bieżących szkoły lub placówki z otrzymanej dotacji powinny posiadać na odwrocie opis uzasadniający celowość wydatku i adnotację o treści „Opłacono z dotacji Powiatu Giżyckiego w kwocie (wstawić odpowiednią kwotę)”.
 3. Dokumenty księgowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 4. Dotowane szkoły lub placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia wykorzystania dotacji oraz dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia informacji miesięcznej, o których mowa w § 4 ust.1 i 2, przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
§ 6
 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązany jest do złożenia rozliczenia otrzymanej dotacji po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego) w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dla każdej szkoły/placówki oddzielnie.
 2. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, organ prowadzący powinien dostarczyć rozliczenie i zwrócić niewykorzystaną dotację w ciągu 7 dni od daty likwidacji na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
§ 7
 1. Kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji mogą dokonywać osoby upoważnione przez Starostę Giżyckiego na podstawie pisemnego upoważnienia.
 2. Kontrolujący jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli na co najmniej 3 dni przed jej rozpoczęciem.
 3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje jednocześnie:
  1. sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów/ osobonoclegów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;
  2. sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
 4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który otrzymują organ prowadzący i Starosta Giżycki.
 5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu organowi prowadzącemu przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.
 6. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, regulują odrębne przepisy.
§ 8
 1. Traci moc Uchwała nr XXV.154.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kraśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-02 11:58:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-02 12:00:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-02 12:00:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony