ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII.201.2017Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII.201.2017

Szczegóły informacji

XXXIII.201.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-10-07

Data podjęcia/podpisania: 2017-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Traci moc:

XII.78.2015

Utracił moc przez:

XLII.261.2018

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
 
Lp.
Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
 
1.
Pedagodzy, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych
25
2.
Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych
 
30
3.
Psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
25
4.
Nauczyciele wspomagający klas integracyjnych
25
 
 
  1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lp. 1,3 , należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
 
 
 
 
§ 2
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w formie zaocznej wynosi 18 godzin.
 
§ 3
  1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
  2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
  3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze – w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 
§ 4
  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć ,,W” należy zastosować wzór:
W= (x1 + x2):[ (x1:y1) + (x2:y2)]
gdzie:
- x1, x2…. – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły/placówki,
- y1, y2……. – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały
  1. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa w ust. 2, zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
  2. Wszystkie godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego na podstawie ust. 2, stanowią godziny ponadwymiarowe.
  3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce niestacjonarnej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych, ustala się według zasad określonych w ust. 1.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr XII.78.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-20 11:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-20 11:46:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18 09:36:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony