ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX.177.2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX.177.2013

Szczegóły informacji

XXIX.177.2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2013-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2013-05-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-09-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 2133, opublikowano dnia: 2013-06-14

Tytuł aktu:

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Zmieniony przez:

VI.51.2015

Utracił moc przez:

X.63.2015

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący gimnastykę korekcyjną 18
2. Pedagodzy, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówce opiekuńczo - wychowawczej 25
3. Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 18

 1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lp. 2-3 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 684 godziny.

§ 3

 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
 3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 4. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 4

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć ,,W” należy zastosować wzór:
  W= (x1 + x2):[ (x1:y1) + (x2:y2)]

  gdzie:
  - x1, x2…. – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły/placówki,
  - y1, y2……. – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały
 3. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa w ust. 2, zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
 4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego na podstawie ust. 2, stanowią godziny ponadwymiarowe.
 5. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce niestacjonarnej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych, ustala się według zasad określonych w ust. 1.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XXVIII/211/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Ambroziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-18 13:35:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-18 13:36:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-27 09:11:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony