ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV.161.2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV.161.2013

Szczegóły informacji

XXIV.161.2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XXIV

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: 08-03-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-01-31

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchyla:

XXXIII/189/2009

Uchylony przez:

XXXIX.225.2014

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1
Określenie adresatów

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2
Tryb udzielanie dotacji

 1. Wniosek o przyznanie dotacji, szkoły i placówki o których mowa w § 1, mogą składać do Zarządu Powiatu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:
  1. nazwę (imię i nazwisko), adres organu prowadzącego oraz adres i nazwę szkoły lub placówki;
  2. planowaną liczbę uczniów, wychowanków lub uczestników kursów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego;
  3. nazwę banku i rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;
  4. podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
 3. Szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Giżyckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Giżycki w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Giżyckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 5. Dotacje przekazywane są w 12 transzach w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów lub wychowanków wg. stanu z 10 dnia miesiąca, na których przysługuje dotacja i stawki dotacji na jednego ucznia, wychowanka. Dotacja jest przekazywana do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę lub placówkę z zastrzeżeniem ust. 9.
 6. Kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka i uczestnika kursu kwalifikacyjnego ustala corocznie Zarząd Powiatu w terminie 30 dni od otrzymania informacji o ostatecznej wysokości kwot poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Giżycki.
 7. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6 dotacje będą naliczane zaliczkowo, wg stawek dotacji z roku ubiegłego.
 8. Zarząd Powiatu w Giżycku przekazuje organom prowadzącym szkoły lub placówki niepubliczne w terminie do 20 dnia miesiąca informację o naliczonej dotacji na poszczególne szkoły lub placówki.
 9. Dotacje naliczane na uczestników kursu kwalifikacyjnego przekazywane są jednorazowo w terminie 30 dni po udokumentowaniu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu.
 10. Za udokumentowanie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu uznaje się informację przedstawioną przez szkołę lub placówkę niepubliczną organizującą kurs kwalifikacyjny według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

§ 3
Określenie przeznaczenia dotacji

 1. Dotacje, o których mowa w § 2, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
 2. Przez wydatki bieżące szkoły lub placówki rozumie się wydatki bieżące określone w ustawie o finansach publicznych.
 3. Dokumenty księgowe potwierdzające opłacenie wydatków bieżących szkoły lub placówki z otrzymanej dotacji powinny posiadać na odwrocie opis uzasadniający celowość wydatku i adnotację o treści „Opłacono z dotacji Powiatu Giżyckiego w kwocie (wstawić odpowiednią kwotę)”.
 4. Dokumenty księgowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 5. Dotowane szkoły lub placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia wykorzystania dotacji oraz dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia informacji miesięcznej, o których mowa w § 4 ust.1, przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja. 

§ 4
Tryb rozliczania dotacji

 1. Organ prowadzący dotowaną szkołę lub placówkę zobowiązany jest do składania do Zarządu Powiatu w Giżycku comiesięcznej informacji o liczbie uczniów, wychowanków według stanu na dzień 10 każdego miesiąca, na których przysługuje dotacja, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Niezłożenie w terminie do 15 – go każdego miesiąca informacji o ilości uczniów skutkuje przekazaniem dotacji z poprzedniego miesiąca i skorygowaniem jej po otrzymaniu tej informacji.
 2. Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego) w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku poprzez złożenie sprawozdania finansowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, organ prowadzący powinien dostarczyć rozliczenie i zwrócić niewykorzystaną dotację nie później niż w dniu likwidacji.

§ 5
Utrata dotacji

Szkoła lub placówka niepubliczna traci przyznaną dotację z chwilą:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności;
 2. utraty uprawnień szkoły lub placówki publicznej.

§ 6
Zakres i tryb kontroli wykorzystania dotacji

 1. Postępowanie kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu w Giżycku. Zakres kontroli dotyczy:
  1. sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1;
  2. sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
 2. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
  1. przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
  2. ustaleniami z poprzednich kontroli;
  3. dokumentacją zgromadzoną w jednostkach Powiatu Giżyckiego dotyczącą przedmiotu kontroli;
  4. dokumentacją sprawozdawczą.
 3. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
  1. numer upoważnienia;
  2. imię i nazwisko kontrolującego;
  3. temat kontroli;
  4. termin ważności upoważnienia.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
 5. W czasie kontroli organy prowadzące szkołę, placówkę otrzymujące dotację, zobowiązane są do udostępnienia osobie kontrolującej dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1. 

§ 7
Postępowanie pokontrolne

 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
 2. Protokół kontroli zawiera:
  1. pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
  2. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  3. imiona i nazwiska kontrolujących;
  4. określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
  5. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,
  6. opis załączników do protokołu;
  7. wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
  8. podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;
  9. parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.
 3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust 5.
 4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

§ 8
Przepisy końcowe

 1. Traci moc Uchwała nr XXXIII/189/2009Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-09 13:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-09 13:09:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-11 14:00:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony