ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII.151.2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII.151.2012

Szczegóły informacji

XXIII.151.2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: jeszcze nie...

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Uchyla:

IV/29/2011, X/63/2011

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Należności pieniężne należne Powiatowi i powiatowym jednostkom organizacyjnym, mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub części, odraczane lub rozkładane na raty osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych przez Powiat Giżycki w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz określonych odrębnymi przepisami.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dłużniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej;
 2. należności – należy przez to rozumieć należność główną, odsetki wraz z kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wydania decyzji;
 3. udzieleniu ulgi – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności oraz rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności;
 4. decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie udzielenia ulgi;
 5. przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 6. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
 7. działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 3

Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

 1. Zarząd Powiatu w Giżycku,
 2. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności tych jednostek, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza kwoty trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie.

§ 4

 1. Udzielenie ulgi następuje na wniosek dłużnika.
 2. Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie należności następuje w formie pisemnej powinna zawierać zapis, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu spłaty, następuje wygaśnięcie decyzji o udzieleniu ulgi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, jeżeli dłużnik:
  1. nie spłaci należności w odroczonym terminie,
  2. nie spłaci rat należności w pełnej wysokości.
 4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają sumowaniu.

§ 5

 1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
  1. dłużnik - osoba fizyczna, zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
  2. dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe;
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  6. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
  7. nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;
  8. ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
  9. zachodzi ważny interes publiczny.
 2. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
 3. Dopuszcza się możliwość umorzenia z urzędu, z przyczyn wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1,2,5,8,9 jeżeli podstawy umorzenia o których mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Starostwa Powiatowego lub jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego.  

§ 6

 1. Na wniosek dłużnika, prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 3,5,6,8,9 może być mu udzielona ulga, w stosunku do należności, które:
  1. nie stanowią pomocy publicznej;
  2. stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.);
  3. stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007 r.);
  4. stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007 r.).
 2. Dłużnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311);
  3. sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie z zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
 3. Dłużnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie 3 lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810);
  3. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 7

 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 2. Odmowa udzielenia ulgi następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 8

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Zarządowi Powiatu informacje o umorzeniach należności oraz odroczeniach terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożeniach płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 9

Traci moc uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych (zm.: uchwała nr X/63/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 września 2011 r.). 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-31 09:45:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-31 09:47:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-09 13:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony