ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV.180.2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXV.180.2021

Szczegóły informacji

XXV.180.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data wejścia w życie: 13-03-2021

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Na podstawie:

art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Nr 1.2020 r. Rady Powiatu w Giżycku z dnia 04 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz.806) wprowadza się następujące zmiany:
  1. uchyla się § 76.
  2. § 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „ 2. Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek finansowanych z budżetu powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.”
  3. § 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „ 2. Za prawidłowe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu oraz kierownicy jednostek finansowanych z budżetu powiatu.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
« powrót do poprzedniej strony