ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - VI KADENCJA (rok 2018 - 2023)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-20 08:35:07 przez Katarzyna Maciejczuk

2018 - 2019

W celu pobrania Uchwały należy "kliknąć" na jej tytuł w rejestrze uchwał znajdujacym się poniżej.
Załączniki do Uchwał dostępne są w Starostwie Powiatowym w Giżycku w pok. 16.
 
Tabela - rejestr uchwał zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
1.2018 10.12.2018                           
2.2018 10.12.2018 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach bieżących powiatu.  
3.2018 10.12.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.  
4.2018 10.12.2018 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych  
5.2018 13.12.2018 udzielenia pełnomocnictwa Staroście Giżyckiemu.  
6.2018 13.12.2018 wyznaczenia przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  
7.2018 13.12.2018 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Giżyckiego w „Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława”.  
8.2018 21.12.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
9.2018 27.12.2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019.  
10.2018 27.12.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
11.2019 02.01.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.  
12.2019 07.01.2019 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
13.2019 07.01.2019 upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
14.2019 07.01.2019  
15.2019 21.01.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Nowoczesne praktyki zagraniczne formą podwyższenia umiejętności zawodowych uczniów technikum oraz ich mobilności na krajowym i zagranicznym rynku pracy”.  
16.2019 21.01.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.    Zmieniono Uchwałą Nr 20.2019
17.2019 21.01.2019 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2019 rok.  
18.2019 21.01.2019 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na 2019 rok.  
19.2019 21.01.2019 powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2019-2021. Zmieniono Uchwałą nr 282.2021
20.2019 31.01.2019 sprostowania błędu pisarskiego  
21.2019 11.02.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejskie doskonalenie kompetencji zawodowych”.  
22.2019 11.02.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Najlepsze praktyki zawodowe
w Hiszpanii – szansą na sukces zawodowy”.
 
23.2019 11.02.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Nowe umiejętności odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pracy”.  
24.2019 11.02.2019 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.  
25.2019 11.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.  
26.2019 11.02.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
27.2019 15.02.2019 zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego uczniów Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
28.2019 15.02.2019 zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego uczniów Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
29.2019 15.02.2019 sprawie udzielenia sekretarzowi powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.  
30.2019 18.02.2019  
31.2019 28.02.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
32.2019 18.03.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Poznajmy się przez sztukę”.  
33.2019 18.03.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk-KA 201- Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.  
34.2019 18.03.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Sport bez barier”.  
35.2019 18.03.2019 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Uchylona Uchwałą Nr 187.2020
36.2019 18.03.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.  
37.2019 18.03.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
38.2019 18.03.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
39.2019 18.03.2019 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnym schronisku młodzieżowym.  
40.2019 18.03.2019 ustalenia kwoty dotacji na rok 2019 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.  
41.2019 18.03.2019 zbycia nieruchomości.  
42.2019 18.03.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
43.2019 18.03.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie”.  
44.2019 18.03.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską”.  
45.2019 26.03.2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku. Zmieniono Uchwałą Nr 50.2019
46.2019 26.03.2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku. Zmieniono Uchwałą Nr 51.2019
47.2019 26.03.2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Zmieniono Uchwałą Nr 52.2019
48.2019 26.03.2019 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2018.  
49.2019 28.03.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
50.2019 28.03.2019 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
51.2019 28.03.2019 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
52.2019 28.03.2019 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.  
53.2019 15.04.2019 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Ełckim.  
54.2019 15.04.2019 zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku dla typu A, B i C. Uchylona Uchwałą nr 171.2020
55.2019 15.04.2019 zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie dla typu A, B i C.  
56.2019 15.04.2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – „Dar Serca”.  
57.2019 25.04.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
58.2019 21.05.2019 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim.  
59.2019 21.05.2019 odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
60.2019 21.05.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku. Zmieniono Uchwałą Nr 75.2019
61.2019 21.05.2019 powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.  
62.2019 21.05.2019 powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
63.2019 21.05.2019 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.
 
64.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  
65.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku.  
66.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  
w Giżycku.
 
67.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
68.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
69.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.  
70.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
71.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku.
 
72.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
73.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego.  
74.2019 28.05.2019 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego.  
75.2019 28.05.2019 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
76.2019 28.05.2019 dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych.  
77.2019 28.05.2019 skierowania propozycji nabycia obligacji serii A19,B19,C19,D19,E19,F19, G19, H19, I19.  
78.2019 28.05.2019  
79.2019 30.05.2019 przyjęcia raportu o stanie powiatu.  
80.2019 30.05.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
81.2019 5.06.2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
82.2019 5.06.2019 dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych.  
83.2019 13.06.2019 warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19 POWIATU GIŻYCKIEGO  („OBLIGACJE KOMUNALNE”).  
84.2019 13.06.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019. Zmieniono Uchwałą Nr 92.2019
85.2019 17.06.2019 skierowania propozycji nabycia obligacji serii J19,K19,L19,M19,N19,O19, P19, R19.  
86.2019 17.06.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
87.2019 17.06.2019 powierzenia Pani J. M. pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
88.2019 17.06.2019 wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii gminnej drogi publicznej w Rynie.  
89.2019 19.06.2019 warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii J19, K19, L19, M19, N19, O19, P19, R19 POWIATU GIŻYCKIEGO  („OBLIGACJE KOMUNALNE”) .  
90.2019 19.06.2019 wcześniejszego wykupu obligacji serii A17,B17,C17,D17,E17,F17, G17, H17. Zmieniono Uchwałą Nr 91.2019
91.2019 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17.  
92.2019 27.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
93.2019 27.06.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
94.2019 27.06.2019 wyrażenia opinii o inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”.  
95.2019 16.07.2019 nabycia nieruchomości.  
96.2019 16.07.2019 zbycia nieruchomości.  
97.2019 16.07.2019 zbycia nieruchomości.  
98.2019 16.07.2019 wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.
 
99.2019 16.07.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
100.2019 30.07.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
101.2019 30.07.2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Panu T.J.G nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
102.2019 30.07.2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani A.J.J nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.  
103.2019 14.08.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
104.2019 14.08.2019 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Piskim.  
105.2019 14.08.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie”.  
106.2019 26.08.2019 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2019 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
107.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  
108.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
109.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
110.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
111.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
112.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
113.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
114.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku.  
115.2019 29.08.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych w Giżycku.  
116.2019 29.08.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019. Zmieniono Uchwałą Nr 118.2019
117.2019 04.09.2019 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.  
118.2019 10.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
119.2019 10.09.2019 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Giżycko.  
120.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)”.  
121.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko”.  
122.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola”.  
123.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku”.  
124.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy”.  
125.2019 10.09.2019 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - gr. pow. w miejscowości Wężówka”.  
126.2019 16.09.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój ruchu turystycznego dzieci i młodzieży”.  
127.2019 16.09.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
128.2019 26.09.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „PROFI - Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia poprzez skoordynowane inicjatywy międzynarodowe”.  
129.2019 26.09.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Współpraca sukcesem w terapii”.  
130.2019 26.09.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
131.2019 07.10.2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku. Zmieniono Uchwałą Nr 137.2019
132.2019 07.10.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
133.2019 21.10.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
134.2019 21.10.2019  
135.2019 28.10.2019 użyczenia nieruchomości  na cel publiczny.  
136.2019 28.10.2019 użyczenia nieruchomości  na cel publiczny.  
137.2019 30.10.2019 zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku.
 
138.2019 31.10.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
139.2019 31.10.2019 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Wydminy.  
140.2019 31.10.2019 zamiany nieruchomości.zamiany nieruchomości.  
141.2019 13.11.2019 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2020- 2033. Zmieniono Uchwałą Nr 148.2019 (autopoprawka)
142.2019 13.11.2019 projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020. Zmieniono Uchwałą Nr 149.2019 (autopoprawka)
143.2019 13.11.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019  
144.2019 13.11.2019 zbycia nieruchomości.  
145.2019 18.11.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
146.2019 21.11.2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
147.2019 21.11.2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
148.2019 21.11.2019 autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2020- 2033.  
149.2019 21.11.2019  
150.2019 28.11.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
151.2019 28.112019 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Wydminy.  
152.2019 04.12.2019 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku".  
153.2019 04.12.2019 ogłoszenia naboru na stanowisko - Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  
154.2019 09.12.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
155.2019 19.12.2019 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.  
156.2019 19.12.2019 zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.  
157.2019 30.12.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019  
 
 
 
 

2020

Numer Uchwały Data Uchwały w sprawie Uwagi
158.2020 10.01.2020 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
159.2020 10.01.2020 upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
160.2020 10.01.2020 udzielenia pełnomocnictw procesowych dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.  
161.2020 10.01.2020 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na
2020 rok.
 
162.2020 10.01.2020 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2020 rok.  
163.2020 10.01.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Polsko-Litewski pomost przyjaźni".  
164.2020 10.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020.  
165.2020 20.01.2020 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.  
166.2020 20.01.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Mój zawód – moją pasją".  
167.2020 20.01.2020 użyczenia nieruchomości i ruchomości.  
168.2020 30.01.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu ,,Innowacyjne praktyki w kształceniu zawodowym".  
169.2020 30.01.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
170.2020 17.02.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
171.2020 17.02.2020 zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku dla typu A, B i C.  
172.2020 17.02.2020 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  
173.2020 17.02.2020 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku”.  
174.2020 17.02.2020 powierzenia zadania pn.: „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług”.  
175.2020 17.02.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Sztuka łączy narody i pokolenia”.  
176.2020 27.02.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "FLIPPED CLASSROOM  (Odwrócona klasa)".  
177.2020 27.02.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Użyteczność zasobów internetowych w edukacji szkolnej".  
178.2020 27.02.2020 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
179.2020 27.02.2020 wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1803N na odcinku granica powiatu - Doba”.  
180.2020 27.02.2020 wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Poleska w Gajewie”.  
181.2020 27.02.2020 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Giżycko.  
182.2020 27.02.2020 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Giżycko.  
183.2020 27.02.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
184.2020 12.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
185.2020 12.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.  
186.2020 16.03.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
187.2020 16.03.2020 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Uchylona Uchwałą Nr 291.2021
188.2020 16.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku funkcjonującej w ramach Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
189.2020 26.03.2020 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2019.  
190.2020 26.03.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
191.2020 26.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
192.2020 26.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
193.2020 26.03.2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.  
194.2020 07.04.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
195.2020 20.04.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
196.2020 20.04.2020 ustanowienia służebności przesyłu.  
197.2020 20.04.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "CYFRYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W GIŻYCKU ".  
198.2020 20.04.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Zdalna szkoła – efektywna szkoła".  
199.2020 30.04.2020 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki”.  
200.2020 30.04.2020  
201.2020 30.04.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
202.2020 18.05.2020 dokonania zmian w procedurze realizacji przez Powiat Giżycki zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług (centralizacja VAT).  
203.2020 18.05.2020 ustalenia kwoty dotacji na rok 2020 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.  
204.2020 18.05.2020 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnym schronisku młodzieżowym.  
205.2020 18.05.2020 przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy  w Giżycku.  
206.2020 28.05.2020 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka - Wilkasy”.  
207.2020 28.05.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
208.2020 03.06.2020 upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
209.2020 03.06.2020 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Piskim.  
210.2020 03.06.2020 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim.  
211.2020 03.06.2020 przyjęcia raportu o stanie powiatu za 2019 r.  
    załącznik do Uchwały 211.2020 - raport o stanie powiatu  
212.2020 09.06.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Transgraniczne doskonalenie  publicznych usług edukacyjnych".  
213.2020 15.06.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
214.2020 22.06.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.  
215.2020 22.06.2020  
216.2020 25.06.2020 wprowadzenia procedury w zakresie wypełniania przez Powiat Giżycki obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych  (MDR).  
217.2020 25.06.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
218.2020 25.06.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Sport dla wszystkich".  
219.2020 25.06.2020 użyczenia nieruchomości.  
220.2020 17.07.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
221.2020 17.07.2020 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Giżycko.  
222.2020 17.07.2020 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka”.  
223.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
224.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
225.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
226.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
227.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
228.2020 17.07.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
229.2020 28.07.2020 powierzenia Pani Annie Katarzynie Dec pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.  
230.2020 28.07.2020 zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku.  
231.2020 28.07.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
232.2020 28.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
233.2020 28.07.2020 wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.  
234.2020 10.08.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
235.2020 17.08.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
236.2020 17.08.2020 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Wydminy.  
237.2020 27.08.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
238.2020 27.08.2020 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Piskim.  
239.2020 27.08.2020 podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023, z perspektywą do 2027 roku.  
240.2020 14.09.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
241.2020 14.09.2020 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
242.2020 14.09.2020 dokonania zmian w procedurze realizacji przez Powiat Giżycki zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług (centralizacja VAT).  
243.2020 14.09.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "CYFRYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W GIŻYCKU".  
244.2020 14.09.2020 powierzenia zadania pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej”.  
245.2020 14.09.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Giżycko – Druskienniki – pogranicze przygotowane na zmiany”.  
246.2020 23.09.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
247.2020 30.09.2020 ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku gromadzącego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
248.2020 30.09.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
249.2020 30.09.2020 wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności. Uchylona Uchwałą Nr 300.2021
250.2020 12.10.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
251.2020 12.10.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2021 roku.  
252.2020 12.10.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchylona Uchwałą Nr 257.2020
253.2020 12.10.2020 ogłoszenia naboru na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.  
254.2020 19.10.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
255.2020 19.10.2020 zmiany klas technicznych dla dróg powiatowych w powiecie giżyckim.  
256.2020 29.10.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
257.2020 29.10.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
258.2020 10.11.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
259.2020 16.11.2020 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2021- 2033. Autopoprawka Uchwałą 266.2020
260.2020 16.11.2020 projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021. Autopoprawka uchwałą Nr 267.2020
261.2020 16.11.2020 trybu funkcjonowania komisji konkursowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  
262.2020 16.11.2020 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Lekcja Enter w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich".  
263.2020 16.11.2020 wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024).  
264.2020 16.11.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
265.2020 26.11.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
266.2020 11.12.2020 autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2021- 2033.  
267.2020 11.12.2020 autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021.  
268.2020 11.12.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
269.2020 11.12.2020 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2021 rok.  
270.2020 11.12.2020 zamiany nieruchomości.  
271.2020 11.12.2020 wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024).  
272.2020 11.12.2020 utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024).  
273.2020 16.12.2020  
274.2020 22.12.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
275.2020 29.12.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021.  
276.2020 29.12.2020 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.  
       
       
 

2021

Numer Uchwały Data Uchwały w sprawie Uwagi
277.2021 15.01.2021 wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej Nr 5 Specjalnej, Branżowej Szkole I stopnia nr 2 Specjalnej oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku dzienników w formie elektronicznej.  
278.2021 15.01.2021 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
279.2021 15.01.2021 upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
280.2021 15.01.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
281.2021 15.01.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskim".  
282.2021 15.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2019-2021.  
283.2021 28.01.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
284.2021 28.01.2021 zaopiniowania projektu uchwały zgłoszonej przez radnego.  
285.2021 28.01.2021 zaopiniowania projektu uchwały zgłoszonej przez radnego.  
286.2021 28.01.2021 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim.  
287.2021 28.01.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Polsko-Litewski pomost przyjaźni".  
288.2021 28.01.2021 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.  
289.2021 12.02.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
290.2021 12.02.2021 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
291.2021 25.02.2021 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.  
292.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. - Talki - Ranty - Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy”.  
293.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie”.  
294.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem”.  
295.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643”.  
296.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1734N na odcinku gr. pow. – Jeziorowskie”.  
297.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki”.  
298.2021 25.02.2021 powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592”.  
299.2021 25.02.2021 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Ryn.  
300.2021 25.02.2021 wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności.  
301.2021 25.02.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
302.2021 01.03.2021 powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.  
303.2021 15.03.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
304.2021 15.03.2021 ustalenia kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.  
305.2021 15.03.2021 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnym schronisku młodzieżowym.  
306.2021 25.03.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
307.2021 25.03.2021 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2020.  
308.2021 15.04.2021 planu rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2028.  
309.2021 15.04.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Zwiększenie atrakcyjności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie poprzez rozszerzenie ofert o edukację wędkarską oraz dostosowanie infrastruktury schroniska do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.  
310.2021 15.04.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Remont parkietu w sali gimnastycznej
I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku".
 
311.2021 15.04.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
312.2021 29.04.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
313.2021 17.05.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
314.2021 28.05.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
315.2021 28.05.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
316.2021 31.05.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
317.2021 31.05.2021 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych  
318.2021 31.05.2021  
319.2021 08.06.2021 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
320.2021 08.06.2021 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
321.2021 08.06.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
322.2021 14.06.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
323.2021 24.06.2021 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
324.2021 29.06.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
325.2021 29.06.2021 powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
326.2021 20.07.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
327.2021 20.07.2021 powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
328.2021 20.07.2021 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim.  
329.2021 20.07.2021 udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Giżyckiemu  
330.2021 20.07.2021 udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu  
331.2021 16.08.2021 powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N”.  
332.2021 16.08.2021 powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”.  
333.2021 16.08.2021 powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo”.  
334.2021 16.08.2021 powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku”  
335.2021 16.08.2021 powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie”  
336.2021 16.08.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021  
337.2021 16.08.2021 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
338.2021 16.08.2021 ustanowienia służebności przesyłu  
339.2021 20.08.2021 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.  
340.2021 26.08.2021 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.  
341.2021 26.08.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
342.2021 31.08.2021 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
343.2021 31.08.2021 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Piskim.  
344.2021 20.09.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
345.2021 20.09.2021  
346.2021 30.09.2021 wydania opinii dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa mostu przez Kanał Kula”.  
347.2021 30.09.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2022 roku.  
348.2021 30.09.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
349.2021 30.09.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
350.2021 15.10.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
351.2021 15.10.2021 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach”.  
352.2021 15.10.2021 powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku”.  
353.2021 15.10.2021 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku”.  
354.2021 15.10.2021 powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach”.  
355.2021 15.10.2021 powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie”.  
256.2021 15.10.2021 powołania komisji przetargowej  do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.  
357.2021 15.10.2021 wyznaczenia  członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych.  
358.2021 15.10.2021 zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ryn na lata 2022-2026.  
359.2021 28.10.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
360.2021 28.10.2021 trybu funkcjonowania komisji konkursowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  
361.2021 28.10.2021 wydania opinii dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 136025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach”.  
362.2021 04.11.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
363.2021 04.11.2021 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku”.  
364.2021 04.11.2021 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w gminie miejskiej Giżycko.  
365.2021 04.11.2021  
366.2021 15.11.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
367.2021 15.11.2021 dokonania wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.  
368.2021 15.11.2021 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2022- 2033.  
369.2021 15.11.2021 projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022.  
370.2021 15.11.2021 wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miejskiej Giżycko dz. 220 na cele budowlane.  
371.2021 15.11.2021 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  
372.2021 15.11.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejski staż zawodowy – pewny start na rynku pracy”.  
373.2021 25.11.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
374.2021 25.11.2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
375.2021 25.11.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI”.  
376.2021 25.11.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka”.  
377.2021 06.12.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
378.2021 16.12.2021 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy RYSIPON „Dar Serca” w Rynie na 2022 rok.  
379.2021 16.12.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
380.2021 16.12.2021 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2022 rok.  
381.2021 23.12.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”.  
382.2021 23.12.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów Nabór 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
383.2021 23.12.2021 naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.  
384.2021 23.12.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  
385.2021 29.12.2021 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu (wniosku finansowego) o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012397.  
386.2021 29.12.2021 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.  

2022

21.06.2022
Numer Uchwały Data Uchwały w sprawie Uwagi
387.2022 12.01.2022 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
388.2022 12.01.2022 upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
389.2022 12.01.2022 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022.  
390.2022 12.01.2022 powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2022-2024.  
391.2022 17.01.2022 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.  
392.2022 17.01.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
393.2022 11.02.2022 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
394.2022 18.02.2022 powierzenia zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem”.  
395.2022 18.02.2022  
396.2022 24.02.2022 obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.  
397.2022 24.02.2022 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu (wniosku finansowego) o numerze KA121-VET-0A9EA46D.  
398.2022 24.02.2022 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Śladami historycznymi i kulturowymi naszych rodaków”.  
399.2022 24.02.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
400.2022 04.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
401.2022 04.03.2022 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.  
402.2022 04.03.2022 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnym schronisku młodzieżowym.  
403.2022 04.03.2022 ustalenia kwoty dotacji na rok 2022 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.  
404.2022 04.03.2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
405.2022 14.03.2022  
406.2022 21.03.2022 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
407.2022 21.03.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
408.2022 21.03.2022 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2021.  
409.2022 31.03.2022 ustalenia zasad dofinansowania zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.  
410.2022 31.03.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
411.2022 31.03.2022 ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku gromadzącego środki z Funduszu Pomocy.  
412.2022 07.04.2022 zmieniająca uchwałę Nr 410.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
413.2022 19.04.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
414.2022 19.04.2022 powierzenia zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.  
415.2022 19.04.2022 powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
416.2022 19.04.2022 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Remont łazienek w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku”.  
417.2022 19.04.2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
418.2022 19.04.2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
419.2022 19.04.2022  
420.2022 20.04.2022 zmieniająca uchwałę Nr 413.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
421.2022 28.04.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
422.2022 16.05.2022 powierzenia zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.  
423.2022 16.05.2022 dokonania zmian w procedurze realizacji przez Powiat Giżycki zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług (centralizacja VAT).  
424.2022 16.05.2022  
425.2022 16.05.2022 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
426.2022 16.05.2022 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
427.2022 16.05.2022 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.  
428.2022 16.05.2022 wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji (taryfa G).  
429.2022 26.05.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.  
430.2022 30.05.2022  
431.2022 21.06.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022  
432.2022 21.06.2022 powierzenia zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km”  
433.2022 21.06.2022 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
434.2022 21.06.2022 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
435.2022 30.06.2022 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022  
436.2022 30.06.2022 zmieniająca uchwałę Nr 411.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku gromadzącego środki z Funduszu Pomocy  
437.2022 30.06.2022 wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej
 
438.2022 30.06.2022 zmieniająca Uchwałę Nr 428.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji (taryfa G)
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony