ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr V.48.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-01 11:15:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V.48.2015
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr II.23.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.456.617 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 64.553.244 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 6.903.373 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 72.446.065 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 65.378.565 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.067.500 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 989.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 989.448 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 3.148.764 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 989.448 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2015 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do Uchwały Nr V.48.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody:

Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 116.615 zł zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów (po uchwaleniu budżetu państwa).

Rozdz.75814 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.228 zł.

Rozdz.75832 - dotyczy zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 378 zł zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów (po uchwaleniu budżetu państwa).

Rozdz.85403 - dotyczy dostosowania planu do rzeczywistego wykonania dotacji z tytułu realizacji w 2014 r. projektu „Uczymy się od siebie” (końcowe rozliczenie).

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez ZDP z opłat za zajęcie pasa drogowego (o 120.000 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (o 30.000 zł) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.80146 – dotyczy realizacji projektu pn. „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”. Projekt polega na udziale 7 nauczycieli II LO w 2-3 tygodniowych kursach w Wielkiej Brytanii i we Francji. Okres realizacji: 2015-2016, dofinansowanie: 22.239 € (100%).

Rozdz.90019 - dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów” (wkład własny powiatu: 9.989,22 zł).

Wydatki:

Rozdz.60014 (par.4270 i 6050) – dotyczy przesunięć środków z remontów na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dr.pow.1734N na odcinku: granica powiatu – Jeziorowskie - Kruklanki (Sołdany)-droga krajowa nr 63” (wstępnie: 200.000 zł).

Rozdz.63003 – dotyczy udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w ramach wykonywania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Rozdz.75020 – dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości (utworzenie § 4480, na który przesuwa się środki z § 4300).

Rozdz.75818 – dotyczy zwiększenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe w dz.801 i dz.854 (z kwoty 100.000 zł do kwoty 216.615 zł). Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dochody -rozdz.75801). Rozdysponowanie rezerwy nastąpi w trakcie roku w miarę pojawiających się potrzeb.

Ponadto dokonuje się:

 1. zwiększenia planu wydatków o środki niewykorzystane w 2014 r. przy realizacji następujących projektów unijnych:

rozdz.80130 – „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” (o kwotę 134.807 zł), rozdz.80146 – „SORE - działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim” (o kwotę 160.185 zł), rozdz.85333 – „My młodzi - nam praca nie zaszkodzi” (o kwotę 133.489 zł), rozdz.85403 – „Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (o kwotę 38.098 zł),
 1. Przesunięć środków w wydatkach inwestycyjnych:

rozdz.80147 – „Przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną” (zmniejszenie o kwotę 7.754 zł w związku z nadwyżką środków po przetargu), rozdz.85407 – „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” (kontynuacja zadania z 2014 r. w celu sfinansowania prac zaleconych przez inspekcję sanitarną po odbiorze domków do użytkowania polegających na likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych – zwiększenie o 4.864 zł), rozdz.80114 – „Wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych (nowe rozdanie)” – zwiększenie o 2.890 zł w celu wyłonienia wykonawcy.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-01 11:12:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-01 11:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 11:15:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony