ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIX.225.2014 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-28 14:27:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIX.225.2014
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Określenie adresatów

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2
Tryb udzielanie dotacji

 1. Wniosek o przyznanie dotacji, szkoły i placówki o których mowa w § 1, mogą składać do Zarządu Powiatu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. W przypadku, gdy organ prowadzi więcej niż jedną szkołę placówkę, wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej szkoły /placówki.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:
  1. nazwę (imię i nazwisko), adres organu prowadzącego oraz adres i nazwę szkoły lub placówki;
  2. planowaną liczbę uczniów, wychowanków lub uczestników kursów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego;
  3. nazwę banku i rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;
  4. podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
 4. Szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Specjalnym szkołom podstawowym niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne, dotacja jest udzielana na każdego ucznia, w kwocie określonej dla niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Giżycki. Wzór informacji o liczbie uczniów i ich niepełnosprawności stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 6. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Giżyckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Giżycki w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Giżyckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 7. Podstawą obliczenia dotacji dla schronisk młodzieżowych będzie kwota subwencji naliczona dla danego szkolnego schroniska młodzieżowego w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy.
 8. Dotacje przekazywane są w 12 transzach w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów lub wychowanków wg. stanu z 10 dnia miesiąca, na których przysługuje dotacja i stawki dotacji na jednego ucznia, wychowanka. Dotacja przekazywana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z tym że transza za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę lub placówkę z zastrzeżeniem ust. 10. Stan uczniów w grudniu należy podać do 10 grudnia do organu udzielającego dotacji wg. stanu uczniów z 5 dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały.
 9. Kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka i uczestnika kursu kwalifikacyjnego ustala corocznie Zarząd Powiatu w terminie 30 dni od otrzymania informacji o ostatecznej wysokości kwot poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Giżycki.
 10. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4 dotacje będą naliczane zaliczkowo, wg stawek dotacji z roku ubiegłego.
 11. Zarząd Powiatu w Giżycku przekazuje organom prowadzącym szkoły lub placówki niepubliczne raz na kwartał informację o naliczonej dotacji na poszczególne rodzaje i typy szkół lub placówki.
 12. Dotacje naliczane na uczestników kursu kwalifikacyjnego przekazywane są jednorazowo w terminie 30 dni po udokumentowaniu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu.
 13. Za udokumentowanie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu uznaje się informację przedstawioną przez szkołę lub placówkę niepubliczną organizującą kurs kwalifikacyjny według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.

§ 3
Określenie przeznaczenia dotacji

 1. Dotacje, o których mowa w § 2, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
 2. Przez wydatki bieżące szkoły lub placówki rozumie się wydatki bieżące określone w ustawie o finansach publicznych.
 3. Dokumenty księgowe potwierdzające opłacenie wydatków bieżących szkoły lub placówki z otrzymanej dotacji powinny posiadać na odwrocie opis uzasadniający celowość wydatku i adnotację o treści „Opłacono z dotacji Powiatu Giżyckiego w kwocie (wstawić odpowiednią kwotę)”.
 4. Dokumenty księgowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 5. Dotowane szkoły lub placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia wykorzystania dotacji oraz dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia informacji miesięcznej, o których mowa w § 4 ust.1, przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 4
Tryb rozliczania dotacji

 1. Organ prowadzący dotowaną szkołę lub placówkę zobowiązany jest do składania do Zarządu Powiatu w Giżycku comiesięcznej informacji o liczbie uczniów, wychowanków według stanu na dzień 10 każdego miesiąca, na których przysługuje dotacja, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w grudniu informację o liczbie uczniów, wychowanków według stanu na dzień 5 grudnia w terminie do 10 grudnia. Niezłożenie w terminie do 15-go każdego miesiąca informacji o ilości uczniów, a w grudniu do 10 dnia, skutkuje przekazaniem dotacji z poprzedniego miesiąca i skorygowaniem jej po otrzymaniu tej informacji.
 2. Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego) w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku poprzez złożenie sprawozdania finansowego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały dla każdego rodzaju i typu szkoły /placówki oddzielnie.
 3. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki w trakcie roku, za który udzielana  jest dotacja, organ prowadzący powinien dostarczyć rozliczenie i zwrócić niewykorzystaną dotację nie później niż w dniu likwidacji.

§ 5
Utrata dotacji

Szkoła lub placówka niepubliczna traci przyznaną dotację z chwilą:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności;
 2. utraty uprawnień szkoły lub placówki publicznej.

§ 6
Zakres i tryb kontroli wykorzystania dotacji

 1. Postępowanie kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez Starostę Giżyckiego. Zakres kontroli dotyczy:
  1. sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1;
  2. sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
 2. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
  1. przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli,
  2. ustaleniami z poprzednich kontroli;
  3. dokumentacją zgromadzoną w jednostkach Powiatu Giżyckiego dotyczącą przedmiotu kontroli;
  4. dokumentacją sprawozdawczą.
 3. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
  1. numer upoważnienia;
  2. imię i nazwisko kontrolującego;
  3. temat kontroli;
  4. termin ważności upoważnienia.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
 5. W czasie kontroli organy prowadzące szkołę, placówkę otrzymujące dotację, zobowiązane są do udostępnienia osobie kontrolującej dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1. 

§ 7
Przepisy końcowe

 1. Traci moc Uchwała nr XXIV.161.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Ambroziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-28 14:24:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-28 14:27:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-28 14:27:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony