ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.208.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-24 13:33:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.208.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.), art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 72.466.509 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:

 1. dochody bieżące w wysokości 66.980.111 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 5.486.398 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 76.666.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 69.402.935 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 7.263.574 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 w wysokości 6.562.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2014 w wysokości 701.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2014 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2014:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 4.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 4.200.000 zł, z tego:

 1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.616.586 zł,
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.583.414 zł.

§ 4

Przychody budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 6.359.316 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 2.159.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 5.000.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.159.316 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio w art. 402 ust. 4 i 6 oraz art. 403 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio w art. 41b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 300.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 300.000 zł.

§ 8

Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.261.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2014 w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.467.325 zł,
  2. wydatki: 2.467.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 1.876.971 zł,
  2. koszty: 1.876.971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

 1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 710.000 zł, z tego na:
  1. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 200.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz. 801 i 854),
  3. 200.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz. 852 i 853),
  4. 110.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz. 750).

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także w planie wydatków na wynagrodzenia, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych nie ulegnie zmianie,
  3. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-24 13:31:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-24 13:33:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-24 13:33:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony