ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 10:47:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/292/02
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. - Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust.4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się:
  1. dochody budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości 33.332.715 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. dochody do przekazania do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w 2002 r. w wysokości 598.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa ust. 1 pkt. 1 obejmuje:
  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 10.935.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.412.999 zł
  3. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.360 zł

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości 34.732.715 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 32.722.104 zł, w tym na:
   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.154.657 zł
   2. dotacje z budżetu powiatu 1.337.810 zł
   3. wydatki na obsługę długu powiatu 14.217 zł
  2. wydatki majątkowe 1.645.000 zł. zgodnie z zał. nr 4.
 3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.935.591 zł, zgodnie z zał. nr 3
  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 89.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 64.355 zł zgodnie z zał. nr 5a.
  3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 888.298 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§ 3

 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 1.400.000 zł w tym: kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 1.400.000 zł.
 2. Nadwyżkę w wys. 100.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2001 r.
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 7.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 8.

§ 5

 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków:
  1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
  2. środków specjalnych
  3. zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Uchwala się dotację dla zakładów budżetowych w wysokości 360.157 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

 1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości: 238.185 zł
 2. celową w wysokości: 127.426 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w dziale: 853 - opieka społeczna

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianach planów wydatków bieżących, w tym także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 2. Zarząd może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków między paragrafami w kierowanej przez nich jednostce budżetowej zarówno w środkach jednostki budżetowej jak i środkach specjalnych za wyjątkiem zmniejszania i/lub zwiększenia planu płac i pochodnych od płac.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o których mowa w § 10 ust. 2 wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu.
 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

 1. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 4.000.000 zł
 2. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 4.000.000 zł

§ 12

Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002 i podlega ogłoszeniu.

« powrót do poprzedniej strony