ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-09 15:22:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA nr XL/344/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001r., poz. 1592 ) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 155 z 1998 r., poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 1.811.066 zł, w tym:

 1. dz. 750, rozdz. 75020 (administracja publiczna - starostwo powiatowe), § 299 (dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej) - o 850 zł
  tytułem darowizn na zakup paliwa dla policji
 2. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe). § 643 (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) - o 1.805.486 zł
  tytułem środków otrzymanych w ramach kontraktu dla województwa warmińsko-mazurskiego (1.671.000 zł) oraz w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (134.486 zł)
 3. dz. 853, rozdz. 85321 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności), §083 (wpływy z usług) - o 4.730 zł
  tytułem środków otrzymanych w ramach podpisanej przez PCPR umowy o świadczeniu usług Powiatowi Gołdapskiemu

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 1.811.066 zł, w tym:

 1. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 850 zł
  z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji
 2. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe):
  1. § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek powiatowych) - o 1.671.000 zł
  2. § 6053 (wydatki inwestycyjne jednostek powiatowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych) - o 134.486 zł
 3. dz. 853, rozdz. 85321 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 4.730 zł

§ 3

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmian:

 1. zmniejsza się dz. 750, rozdz. 75020 (administracja publiczna - starostwo powiatowe), § 4300 (zakup usług pozostałych)- o 1.200 zł
 2. zwiększa się dz. 801, rozdz. 80145 (oświata i wychowanie - komisje egzaminacyjne), § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 1.200 zł
  z przeznaczeniem na opłacenie ekspertów komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli

§ 4

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-2 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 33.717.544 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 36.217.544 zł
  Deficyt 2.500.000 zł
  Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy w wysokości 2.500.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu (100.000 zł) oraz pożyczki (200.000 zł)
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r.i podlega publikacji.

« powrót do poprzedniej strony