ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-09 15:05:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA nr XLI/353/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27sierpnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1592) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 z 1998 r., poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 272.913 zł, w tym:

 1. dz. 710, rozdz. 71015 (działalność usługowa - nadzór budowlany), § 097 (wpływy z różnych dochodów) - o 766 zł
  tytułem refundacji przez PFRON wynagrodzeń w ramach utworzonego stanowiska pracy
 2. dz. 750, rozdz. 75020 (administracja publiczna - starostwo powiatowe) o 160.000 zł, w tym:
  1. § 042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) - o 87.000 zł
  2. § 097 (wpływy z różnych dochodów) - o 73.000 zł tytułem dochodów pozyskanych w Starostwie Powiatowym
 3. dz. 750, rozdz. 75095 (administracja publiczna - pozostała działalność), § 097 (wpływy z różnych dochodów) - o 11.700 zł
  tytułem dochodów pozyskanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 4. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji), § 231 (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) - o 2.000 zł tytułem dotacji z Gminy Miłki
 5. dz. 754, rozdz. 75411 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe państwowe Straży Pożarnej), § 244 (dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) - o 6.232 zł tytułem dotacji dla Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa ekologicznego
 6. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego) - o 482 zł
 7. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządy terytorialnego) - o 2.171 zł
 8. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządy terytorialnego) - o 5.949 zł
 9. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządy terytorialnego) - o 6.190 zł
 10. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządy terytorialnego) - o 6.800 zł
  w pkt. 6-10 dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz w Domu Dziecka
 11. dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność) § 626 (dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) - o 50.800 zł
  środki pochodzą z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z prowadzoną termomodernizacją budynków oświatowo- wychowawczych
 12. dz. 020, rozdz. 02001 (leśnictwo - gospodarka leśna) § 211 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - o 13.800 zł
  tytułem środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej
 13. dz. 853, rozdz. 85321 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności), § 083 (wpływy z usług) - o 5.823 zł
  tytułem dochodów pozyskanych przez PCPR za orzekanie w powiatach: gołdapskim (1.323 zł) i węgorzewskim (4.500 zł)
 14. dz. 750, rozdz. 75020 (administracja publiczna - starostwo powiatowe), § 299 (dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej) - o 200 zł
  tytułem darowizn na zakup paliwa dla policji

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 272.913 zł, w tym:

 1. dz. 710, rozdz. 71015 (działalność usługowa - nadzór budowlany), § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 766 zł
  środki pochodzą z refundacji wynagrodzeń przez PFRON
 2. dz. 750, rozdz. 75019 (administracja publiczna - rada powiatu), § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 60.000 zł
  wydatki przeznaczone są na diety radnych
 3. dz. 750, rozdz. 75053 (administracja publiczna - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) o 50.000 zł, w tym:
  1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 5.000 zł
  2. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 45.000 zł
   zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w związku z wyborami do rady powiatu
 4. dz. 750, rozdz. 75095 (administracja publiczna - pozostała działalność), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 11.700 zł
  środki pochodzą z dochodów pozyskanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 5. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 2.000 zł
  środki pochodzą z dotacji z Gminy Miłki
 6. 754, rozdz. 75411 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe państwowe Straży Pożarnej), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 6.232 zł
  dla Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa ekologicznego
 7. dz. 758, rozdz. 75809 (różne rozliczenia - rozliczenia między jednostkami samorządy terytorialnego), § 2710 (wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) - o 30.000 zł
  środki przeznaczone są na pomoc w związku z huraganem, jaki przeszedł na częścią Powiatu Giżyckiego w dniu 04 lipca 2002 r.
 8. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 20.000 zł
  środki przeznaczone są na usuwanie skutków huraganu na drogach powiatowych
 9. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 482 zł
 10. dz.801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 2.171 zł
 11. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 5.949 zł
 12. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 6.190 zł
 13. dz.854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 6.800 zł
  w pkt. 9-13 środki pochodzą z dochodów pozyskanych przez szkoły, placówki oświatowe i Dom Dziecka.
 14. dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność), § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - o 50.800 zł
  zwiększenie wydatków dotyczy wykonania robót dodatkowych w związku z prowadzoną termomodernizacją
 15. dz. 020, rozdz. 02001 (leśnictwo - gospodarka leśna) § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 13.800 zł
  środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone są na ekwiwalenty za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej
 16. dz. 853, rozdz. 85321 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) o 5.823 zł, w tym:
  1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 1.323 zł
  2. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 4.500 zł
   środki pochodzą z dochodów pozyskanych przez PCPR za orzekanie w powiatach: gołdapskim (1.323 zł) i węgorzewskim (4.500 zł)
 17. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 200 zł
  z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji (środki pochodzą z darowizn)

§ 3

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-2 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 34.666.998 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 36.916.998 zł
  Deficyt 2.250.000 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  - kredyt bankowy w wysokości 1.850.000 zł
  - Pożyczka z WFOŚiGW w wys. 400.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu (100.000 zł) oraz pożyczki (200.000 zł)
 2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych po zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r. i podlega publikacji.

« powrót do poprzedniej strony