ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XXVII/226/2001 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29.05.2001 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2001

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 11:42:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXVII/226/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29.05.2001 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2001

Na podstawie art.12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2001 dokonuje się następujących zmian:

 1. Zmniejsza się o kwotę 1.040.041 zł, z tego:
  1. dz. 756, rozdz. 75622, § 001 (udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - o 31.072 zł
  2. dz. 758, rozdz. 75803, § 292 (część wyrównawcza subwencji ogólnej) - o 83.101 zł
  3. dz. 758, rozdz. 75806, § 292 (część drogowa subwencji ogólnej) - o 231.300 zł
   zgodnie z decyzją Ministra Finansów, określającą ostateczne wysokości dochodów Powiatu Giżyckiego po uchwaleniu budżetu państwa
  4. dz. 010, rozdz. 01005, § 211 (rolnictwo i łowiectwo - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - o 34.400 zł
  5. dz. 851, rozdz. 85156, § 211 (ochrona zdrowia - składki na ubezpieczenia zdrowotne...) - o 49.000 zł
  6. dz. 853, rozdz. 85333, § 211 (opieka społeczna - powiatowe urzędy pracy) - o 4.250 zł
  7. dz. 853, rozdz. 85333, § 213 (opieka społeczna - powiatowe urzędy pracy) - o 1.750 zł
  8. dz. 801, rozdz. 80195, § 213 (oświata i wychowanie - pozostała działalność) - o 593.668 zł
  9. dz. 020, rozdz. 02002, § 211 (leśnictwo - nadzór nad gospodarką leśną) - o 11.500 zł
   zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr F9/2001 z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości dotacji celowych
 2. Zwiększa się o kwotę 2.171.607 zł, z tego:
  1. dz. 758, rozdz. 75801, § 292 (część oświatowa subwencji ogólnej) - o 840.332 zl
   zgodnie z decyzją Ministra Finansów, określającą ostateczne wysokości dochodów Powiatu Giżyckiego po uchwaleniu budżetu państwa. Z kwoty tej 497.118 zł pochodzi ze środków dodatkowych i uwzględnia skutki finansowe powstałe w 2000 r. w wyniku wdrożenia Karty Nauczyciela.
  2. dz. 700, rozdz. 70005, § 211 (gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami) - o 1.000 zł
  3. dz. 750, rozdz. 75011, § 211 (administracja publiczna - urzędy wojewódzkie) - o 553 zł
  4. dz. 754, rozdz. 75405, § 211 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- komendy powiatowe policji) - o 313.000 zł
  5. dz. 853, rozdz. 85321, § 211 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) - o 13.000 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80120, § 643 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące) - o 150.000 zł
  7. dz. 853, rozdz. 85301, § 213 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo-wychowawcze) - o 44.000 zł
  8. dz. 853, rozdz. 85302, § 213 (opieka społeczna - domy pomocy społecznej) - o 756.000 zł
  9. dz. 853, rozdz. 85304, § 213 (opieka społeczna - rodziny zastępcze i własne) - o 41.000 zł
  10. dz. 853, rozdz. 85395, § 213 (opieka społeczna - pozostała działalność) - o 1.222 zł
  11. dz. 020, rozdz. 02002, § 213 (leśnictwo nadzór nad gospodarką leśną ) - o 11.500 zł

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2001 dokonuje się następujących zmian:

 1. Zmniejsza się o kwotę 89.400 z tego:
  1. dz. 010, rozdz. 01005 (rolnictwo i łowiectwo - prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - o 34.400 zł, w tym:
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 34.400 zł
  2. dz. 851, rozdz. 85156 (ochrona zdrowia - składki na ubezpieczenia zdrowotne...) - o 49.000 zł, w tym:
   - § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - o 49.000 zł
  3. dz. 853, rozdz. 85333 (opieka społeczna - powiatowe urzędy pracy) - o 6.000 zł. w tym:
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - o 2.000 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 4.000 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 1.368.637 zł, z tego:
  1. dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 1.000 zł, w tym:
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 1.000 zł
  2. dz. 750, rozdz. 75011 (administracja publiczna - urzędy wojewódzkie) o 553 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 553 zł
  3. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - komendy powiatowe policji) - o 313.000 zł, w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 155.000 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 138.000 zł
   - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 10.000 zł
   - § 4590 (kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych) o 10.000 zł
  4. dz. 853, rozdz. 85321 (opieka społeczna - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) - o 13.000 zł, w tym:
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 1.587 zł
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 5.490 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 982 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 134 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 500 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - 3.965 zł
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 342 zł
  5. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie licea ogólnokształcące) - o 150.000 zł, w tym:
   - § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - o 150.000 zł
  6. dz. 801, rozdz.80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność) - o 48.862 zł. w tym:
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) o 48.862 zł
  7. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze) - o 44.000 zł. w tym:
   - § 3110 (świadczenia społeczne) - o 44.000 zł
  8. dz. 853, rozdz. 85302 (opieka społeczna - domy pomocy społecznej) - o 756.000 zł, w tym:
   - § 4140 (wpłaty na PFRON)- o 12.000 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 132.647 zł
   - § 4220 (zakup środków żywności) - o 310.000 zł
   - § 4230 (zakup leków i materiałów medycznych) - o 12.000 zł
   - § 4260 (zakup energii) - o 173.000 zł
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - o 77.900 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 35.000 zł
   - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 2.300 zł
   - § 4430 (różne opłaty i składki) - o 1.000 zł
   - § 4500 (pozostałe podatki na rzecz budżetów JST) - o 153 zł
  9. dz. 853, rozdz. 85304 (opieka społeczna - rodziny zastępcze i własne) - o 41.000 zł. w tym:
   - § 3110 (świadczenia społeczne) - o 41.000 zł
  10. dz. 853, rozdz. 85395 (opieka społeczna - pozostała działalność) - o 1.222 zł. w tym:
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 1.222 zł
   powyższe zmiany wynikają ze zmian wysokości dotacji dokonanych przez wojewodę.
 3. Zmniejsza się o kwotę 87.784 zł, z tego:
  1. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne) - o 87.784 zł. w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 87.784 zł
 4. Zwiększa się o kwotę 835.852 zł. z tego:
  1. dz. 801, rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) - o 14.693 zł, w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 12.113 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 2.270 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 310 zł
  2. dz.801, rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) - o 6.427 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 5.299 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 993 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 135 zł
  3. dz. 801, rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczne szkół) - o 37.371 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 20.202 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.866 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.668 zł
   - § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) - o 700 zł
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 168 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 9.900 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 2.782 zł
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 85 zł
  4. dz. 801, rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) - o 36.077 zł, z tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o 29.742 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 5.573 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 762 zł
  5. dz. 801, rozdz. 80130 (szkoły zasadnicze) - o 18.884 zł, w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o 15.567 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 2.918 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 399 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80131 (licea, technika zawodowe) - o 28.591 zł, w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 23.570 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 4.417 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 604 zł
  7. dz. 801, rozdz. 80134 (szkoły zawodowe specjalne) o 8.105 zł, z tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 6.682 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.252 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 171 zł
  8. dz. 854, rozdz. 85401 (świetlice szkolne) o 680 zł. z tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 561 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 105 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 14 zł
  9. dz. 854. rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) - o 15.533 zł. z tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 12.805 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 2.400 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 328 zł
  10. dz. 854, rozdz. 85406 (poradnie psych.-pedag.) - o 4.116 zł, z tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 3.393 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 636 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 87 zł
  11. dz. 854, rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) - o 5.573 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 4.594 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 861 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 118 zł
  12. dz. 854, rozdz. 85410 (internaty i bursy) - o 26.441 zł, w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 21.798 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 4.085 zł
   - §4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 558 zł
   powyższe zmiany dotyczą wprowadzenia od 1.01.2001 r.podwyżek płac pracowników obsługi i administracji w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych oraz doszacowania budżetu Zespołu Ekonomicznego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
  13. dz. 801, rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) - o 41.572 zł. w tym:
   - § 2540 (dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły) - o 41.572 zł
  14. dz. 801, rozdz. 80130 (szkoły zasadnicze) - o 22.836 zł. z tym:
   - § 2540 (dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły) o 22.836 zł
  15. dz. 801, rozdz. 80131 (licea i technika zawodowe) - o 404.197 zł. w tym:
   - § 2540 (dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły) - o 404.197 zł
  16. dz. 801, rozdz. 80133 (szkoły pomaturalne i policealne) - o 21.156 zł. z tym:
   - § 2540 (dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły) - o 21.156 zł
  17. dz. 854. rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) - o 33.600 zł. w tym:
   - § 2540 (dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły) - o 33.600 zł
   powyższe środki przeznaczone są na dotacje dla szkól niepublicznych
  18. dz. 801, rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) - o 60.000 zł, w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 60.000 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni komputerowych w LO w Węgorzewie i I LO w Giżycku
  19. dz. 854, rozdz. 85410 (internaty i bursy) - o 50.000 zł, w tym:
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - o 50.000 zł
   z przeznaczeniem na remont kuchni w Zespole Szkól Rolniczych
 5. Dz. 801, rozdz. 80131 (licea i technika zawodowe) - zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, z tego:
  - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 58.174
  - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 10.401
  - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.425 zł
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 10.000 zł
 6. Dz. 801, rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego) - - zwiększa się o kwotę 90.000 zł. z tego:
  - § 2610 (dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego) - 90.000 zł
  z kwoty tej 80.000 zł przeznaczone jest na prowadzenie szkoły zawodowej w CKU, 10.000 zł na wykonanie instalacji odgromowej i ogrodzenia w budynku CKU.
 7. Zwiększa się o kwotę 222.222 zł, z tego:
  1. dz. 853, rozdz. 85318 (powiatowe centra pomocy rodzinie) - o 142.200 zł, z tego:
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 300 zł
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 74.411 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 18.008 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 2.389 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 10.307 zł
   - § 4260 (zakup energii) - o 15.900 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - 16.300 zł
   - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 1.000 zł
   - § 4430 (różne opłaty i składki) - o 3.000 zł
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 585 zł
  2. dz. 853, rozdz. 85320 (jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej) - o 33.000 zł, z tego:
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 20.000 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 2.000 zł
   - § 4220 (zakup środków żywności) o 800 zł
   - § 4230 (zakup leków i materiałów medycznych) - o 100 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 10.100 zł
  3. dz. 853, rozdz. 85302 (domy pomocy społecznej) - o 47.022 zł. z tego:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 47.022 zł
 8. Zwiększa się o 194.639 zł, z tego:
  1. dz. 710, rozdz. 71015 (działalność usługowa - nadzór budowlany) o 11.000 zł, w tym:
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - o 11.000 zł
   z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w siedzibie PINB przy ul. Wyzwolenia
  2. dz. 750, rozdz. 75020 (administracja publiczna - starostwo powiatowe) o 103.639 zł, w tym:
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - 103.639 zł
   z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul Wyzwolenia, remontu pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Węgorzewie, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń w budynku przy al. 1-go Maja.
  3. dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna - pozostała działalność) - o 80.000 zł. z tego:
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 30.000 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 30.000 zł
   - § 4530 (podatek od towarów i usług VAT) - 20.000 zł
   z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia powiatowego (szacowanie i wycena)
 9. Zmniejsza się o kwotę 24.546 zł. z tego:
  1. dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek) - o 24.546 zł. w tym:
   - § 8070 (odsetki od kredytów krajowych) - o 24.546 zł.
   Korekta odsetek związana jest ze wcześniejszą spłatą zaciągniętych kredytów

§ 3

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2001 dokonuje się następujących zmian:

 1. dz. 010, rozdz. 01021 (rolnictwo i łowiectwo - inspekcja weterynaryjna):
  1. zmniejsza się o kwotę 9.080 zł. z tego:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 4.540 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 4.540 zł
  2. zwiększa się o kwotę 9.080 zł, z tego:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 7.540 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.540 zł
 2. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe):
  1. zmniejsza się o kwotę 123.980 zł, z tego:
   - § 3020 (nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń) - o 123.980 zł
  2. zwiększa się o kwotę 123.980 zł. z tego:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 103.300 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 18.200 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy ) - 2.480 zł
 3. dz. 851, rozdz. 85132 (ochrona zdrowia - inspekcja sanitarna):
  1. zmniejsza się o kwotę 28.049 zł, z tego:
   - § 4260 (zakup energii) - o 28.049 zł
  2. zwiększa się o kwotę 28.049 zł, z tego:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 23.310 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 4.168 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - 571 zł
   powyższe zmiany dokonywane są na wniosek jednostek i związane są z wdrożeniem od 1.01.2001 r. podwyżek dla pracowników weterynarii, Zarządu Dróg, Sanepidu.
 4. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo-wychowawcze):
  1. zmniejsza się o kwotę 3.452 zł. z tego:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - 3.452 zł
  2. zwiększa się o kwotę 3.452 zł, z tego:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 2.114 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 995 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 136 zł
   - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 207 zł
   powyższe zmiany związane są zatrudnieniem na 1/2 etatu opiekunki w Rodzinnym Domu Dziecka w Wężówce
 5. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne - komenda powiatowa policji):
  1. Zmniejsza się o kwotę 31.000 zł, z tego:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników') - o 14.000 zł
   - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 17.000 zł
  2. Zwiększa się o kwotę 31.000 zł, z tego:
   - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - o 14.000 zł
   - § 4080 (świadczenia roczne funkcjonariuszy) - o 17.000 zł

§ 4

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2001 dokonuje się następujących zmian:

 1. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł
 2. dz. 921, rozdz. 92195 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność), § 4430 (różne opłaty i składki) - zwiększa się o kwotę 1.500 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów umieszczenia tablic informujących o imprezach kulturalnych

§ 5

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 dochody budżetu powiatu na rok 2001 wynoszą: 54.041.597 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2001 wynoszą: 54.111.525 zł
  deficyt 69.928 zł
  spłata rat kredytów: 1.017.230 zł
  Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach angażuje się wolne środki w wysokości 1.087.158 zł.
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki inwestycyjne Powiatu Giżyckiego na rok 2001 po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2001 r. i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-30 11:41:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-30 11:42:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-30 11:42:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony