ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIX/238/2001 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2001 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 10:11:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/238/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 sierpnia 2001

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /Dz.U. nr 91. poz. 578 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Giżyckiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr III/3/98 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 1998 r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Giżyckiego /opubl. Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 4, poz.19; zm: z 2000 r, nr 26. poz. 411/ wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 13 otrzymuje brzmienie:
  㤠13
  1. Organami Powiatu są:
   1) Rada Powiatu, zwana dalej „Radą"
   2) Zarząd Powiatu, zwany dalej „Zarządem"
  2. Działalność organów jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw, w szczególności, z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.
  3. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady.
  4. Dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3 następuje na wniosek osoby zainte­resowanej, skierowany do starosty.
  5. Dokumenty udostępnia się w Starostwie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.
  6. Protokoły Rady, Zarządu i Komisji Rady udostępnia się zainteresowanym po ich uprzednim zatwierdzeniu i podpisaniu. W tym przypadku termin określony w ust. 4 liczy się od zatwierdzenia i podpisania protokółów.
  7. Z przeglądanych dokumentów obywatele mogą robić notatki, wyciągi, kserokopie. Za sporządzenie kserokopii dokumentu będzie pobierana opłata, którą określi starosta w wysokości odzwierciedlającej rzeczywisty koszt sporządzenia kserokopii.
  8. Terminy posiedzeń Rady i Komisji podawane są do publicznej wiadomości przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
  9. Zainteresowani uczestniczący w sesjach Rady lub posiedzeniach Komisji swoim zachowaniem nic mogą dezorganizować obrad, pod groźbą wyproszenia z sali.
  10. Zainteresowani nie mają prawa głosu na posiedzeniach, chyba że zostanie im ono udzielone przez przewodniczącego posiedzenia."
 2. w § 15:
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia starosty."
  2. pkt 11 otrzymuje brzmienie:
   „11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a także z samorządem wojewódzkim,"
  3. dodaje się pkt 12, 13, 14, 15 w brzmieniu:
   „12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,"
   "13) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,"
   „14) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,"
   „15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studen­tów,"
  4. dotychczasowy pkt 11 oznacza się jako "pkt 16"
 3. w § 17:
  1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprze­wodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprze­wodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem."
   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   „6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca, od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała."
  2. dotychczasowy „ust. 6" oznacza się jako ust. „7"
 4. § 18 otrzymuje brzmienie:
  „1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
  2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
  3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kra­ju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
  4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi naj­starszy wiekiem radny obecny na sesji.
  5. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
  6. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 5 stosuje się przepis ust. 2
  7. Na wniosek starosty przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady."
 5. w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 17 ust. 1 oraz radnych będących członkami Zarządu."
 6. § 20 otrzymuje brzmienie:
  㤠20
  1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący a w jego zastępstwie Z-ca przewodniczącego.
  2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jego Zastępcę wybiera Rada spośród członków komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym trybie następuje też odwołanie tych osób.
  3. Rada może odwołać Komisję Rewizyjną w pełnym składzie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wybór Komisji Rewizyjnej następuje na tej samej sesji.
  4. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego Rady lub zainteresowanego członka Komisji.
  5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Radę.
  6. Projekt planu, o którym mowa w § 5 przedstawiany jest Radzie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
  7. Za zgodą Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli."
 7. § 21 otrzymuje brzmienie
  㤠21
  1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
  2. Porządek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez Komisję. Komisja może w każdym czasie go zmienić lub uzupełnić.
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, które mogą zawierać opinie, wnioski, stanowiska.
  4. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
  5. Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych."
 8. w § 25:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli sporządza i przesyła kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz- do wiadomości- staroście protokół kontroli zawierający: Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag w terminie 7 dni od daty jego podpisania."
   1. skład zespołu,
   2. wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli oraz podstawy prawnej,
   3. opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
   4. wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień, oględzin dokonanych w trakcie kontroli
   5. adnotację o zapoznaniu z protokołem kierownika kontrolowanej jednostki zaopatrzoną jego podpisem,
   6. wykaz załączników,
   7. podpisy członków zespołu
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Komisja Rewizyjna w oparciu o protokół kontroli i zgłoszone uwagi przez podmiot kontrolowany sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego i przedkłada go do zatwierdzenia przez Radę. Zatwierdzone wystąpienie kierowane jest do podmiotu kontrolowanego w celu realizacji zaleceń pokontrolnych i do wiadomości Zarządu"
  3. w ust. 3 dopisuje się drugie zdanie w brzmienie:
   „W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest podać przyczynę odmowy wraz z uzasadnieniem; w tym przypadku komisja może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę."
 9. w § 27 dodaje się „ust. 6" i „ust. 7" w brzmieniu:
  „6. Przewodniczącego Komisji wybierają radni danej komisji spośród siebie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów."
  „7. Komisja Rady może odwołać Przewodniczącego Komisji w trybie określonym jak w ust. 6 na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 2 członków komisji."
 10. w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyj­muje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców."
 11. w § 34:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „Mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego."
  2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet nie może przekroczyć maksymalnej ich wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów."
 12. w § 37:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy."
  2. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
   „5. Zarząd lub starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej."
 13. ust. 2 w § 42 otrzymuje brzmienie:
  „6. Rada może w formie uchwał zajmować stanowisko lub opinie w sprawach interesu publicznego nie związanego z wykonywaniem zadań własnych powiatu."
 14. w § 60:
  1. w ust. 2 wyraz „czterech" zmienia się na wyraz „trzech"
  2. ust. 3, ust. 4, ust. 5, otrzymują brzmienie:
   „3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej a także z mandatem posła i senatora."
   ,,4. Rada wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym."
   „5. Rada wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek starosty w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym."
  3. dotychczasowy „ust. 5" oznacza się, jako „ust. 6"
 15. w § 61 w ust. 2 wyrazy „§ 60 ust. 5" zmienia się na „§ 60 ust. 6".
 16. w § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy."
 17. w § 63 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,"
 18. w § 70:
  1. ust.3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady."
  2. dotychczasowy „ust.3" oznacza się jako „ust. 4"
 19. § 71 otrzymuje brzmienie:
  㤠71
  1. Rada może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisje rewizyjną.
  3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
  4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.
  5. Rada może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
  6. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
  7. W przypadku rezygnacji starosty Rada na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.
  8. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 7 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady, o której mowa w ust. 7.
  9. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w trybie, o którym mowa w § 60, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, Rada ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
  10. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym, Rada dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
  11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.
  12. Przepis ust. 11 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.
  13. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka nie będącego jego przewodniczącym .Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
  14. Niepodjęcie przez Radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 13 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
  15. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego przewodni­czącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 14, przedstawić radzie nową kandyda­turę na członka Zarządu."
 20. w § 76 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy: „z Oddziałem w Węgorzewie"

§ 2

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednolity tekst Statutu Powiatu Giżyckiego z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wyjątkiem określonych w § 1:

 1. pkt 11 lit. a
 2. pkt 12 lit. a
 3. pkt 14 lit. a
 4. pkt 14 lit. b w zakresie zmiany brzmienia "ust. 3",

które wchodzą w życie od kadencji Rady Powiatu następującej po kadencji, w czasie której wchodzi w życie niniejsza uchwała.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-27 15:29:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-30 10:11:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-30 10:11:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony