ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIII/97/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25.01.2000 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2000.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 13:06:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/97/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25.01.2000 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn.zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu na rok 2000 w wysokości 48.121.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują:
  1. Dotacje celowe w kwocie: 22.117.086 zł w tym:
   • na realizację zadań własnych powiatu: 7.893.500 zł
   • na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi giżyckiemu: (zał. nr 3) 14.215.586 zł
   • na zadania realizowane przez powiat giżycki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 8.000 zł
  2. subwencje w kwocie: 23.288.315 zl
  3. dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych: 497.245 zł
  4. dochody z majątku powiatu: 51.760 zł
  5. pozostałe dochody: 2.166.650 zł

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na rok 2000 w wysokości 47.761.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmują:
  1. wydatki bieżące: 45.445.406 zł  z tego:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.732.023 zł
   • dotacje z budżetu powiatu w kwocie 1.473.000 zł, z tego:
    • na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (dz.40, rozdz.4406), zgodnie z zał. nr 4) - 56.800 zł
    • na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (dz.74, rozdz.7523) - 4.000 zł
    • na dofinansowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących (dz.79, rozdz.7921) - 127.000 zł oraz niepublicznych szkół zawodowych (dz.79, rozdz.8011) - 500.000 zł
    • na realizację zadań pozaszkolnych w placówkach wychowania pozaszkolnego (dz.79, rozdz.8231) - 148.200 zł oraz w świetlicach dla uczniów i wychowanków (dz.79, rozdz.8232) - 7.000 zł
    • na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej (dz.79, rozdz.8295) - 10.000 zł
    • na wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury (dz.83, rozdz.8311)- 615.000 zł
    • na wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych (dz.88, rozdz.8811)- 5.000 zł
   • pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.038.263 zł
   • wydatki na obsługę długu powiatu w kwocie 202.120 zł
  2. wydatki majątkowe w kwocie (zał. nr 5) 397.000 zł
 3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 56.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi giżyckiemu wynoszą (zał. nr 3) 14.223.586 zł
 2. Wydatki na działalność związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi giżyckiemu wynoszą (zał. nr 3) 14.223.586 zł

§ 4

 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 360.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu w kwocie 360.000 zł
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 6.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 7.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków:

 1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 2. środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

 1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z zał. nr 9.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości: 267.655 zł
 2. celową (dla dz. 79) w wysokości: 1.650.995 zł

z przeznaczeniem m. in. na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela, na odprawy dla zwalnianych pracowników, na wydatki bieżące związane ze wzrostem zadań edukacyjnych, na utworzenie i organizację zespołu obsługi ekonomicznej szkół, na przeprowadzenie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu powiatu do kwoty 4.000.000,- zł.

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań do wysokości 4.000.000,- zł.

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianach planów wydatków bieżących, w tym także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 2. Zarząd może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków między paragrafami w kierowanej przez nich jednostce budżetowej zarówno w środkach jednostki budżetowej jak i środkach specjalnych za wyjątkiem zmniejszania i/lub zwiększenia planu płac i pochodnych od płac.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt.2, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu.
 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Uchwala się łączną kwotę poręczeń, pożyczek i gwarancji do kwoty 1.000.000,- zł do dnia 30 września 2000 r.

§ 13

 1. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
 2. Zarząd Powiatu sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków w podziale na okresy kwartalne.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000 i podlega ogłoszeniu (w sposób zwyczajowo przyjęty).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 13:06:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 13:06:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23 13:06:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony