ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color = "red">Uchwała Nr XVII/141/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej - straciła moc uchwałą nr XXXV/279/02 z dnia 29.01.2002 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 10:19:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/141/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne i szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację z budżetu Powiatu.
 2. Dotacja o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, a w szczególności:
  1. koszty wynagrodzeń nauczycieli,
  2. koszty zakupu energii cieplnej, elektrycznej,
  3. koszty zakupu wody, gazu i środków czystości,
  4. koszty zakupu pomocy dydaktycznych,

§ 2

 1. Dotacje przysługują w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu danego typu i rodzaju szkoły, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 2. Kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia ustala corocznie Zarząd Powiatu wg. zasad określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

§ 3

 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę:
  1. przedstawiony Zarządowi Powiatu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji, z powołaniem się na numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej
  2. określający planowaną liczbę uczniów szkoły,
  3. zawierający zobowiązanie do informowania Zarządu Powiatu o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
  4. wskazujący numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
 2. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem przez Zarząd Powiatu:
  1. zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych w ust. 1 lit. a
  2. aktualnej liczby uczniów.
 3. Zarząd Powiatu przekazuje dotacje zaliczkowo, w terminach miesięcznych najpóźniej do końca każdego miesiąca.

§ 4

 1. Osoba prawna lub fizyczna o której mowa w § 3 sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu nie później niż w ciągu 20 dni. po upływie każdego miesiąca wyliczenie otrzymanych dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego.
 2. W sprawozdaniu szkoła podaje aktualna listę uczniów, w rozbiciu na poszczególne rodzaje szkół, gdzie nazwa szkoły powinna być zgodna z informacją o szkole przedstawiona w sprawozdaniu GUS i zapisem w dzienniku lekcyjnym. Na listach należy umieścić datę wg. której przedstawia się wykaz uczniów, strony powinny być ponumerowane, a całość powinna być podpisana przez dyrektora szkoły. W przedstawionych listach nie powinno być skreśleń i poprawek.

§ 5

 1. Zarząd Powiatu sprawuje nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji, a zwłaszcza prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości ich wykorzystania.
 2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane na podstawie nieprawidłowych danych podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji, do dnia zwrotu.

§ 6

Traci moc uchwała Nr VIII/40/99 Rady Powiatu z dnia 24.08.1999 r. w sprawie określenia zasad i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, zmieniona uchwałą Nr XI/82/99 Rady Powiatu z dnia 17.12.1999 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 10:19:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 10:19:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 12:53:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony