ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.152.2012 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-21 15:13:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.152.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art.12 pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.200.403 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 63.153.899 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 8.046.504 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 75.041.083 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 66.250.197 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 8.790.886 zł;
  3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.000.000 zł, w tym wolne środki: 6.000.000 zł,
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.320 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
   2. pożyczki udzielone: 1.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji.

 

Objaśnienia do uchwały nr XXIII.152.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody:

rozdz.63001 § 2009 – zmniejsza się plan dotyczący projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z powodu błędnego zapisu (w projekcie nie przewidziano dofinansowania ze środków budżetu państwa)
rozdz.80140 § 2007
– dotyczy projektu pn. „Edukacja zawodowa w regionie trans granicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” oraz
rozdz.80130 § 6207 –
dotyczy projektu pn. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury i innych działań edukacyjnych”
zmiana dotyczy urealnienia planu dochodów w/w projektów.
rozdz.75801
– dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dochody i wydatki:

rozdz.60014 – dotyczy dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.
rozdz. 80140
- dotyczy dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i doskonalenia Nauczycieli z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.
rozdz.85204
– dotyczy darowizny w ramach akcji charytatywnej „Konwój Muszkieterów 2012 r.” na stypendium pieniężne dla podopiecznych pieczy zastępczej.

Wydatki:

Rozdz.71015 – dotyczy przesunięć w planie finansowym projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Rozdz.71015
– dotyczy przesunięć na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Rozdz.75075
– dotyczy przesunięć na wniosek Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, w tym w projekcie .
Rozdz.75411
– dotyczy przesunięć na wniosek Komendy Powiatowej PSP.
Rozdz.80102, 80111, 80134, 85401, 85403
– dotyczy przesunięć na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
rozdz.80102 § 6060 – dotyczy dofinansowania zakupu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych,
rozdz.85401, § 6060 – dotyczy modernizacji kuchennego okapu wyciągowego.
Rozdz.80120
– dotyczy przesunięć na wniosek II LO.
Rozdz.80130
– dotyczy przesunięć na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
Rozdz.80140
– dotyczy przesunięć środków z planu finansowym projektu pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” na wykonanie instalacji elektrycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Rozdz.80195
– dotyczy przesunięć w planie finansowym projektu pn. „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów”.
Rozdz.85202
– dotyczy przesunięć na wniosek Domu Pomocy Społecznej.
Rozdz.85204, 85218, 85321 i 85395
– dotyczy przesunięć na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na projekt pn. „Twoja szansa”.
Rozdz.85403
– dotyczy przesunięć w planie finansowym projektu pn. „Uczymy się od siebie”.
Rozdz.85407
– dotyczy przesunięć na wniosek Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540 w rozdz.80120, 80130 i 85403) z powodu zwiększenia liczby uczniów i niedoszacowania planu finansowego w tym zakresie.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 15:11:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 15:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-21 15:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony