ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ważna informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami (zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-10-17 13:32:47 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UWAGA!  
Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami
 
Starosta Giżycki informuje, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) przedłużony został termin do 5 marca 2020 r. na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji w zakresie:
 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.
Nieprzedłożenie wniosków spełniających niżej opisane wymagania, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., skutkować będzie wygaśnięciem: pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 
We wniosku o zmianę posiadanej decyzji wskazać należy następujące informacje:
 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.
Do ww. wniosku należy dołączyć:
 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach -  nie dotyczy odpadów niepalnych;
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy  o odpadach;
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  - nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  1. w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
  - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
 6. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach - nie dotyczy odpadów niepalnych;
 7. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
« powrót do poprzedniej strony