ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Informacja ogłoszona dnia 2018-02-07 13:30:29 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI
 
 
Starosta Giżycki informuje, że od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwaną „BDO” i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
Rejestr jest dostępny pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl
 • Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
  Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).
 • Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach) i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością
 • Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej. Wzór wniosku określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu  z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458).
 • Zezwolenia na transport wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku  o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tj. do dnia 24 lipca 2018 r.) lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
 • Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Obowiązkowi wpisu do rejestru na wniosek podlegają przedsiębiorcy (art. 50 ust. 1):
 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):
  1. wprowadzających na terytorium kraju produkty,
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.):
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 150) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  4. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzających opakowania,
  6. wprowadzających produkty w opakowaniach.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (art. 51 ust. 1):
 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.),
 6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
- jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 
Wpisowi do rejestru nie podlegają (art. 51 ust. 2):
 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Potomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 13:20:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 13:30:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 13:30:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony