ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja dla przedsiębiorców transportujących odpady

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-02-07 13:13:33 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTUJĄCYCH ODPADY
 
Starosta Giżycki informuje, że od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).
Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów.
Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do  rejestru do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy o odpadach).
 
Podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności  w zakresie transportu odpadów są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b, art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
Obowiązek  wpisu do rejestru nie dotyczy podmiotów transportujących  własne, wytworzone przez siebie odpady.
 
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl
 
Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej. Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.
 
Od dnia 24  stycznia 2018 r. Starosta Giżycki nie wydaje już zezwoleń na transport odpadów oraz zakończył prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
 
Nowe wymagania dla transportu odpadów 
 
Od dnia 24 stycznia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742), wydane na podstawie art 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).
 
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oznakowania środków transportu oraz dokumentacji towarzyszącej transportowanym odpadom. Rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tak zwanych ADR) - link rozporządzenie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001742
 
 
« powrót do poprzedniej strony