ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-16 08:44:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW
ORAZ SPORZĄDZANIA ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW

 

Obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), dalej u.o.

Ewidencja odpadów

Ewidencję obowiązany jest prowadzić:

 1. posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów; inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów,
 2. prowadzący transport odpadów.

Wyjątki stanowią:

 1. wytwórca odpadów komunalnych,
 2. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca odpady na własne potrzeby,
 3. właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane w celach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 u.o. (tj. w rolnictwie lub do uprawy roślin),
 4. wytwórca odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Dodatkowe zwolnienia wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735).

Ewidencję odpadów prowadzi się przy zastosowaniu dwóch dokumentów

 • karty ewidencji odpadów – prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
 • karty przekazania odpadu – dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi.

Kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, oraz dla transportujących odpady - sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

Istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów (stosowanie tylko kart przekazania odpadów). Uproszczoną ewidencję odpadów (tzn. tylko w postaci karty przekazania odpadów) prowadzi:

 1. prowadzący wyłącznie transport odpadów,
 2. zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 152, poz. 1735) - małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, nie będące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Ewidencja ma być prowadzona zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, powinna pozwalać na ustalenie ilości i jakości odpadów, a ponadto:

 1. w przypadku wytwórcy odpadów – ma obejmować miejsca przeznaczenia odpadów;
 2. w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – ma obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu.

W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady na składowisko oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów dodatkowo obejmuje: podstawową charakterystykę odpadów; wyniki testów zgodności.

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o odpadach, dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.


Przekazanie zbiorczego zestawienia danych marszałkowi województwa

Dodatkowo istnieje coroczny obowiązek sporządzania i przekazywania właściwemu marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Szczegółowe informacje na temat sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów znajdują się na stronie: www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA /Odpady/opakowania/azbest/ODPADY.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o odpadach, termin składania zbiorczych zestawień danych przypada na dzień 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie tak jak było wcześniej do końca I kwartału tj. 31 marca.

Przechowywanie dokumentów

Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.

Udostępnianie dokumentów

Na żądanie organów przeprowadzających kontrolę należy udostępniać dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

Przepisy karne

Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie niezgodne  ze stanem rzeczywistym zostało obwarowane karą grzywny.

Zgodnie z art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach, nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzanej przez marszałka województwa. W decyzji   o wymierzeniu kary pieniężnej, marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni (art. 79d ust. 3a).

W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w tej decyzji posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. Kara ta może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł. (art. 79c ust. 4-5 ustawy).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Potomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 08:44:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 08:44:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 08:44:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony