ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-22 10:25:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Uchwała nr XIII/84/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości: 71.667.610 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości: 60.982.642 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości: 10.684.968 zł,
  2. plan wydatków ogółem w wysokości: 76.507.641 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości: 63.470.477 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.037.164 zł,
  3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.840.031 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w postaci kredytu w wysokości: 4.840.031 zł,
  4. przychody budżetu: 12.071.695 zł, w tym:
   1. wolne środki: 4.200.000 zł,
   2. kredyty: 7.871.695 zł,
  5. rozchody budżetu: 7.231.664 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 2.031.664 zł,
   2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł,
   3. pożyczki: 4.200.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 4.
 5. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 .
 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

 

Objaśnienia do uchwały nr XIII/84/2011 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dochody:

Rozdz. 80140 – dotyczy zapisania planowanego dofinansowania projektu pn. ”Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii” we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki:

Bieżące:

Rozdz.60014 - kwota 35.428 zł dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia zadania pn. „Przebudowa ul. Suwalskiej” i przeznaczenia ich na remont drogi Sołtmany – Gawliki Wlk.
Rozdz.75075 - kwota 2.000 zł dotyczy zwiększenia dochodów uzyskiwanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w tej jednostce
Rozdz.75801/ rozdz. 85403 – kwota 99.964 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy i przeznaczenia jej – zgodnie ze złożonym wnioskiem – na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego powadzonego przez PSnROzUU.
Rozdz.80120 – kwota 30.899 zł dotyczy refundacji wydatków ponoszonych przez II LO za zużytą energię i i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w tej jednostce.
Rozdz.80130 – kwota 1.403 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych na badania lekarskie uczniów i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w tej jednostce.
Rozdz.85201 – kwota 1.500 zł dotyczy darowizny otrzymanej za pośrednictwem Fundacji Muszkieterów na rzecz dzieci z Placówki Rodzinnej w Zelkach.
Rozdz.85226 – kwota 3.090 zł dotyczy zwiększenia dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w tej jednostce.

Majątkowe:
Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia dotacji z budżetu państwa na przebudowę ul. Suwalskiej o kwotę 92.900 zł.

Wydatki:

Rozdz.60014 - dotyczy zwrotu pobranej dotacji w kwocie 7.174 zł wraz z odsetkami z powodu uznania za wydatki niekwalifikowane części wydatków poniesionych na dokumentację projektową na przebudowę ul. Warszawskiej i Pl. Grunwaldzkiego oraz przesunięcia kwoty 696 zł z wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne , na zabezpieczenie środków do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych
Rozdz. 85111 – dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na budowę lądowiska przy SP ZOZ o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów map, dokumentacji i opłat

Zmiany w pozostałych rozdziałach dotyczą wniosków powiatowych jednostek organizacyjnych i straży: KPPSP, PZOSiPO, ZSZ, Szkoła Policealna, II LO, Placówka Rodzinna w Zelkach, DPS, PCPR, MBSW, o przesunięcia miedzy paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych, w związku bieżącą działalnością lub realizacją projektów.

Ponadto w rozdz. 85204 dokonuje się zwrotu nadpłaconej przez Powiat Kętrzyński dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Giżyckiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-22 10:24:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-22 10:25:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-22 10:25:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony