ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-31 12:22:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr III/22/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,  art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1

Dochody budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 73.705.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

 • dochody bieżące w wysokości 62.411.537 zł,
 • dochody majątkowe w wysokości 11.294.165 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 77.714.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  • wydatki bieżące w wysokości 64.671.697 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 13.043.022 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 w wysokości 11.506.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2011 w wysokości 1.536.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2011 w wysokości 14.399.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 5. Dochody i wydatki na rok 2011 związane z realizacją:
  1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 (dochody) i nr 7 (wydatki),
  2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 8.

  § 3

Deficyt budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 4.009.017 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. kredytów w kwocie 3.241.357 zł,
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 767.660 zł.

 § 4

Przychody budżetu na rok 2011 w wysokości 7.663.177 zł, rozchody w wysokości 3.654.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.241.357 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.722.004 zł,

 § 6

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402  ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 7

Dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

 1. dochody w wysokości 355.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 355.000 zł.

 § 8

Zestawienie planowanych na 2011 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.401.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 § 9

 1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2011 w łącznych kwotach:
  1. dochody – 2.161.306 zł;
  2. wydatki – 2.149.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.175.637 zł, koszty - 1.175.637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 10

 1. Rezerwę ogólną w wysokości 486.485 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 828.948 zł, z tego na:
  1. 134.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 307.968 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 204.729 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
  4. 71.732 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni­kające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, tj. do:
   1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych nie ulegnie zmianie,
   2. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony