ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Informacja ogłoszona dnia 2010-11-03 10:24:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XLVI/277/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572, z późn. zm.), w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.

§ 2

Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów są:

 1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 2. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
 3. wpływy z tytułu umów najmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni,
 4. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń i innych dokumentów,
 5. wpłaty z fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań,
 6. opłaty za posiłki wydawane w szkołach i internatach,
 7. prowizje za ubezpieczenie uczniów, wychowanków i słuchaczy,
 8. opłaty z tytułu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 9. usługi ksero, opłaty za kopiowanie materiałów,
 10. wpłaty z tytułu umieszczanych reklam,
 11. sprzedaż środków trwałych złomu i makulatury,
 12. opłaty za organizowanie narad , konferencji, szkoleń, kursów i sympozjum, konkursów i olimpiad,
 13. opłata za udostępnienie informacji publicznej pobranej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 14. opłaty za wykonanie na zlecenie sądu badań psychologiczno-pedagogicznych,
 15. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów,
 16. wpłaty za zakwaterowanie uczniów szkoły i innych osób,
 17. dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 18. wpłaty mieszkańców internatu jako częściowy zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania w internacie,
 19. opłaty rekrutacyjne kandydatów do szkoły,
 20. refundacja badań kandydatów do szkoły,
 21. opłaty za korzystanie z siłowni i sprzętu komputerowego,
 22. wynajem pomieszczeń, łodzi i dzierżawa mienia,
 23. czynsze za mieszkania służbowe,
 24. wpłaty fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań,
 25. wpłaty za żywienie,
 26. dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 27. opłaty za usługi świadczone przez schronisko,
 28. opłaty z tytułu organizacji praktyk zawodowych,


§ 3

Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na:

 1.  sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów z tytułów wymienionych w § 2, w tym na wydatki bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi,
 2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki,
 3. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
 4. cele wskazane przez darczyńcę,
 5. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów, o których mowa w § 2 pkt. 2,
 6. wydatki związane z przygotowywaniem posiłków,
 7. wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku dochodów,
 8. wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i pracowników szkoły na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania,
 9. wydatki związane z uczestnictwem pracowników, uczniów i słuchaczy w zawodach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na rzecz lokalnych społeczności powiatu giżyckiego,
 10. wydatki z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uczniów w internacie,
 11. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów wymienionych w § 1,
 12. wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienie uczestników praktyk zawodowych,

§ 4

 1. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, opracowują, łącznie z projektem planu finansowego jednostki, projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nimi związanych.
 2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1 przekazywane są Zarządowi Powiatu Giżyckiego  w terminie określonym w Uchwale Rady Powiat Giżycku w sprawie  określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu.
 3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zatwierdzone przez kierowników jednostek, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od 1  stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej, nie dłużej niż do 31 stycznia danego roku budżetowego.
 4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit.
 5. Podstawę gospodarki finansowej wydzielonego rachunku dochodów w danym roku budżetowym stanowią plany, o których mowa w ust. 4.
 6. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej zatwierdzają plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
 7. Zmiany w trakcie roku budżetowego planów finansowych, o których mowa w ust. 4, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych,  następują na wniosek kierownika jednostki budżetowej skierowany do Zarządu Powiatu Giżyckiego, który podejmuje decyzję o przygotowaniu projektu zmiany stosownego załącznika do uchwały budżetowej a po jego uchwaleniu informuje kierowników jednostek o dokonanych zmianach.
 8. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 7, sporządzają zaktualizowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 9. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian wplanach, o których mowa w ust. 4, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami dochodów lub paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 10. Kierownicy jednostek budżetowych powiadamiają Zarząd Powiatu Giżyckiego ozmianach, o których mowa w ust.9 w ciągu 14 dni od ich dokonania. 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiemu.

§ 6

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2011.

 

Załącznik
do uchwały nr XLVI/277/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 2010 r.

  Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
 5. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
 6. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku
 8. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-03 09:44:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-03 10:24:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-03 10:24:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony