ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XLIII/347/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-05 14:55:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/347/2006
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 162, poz.1568) i art.43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz.1420) Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności przypadających jednostkom organizacyjnym Powiatu Giżyckiego od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej "dłużnikami", z tytułu należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwanych dalej "wierzytelnościami", przypadających na podstawie przepisów szczególnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2. 1. Wierzytelności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 1. dłużnik - osoba fizyczna, zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 2. dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
 3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
 5. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 6. nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobiercy,
 7. ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
 8. Umarzanie należności Powiatu Giżyckiego o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, na wniosek dłużnika, mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes powiatu.

§ 4. 1. Jeżeli wartość należności głównej nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony kierownik jednostki organizacyjnej.

 1. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust.1 do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony Zarząd Powiatu.

§ 5. 1. Podmioty uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej, są również uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się ,jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

§ 6. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji kierownika jednostki,
 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§7. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Zarządowi Powiatu informacje o umorzeniach należności oraz odroczeniach terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożeniach płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Informacje, o których mowa w ust.1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XV/108/2004 z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-05 14:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-05 14:55:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-05 14:55:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony