ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-10 09:44:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Siedziba: ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

tel. (0-87) 429-94-34, 429-94-35, 429-94-12, 428-40-98

tel./fax. 428-45-65

e-mail:

<e-mail>

 

 


Zadania Zespołu

 1. Realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty.

 2. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Giżycki.

 3. Organizacja działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, międzyszkolnych zajęć, międzyszkolnych imprez turystycznych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 4. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu.

 5. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego, a w szczególności dokumentowanie i prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń.

 6. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 7. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

 Dyrektor 
Kazimierz Ambroziak

pokój nr 2, tel. 429-94-34

 

Zadania i kompetencje:

 1. organizowanie pracy Zespołu,

 2. przygotowywanie informacji, analiz i materiałów niezbędnych dla Starosty, Zarządu powiatu lub Rady Powiatu,

 3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu powiatu i Rady Powiatu w zakresie rzeczowo właściwym Zespołu,

 4. rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Starosty w zakresie przedmiotowym jednostki, badanie ich zasadności oraz podejmowanie działań zmierzających do ich terminowego załatwienia, a także do

 5. opracowywania niezbędnych informacji o załatwianiu skarg i wniosków obywateli,

 6. prawidłowe gospodarowanie mieniem w kierowanej jednostce oraz zleconych przez Zarząd Powiatu,

 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo - księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. kontrola wydatków w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat giżycki,

 9. zwoływanie narad z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego,

 10. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora ustawami, uchwałami Rady i Zarządu powiatu, ustalanie indywidualnych zakresów czynności pracownikom i zasad zastępstwa,

 11. nadzorowanie postępowań administracyjnych i wydawanych decyzji

 

 Stanowisko Głównego Księgowego

pokój nr 7
tel. 087 428-45-65

 1. prowadzenie rachunkowości szkół i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 1. prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 2. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

 3. kierowanie pracą sekcji ds. płac i sekcji finansowo-księgowej,

 4. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo- księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. sporządzanie sprawozdawczości jednostek budżetowych i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenie rachunkowości,

 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz

 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Głównego Księgowego ustawami, uchwałami Rady i Zarządu

 

 

z-ca dyrektora

Ryszard Należyty

pok. nr 2 , tel. 087 429-94-35

 

 
 1.  zastępowanie Dyrektora PZOSiPO w czasie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia swojej funkcji,
 2. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej oraz współpracy międzynarodowej,
 3. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

 4. organizowanie międzyszkolnych imprez turystycznych,

 5. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej i międzyszkolnych zajęć, zawodów imprez sportowo-rekreacyjnych,

 6. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów,

 7. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

 8. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

 9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji kultury (fakultatywnie),

 10. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

 11. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

 12. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

 13. prowadzenie spraw z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,

 14. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

 15. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych

 

 

Specjalista ds. administracji

pokój nr 2

tel. 087 429-94-35

 

Sprawy kadrowe:

 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PZOSiPO oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu gizyckiego,

 2. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązanie i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy i odznaczeń,

Sprawy administracyjno-gospodarcze:

 1. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami i tablicami,

 2. obsługa kancelaryjna PZOSiPO,

 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych

Sprawy oświatowe:

 1. przygotowywanie dokumentacji dla Zarządu Powiatu związanej z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,

 2. przygotowywanie dokumentacji dla Zarządu Powiatu związanej z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,

 3. przygotowywanie dokumentacji dla Starosty Giżyckiego związanej z opiniowaniem powierzenia lub odwołanie przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,

 4. przygotowywanie dokumentacji odpowiednio dla Zarządu Powiatu i Starosty Giżyckiego związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie rzeczowo właściwym Zespołu,

 6. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu giżyckiego, a w szczególności :

  1. przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

  2. przygotowywanie decyzji o nadaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

  3. przygotowywanie decyzji w sprawie skreślenia w ewidencji szkól i placówek niepublicznych,

  4. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem dokumentacji likwidowanej szkoły lub placówki, prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

  5. przygotowywanie wniosków dotyczących przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PZOSiPO

 

 

 

Sekcja ds. płac

pokoje  nr 4, 5, 6

tel. 087 429-94-12, 428-40-98

 1. przygotowywanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń,

 2. prowadzenie dokumentacji i ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz w tym zakresie,

 3. przygotowywanie dokumentacji do regulacji wynagrodzeń,

 4. ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych i dokonywanie rozliczeń rocznych,

 5. stosowanie w bieżącej pracy przy obiegu akt instrukcji kancelaryjnej,

 6. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,

 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 

Sekcja ds. finansowo-księgowych

pokoje nr 4, 5, 6

tel. 087 429-94-12, 428-40-98

 1. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,

 2. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich księgowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym,

 3. rozliczanie podróży służbowych,

 4. ewidencja i rozliczanie zużycia artykułów żywnościowych, gospodarczych i materiałów biurowych,

 5. ewidencja i księgowanie odpłatności wnoszonych przez wychowanków internatów i innych odpłatności za wynajem lub dzierżawę budynków, mieszkań i pomieszczeń w szkołach i placówkach,

 6. regulowanie opłat związanych z eksploatacją budynków szkół i placówek

 7. obsługa finansowo-księgowa środka specjalnego i depozytowego szkół i placówek oraz funduszu świadczeń socjalnych,

 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich rozliczanie,

 9. inwentaryzacja składników majątkowych,

 10. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

 11. sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań i informacji z wykonania planu budżetowego szkół i placówek,

 12. stosowanie w bieżącej pracy przy obiegu akt instrukcji kancelaryjnej,

 13. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego

« powrót do poprzedniej strony