ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz uchwał formułujących programy i strategie rozwoju

Programy w zakresie działań publicznych

 
L. p. Numer uchwały i data uchwalenia przez Radę Powiatu W sprawie: Uwagi
1. X/55/99
26.10.1999 r.
Stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu Określono kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie ochrony środowiska
2. XXVII/221/01
29.05.2001 r.
Nawiązania partnerskich stosunków między Powiatem Giżyckim a Powiatem Kłodzkim  
3. XXIX/237/01
28.08.2001 r.
Przystąpienia do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych p.n. ,,Europejska Sieć Kultury'' Zmiana: XXXI/254/01
4. XXXIII/270/01
27.12.2001 r.
Współdziałania z Miastem Giżycko w zakresie promocji  
5. XL/331/02
25.06.2002 r.
Zatwierdzenia powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną p.n. ,,Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną – profilaktyka i terapia rodzin w Powiecie Giżyckim''  
6. XLI/356/02
27.08.2002 r.
Przystąpienia do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych pod nazwą ,,Stowarzyszenie Samorządów przygranicznych Euroregion >>Łyna – Ława<<''  
7. V/32/03
25.02.2003 r.
Uchwalenia Programu Utrzymania i Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych w Powiecie Giżyckim na lata 2003 - 2010  
8. VI/46/03
24.03.2003 r.
Przystąpienia do realizacji programu pt. ,,Wdrożenie zasad zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w administrowaniu szkołami i placówkami oświatowymi w Powiecie Giżyckim''  
9. XI/71/03
30.09.2003 r.
Zatwierdzenia programu działań (strategii) samorządu powiatu giżyckiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2010  
10. XI/72/03
30.09.2003 r.
Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  
11. XII/80/03
28.10.2003 r.
Zatwierdzenia kompleksowego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w powiecie giżyckim w latach 2003-2007  
12. XII/83/03
25.11.2003 r.
Uchwalenia programu "Uwarunkowania i Możliwości Rozwoju Powiatu Giżyckiego – Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu" zmiana:
XLII/328/2006
13. XII/84/03
25.11.2003 r.
Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2003-2006  
14. XIV/101/04
27.01.2004 r.
Uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2004 – 2010 zmiana:
XLI/324/2006
15. XVI/119/04
30.03.2004 r.
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011  
16. XXVI/174/05
28.01.2005 r.
Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Giżyckiego zmiany:
XXIX/223/2005
XXXV/272/2005
XXXV/287/2005
17. VIII/64/2007
31.05.2007 r.
stanowienia o kierunkach działania powiatu w zakresie programu dostosowawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
18. IX/72/2007
28.06.2007 r.
przyjęcia programu "Modernizacja systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim".  
19. XV/99/2008
24.01.2008 r.
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2011  
20. XV/100/2008
24.01.2008 r.
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok  
21. XV/101/2008
24.01.2008 r.
zatwierdzenia Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Giżyckim na lata 2008 - 2015  
22. XV/102/2008
24.01.2008 r.
zatwierdzenia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim na lata 2008 - 2015  
23.  XX/122/2008
26.06.2008 r.
uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska
 
24. XXI/133/2008
28.08.2008 r.
przystąpienia do ,,Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” i wyznaczeniu przedstawiciela do prac Związku  
25. XXVI/152/2009
29.01.2009 r.
  uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok  
26. XXVII/161/2009
26.02.2009 r.
  przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna  
27. XXXI/182/2009
29.05.2009 r.
  podjęcia współpracy Powiatu Giżyckiego z Powiatem Saalekreis (Republika Federalna Niemiec)  
28. XXXVII/222/2009
29.12.2009 r.
 przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  
29. XXXVIII/230/2009
28.01.2010 r.
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok  
30. XLVI/273/2010
28.10.2010 r.
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok  
31. IV/28/2011
27.01.2011 r.
uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2011-2018  zmiana:
XVIII.110.2012
XLIV.253.2014
32. IX/51/2011
30.06.2011 r.
uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2011-2018  
33. XIV.89.2012
26.01.2012 r.
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 - 2014  
34. XXII.142.2012
08.11.2012 r.
Uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015  
35. XXVII.167.2013
22.03.2013 r.
stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu dotyczących planu utrzymania i rozbudowy sieci dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na lata 2013- 2020  
36. ХХIХ.175.2013
29.05.2013 r.
przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Giżyckim na lata 2013 - 2016”  
37. XXIX.176.2013
29.05.2013 r.
współdziałania Powiatu Giżyckiego z Powiatami Mrągowskim, Piskim i Węgorzewskim w celu opracowania i realizacji wspólnej Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”  
38. XLIII.246.2014
25.09.2014
utworzenia stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”  
39. XLIII.247.2014
25.09.2014
przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” zmiana:
XXXIII.203.2017
40. XLIII.248.2014
25.09.2014
kierunków działania Zarządu Powiatu w Giżycku dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji  
41. III.28.2015
29.01.2015
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 - 2017  
42. III.29.2015
29.01.2015
programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2015  
43. IV.39.2015
26.02.2015
przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Giżyckiego na lata 2015 – 2017”  
44. VIII.55.2015
28.05.2015
przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”  
45. VIII.56.2015
28.05.2015
współdziałania Powiatu Giżyckiego ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich  
46. XII.75.2015
24.09.2015
przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2015 – 2017”  
47. XIII.82.2015
29.10.2015
uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2018”  
48. XVII.114.2016
25.02.2016
programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2016  
49. XVII.115.2016
25.02.2016
przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim w latach 2016 – 2022  
50. XXI.128.2016
30.06.2016
przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu giżyckiego”  
51. XXVI.160.2016
22.12.2016
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Giżyckim a Powiatem Lęborskim  
52. XXVIII.175.2017
23.02.2017
programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2017  
53. XXXVIII.239.2018
01.02.2018
Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2018-2020  
54. XXXVIII.240.2018
01.02.2018
Programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2018
 
55. XXXIX.247.2018
22.02.2018
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020  
56. XXXIX.248.2018
22.02.2018
przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Giżyckim na lata 2018 - 2020”  
57.
XLVI.280.2018
18.10.2018
stanowienia o kierunkach działania powiatu w zakresie utworzenia nowego podmiotu leczniczego realizującego zadania z zakresu ratownictwa medycznego  
58.
II.18.2018
29.11.2018
uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019 – 2021”  
59.
III.32.2018
21.12.2018
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026  
60.
IV.39.2019
31.01.2019
Programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019  
61.
IV.40.2019
31.01.2019
uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 - 2026”  
62.
XV.115.2020
30.01.2020
Programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2020  
63. XXV.174.2021
28.01.2021
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023  
64. XXV.175.2021
28.01.2021
Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2021-2023  
65. XXV.176.2021
28.01.2021
Programu działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2021  
66. XXVI.183.2021
25.02.2021
przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Giżyckim na lata 2021-2023”  
 
Z treścią wszystkich uchwał Rady Powiatu można zapoznać się tu: http://bip.powiatgizycki.pl/492/RADA_POWIATU/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Rzepka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Rzepka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 13:15:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 13:15:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22 11:05:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »