ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 11:58:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej

Do podstawowych zadań stanowiska należy w szczególności:
  1. Sporządzanie  półrocznych planów kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach , którym udzielono dotacji ze środków powiatu.
  2. Przeprowadzanie zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych.
  3. Przeprowadzanie kontroli innych  podmiotów w zakresie udzielonej im dotacji  ze środków budżetu powiatu.   
  4. W toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych ustalanie:
  5.  
 
1)  zgodności  działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2)  badanie i porównywanie  stanu faktycznego ze stanem  wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań, finansowych dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych  
3)  skuteczności i efektywności działania ,
4)  wiarygodności sprawozdań,
5)  ochrony zasobów,
6)  przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
7)  efektywności i skuteczności przepływu informacji,
8)  zarządzania ryzykiem  
5.  Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych instruktaŜu w zakresie spraw objętych kontrolą.
6.  Sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wniosków i wystąpień pokontrolnych.
7.  Przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.
8.  Czuwanie nad realizacją wystąpień pokontrolnych w zakresie terminowości składania sprawozdań pokontrolnych.
9.  Współdziałanie  z audytorem wewnętrznym  w zakresie  wykonywania przez niego  zadań. 
« powrót do poprzedniej strony