ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 14:03:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

 
Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy oraz na potrzeby własne

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należą:

1.    W zakresie ruchu drogowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 5. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu, wynikających ze zmian danych w  dowodzie rejestracyjnym,
 6. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
 7. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 8. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 9. przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 10. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 11. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów w ciągu 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 12. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski,
 13. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 14. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 15. przyjmowanie od kierowców wniosków o wydanie wtórnika prawa jazdy,
 16. dokonywanie  w prawie jazdy  wpisu  potwierdzającego uzyskanie  kwalifikacji wstępnej lub szkolenia  okresowego,
 17. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 18. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 19. przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy,
 20. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zawiadomień o skazaniu przez uprawnione organy,
 21. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 22. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie,
 23. powoływanie komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kat.T lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
 24. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnej,
 25. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 26. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 27. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 28. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 29. prowadzenie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi,
 30. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 31. prowadzenie rejestru przedsiębiorców ośrodków szkolenia kierowców,
 32. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów , wydawanie legitymacji instruktorów oraz skreślanie z listy instruktorów,
 33. sprawowanie nadzoru w zakresie szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców,
 34. wyznaczanie jednostki, która usuwa pojazdy z drogi na polecenie policji lub osoby prowadzącej akcję ratowniczą,
 35. wyznaczanie parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdu oraz przygotowywanie projektu uchwały Rady o opłatach za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów
 36. realizacja zadań zwiazanych z przejmowaniem na własność powiatu pojazdów usuniętych z drogi.
2.    W zakresie ustawy o transporcie drogowym i prawa przewozowego:

 1. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy w transporcie drogowym osób,
 3. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów  drogowych  na potrzeby własne oraz wypisów z zaświadczeń,
 4. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie planowanych przebiegów regularnych  linii komunikacyjnych  w obszarze  powiatu , wydawanych przez inne organy
 5. powoływanie komisji  na egzamin kandydatów  kierowców  taxi w celu uzyskania licencji na wykonywanie  transportu drogowego taksówką,
 6. kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
 7. przygotowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 8. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 9. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu określającej  przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.

Stanowisko do spraw rejestracji pojazdów ->

 1. Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz wydawanie tablic rejestracyjnych.
 2. Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczenia (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby).
 3. Prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym wydawanie licencji na krajowy transport osób i rzeczy, zezwoleń na przewóz osób i rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 6. Wyznaczanie jednostki, która usuwa pojazdy z drogi na polecenie policji oraz parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy.
 7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 8. Zawiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

Stanowisko do spraw praw jazdy ->

 1. Wydawanie uprawnień do kierowania.
 2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 3. Zatrzymywanie, cofanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
 4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 5. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom.
« powrót do poprzedniej strony