ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:39:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zapewnia obsługę w zakresie : udzielania pozwoleń na budowę , rozbiórkę obiektów i zmianę sposobu ich użytkowania.

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
 1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  •  zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 2. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy,
 4. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
  • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 5. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 6. Przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę do organu wyższego stopnia do każdego piątego dnia każdego miesiąca,
 7. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 8. Przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 9. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz w zakresie uchylenia tych decyzji,
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 11. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 12. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 13. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 15. Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 16. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektu, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 17. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz określanie warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 18. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 19. Opracowywanie opinii Zarządowi Powiatu do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 20. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 21. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
« powrót do poprzedniej strony