ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Budownictwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:39:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali i zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową.
 

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
 
 1. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych, w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 2. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
 3. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji (RWD-2) umieszczonego na platformie GUNB
 4. rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy;
 5. przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
  • kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  • kopii odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 6. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 7. przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę do organu wyższego stopnia do każdego piątego dnia każdego miesiąca;
 8. prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 10. uzgadnianie projektów budowlanych przed wydaniem pozwolenia na budowę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę i odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz w zakresie uchylenia tych decyzji;
 12. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywaniu robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania
 13. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
 14. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 15. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 16. prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
 17. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę i zgłoszenia na rzecz innej osoby,
 18. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektu, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia;
 19. prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 20. opracowywanie opinii Zarządowi Powiatu do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin;
 21. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego i użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
 22. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego
 23. uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie przebiegu inwestycji wyprowadzanych poza granice terenów zamkniętych
 24. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynków stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 25. sporządzanie na potrzeby GUS:
  • wykazów ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania,
  • sprawozdań o wydanych pozwoleniach na budowę (B-05),
  • meldunków o budownictwie mieszkaniowym  (B-06)
 26. przygotowanie zestawienia pozwoleń na budowę (GUNB-3) pod kątem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na potrzeby GUNB
« powrót do poprzedniej strony