ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 09:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich, obronnych, kryzysowych, komunikacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań  Wydziału należy załatwianie  następujących  spraw:
 
W zakresie spraw obywatelskich, obronnych, kryzysowych, funkcji właścicielskich nad placówkami ochrony zdrowia:
 1. podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczania imprezy masowej;
 2. przygotowywanie Zarządowi Powiatu projektu decyzji administracyjnych zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową;
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Powiecie Giżyckim z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 4. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek;
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu  zmarłych;
 6. prowadzenie spraw związanych z obsługą funkcji właścicielskich powiatu dotyczących  placówek ochrony zdrowia;
 7. przygotowanie i organizowanie działań na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 8. organizowanie akcji kurierskiej;
 9. sprawowanie nadzoru nad sprawami niejawnymi w jednostce,
 10. organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej;
 11. opracowanie i analiza realizacji Powiatowego Programu Bezpieczeństwa i Porządku oraz obsługa Komisji Bezpieczeństwa;
 12. obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 13. obsługa Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.
W zakresie komunikacji społecznej, współpracy z innymi podmiotami:
 1. przygotowywanie informacji i prezentacji z zakresu realizowanych zadań powiatu, w tym strony internetowej Starostwa;
 2. monitorowanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. przygotowywanie konsultacji społecznych, zbieranie opinii mieszkańców w sprawach związanych z realizacją  zadań powiatu;
 4. organizowanie spotkań i konferencji inicjowanych przez  Zarząd Powiatu;
 5. opracowywanie i monitorowanie strategii powiatu i innych wieloletnich programów;
 6. koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 7. prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych;
 8. współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne;
 9. ewidencjonowanie wniosków składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne o środki pomocowe;
 10. koordynowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
« powrót do poprzedniej strony