ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej Rolnictwa

Zadania wydziału


Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.
 
 
 

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie gospodarki wodnej:
 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne i śródlądowe drogi wodne oraz rozstrzyganie sporów w drodze decyzji o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego z gruntami przyległymi do tych wód;
 2. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowań dla właścicieli gruntów za zajęcie    gruntów przez wody stanowiące własność  Skarbu Państwa;
 3. załatwianie spraw związanych  z ustalaniem za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów celem dostępu do wody i swobodnego ruchu wzdłuż wód;
 4. przygotowywanie opinii projektów warunków korzystania z wód dorzecza;
 5. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydaniem tych pozwoleń, a w szczególności: wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków bytowych lub komunalnych, poboru wód powierzchniowych, pozyskiwania trzciny w celach gospodarczych,  odprowadzanie lub doprowadzanie wody za pomocą urządzeń przechodzących przez grunt innego właściciela, budowy: stawów, pomostów, kąpielisk i  innych urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych;
 6. ustalanie w drodze decyzji wysokości ograniczenia prawa własności nieruchomości za odszkodowaniem lub decyzji o wykupie nieruchomości, związanych z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód;
 7. prowadzenie spraw związanych z cofnięciem lub ograniczeniem bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego;
 8. wydawanie decyzji o przejściu lub wykreśleniu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do lub z  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 9. wydawanie decyzji o przejściu wody oraz gruntu pokrytego wodami  w trwały zarząd marszałka województwa;
 10. dokonywanie w drodze decyzji podziału kosztów utrzymywania budowli lub murów tworzących brzeg wody w zakresie wynikającym z właściwości do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 11. dokonywanie w drodze decyzji podziału kosztów utrzymywania śródlądowych wód powierzchniowych, w przypadkach gdy ich wzrost następuje w wyniku wprowadzania przez zakłady ścieków do wód lub urządzeń albo gdy zakłady w inny sposób przyczyniają   się do wzrostu tych kosztów w zakresie wynikającym z właściwości do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 12. nakładanie na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni oraz ognisk zanieczyszczenia wody;
 13. wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
 14. wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego;
 15. nakazywanie w drodze decyzji, usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych;
 16. ustanawianie w drodze decyzji na wniosek właściwej służby hydrologiczno-meteorologicznej strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych z możliwością nakazania usunięcia drzew lub krzewów;
 17. dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody  lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń co najmniej raz na 4 lata;
 18. wzywanie zakładów do usunięcia w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;
 19. wydawanie decyzji w przypadku nie usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;
 20. przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia nadzoru, kontroli i likwidacji spółek Wodnych;
 21. przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych;
 22. ustalanie w drodze decyzji obowiązku konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
W zakresie rybactwa śródlądowego:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
 3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 4. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
 5. przygotowywanie wniosku o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
W zakresie gospodarki leśnej:
 1. wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przyznania - na wniosek właściciela lasów po zaopiniowaniu przez nadleśniczego - środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
 3. wydawanie decyzji w  sprawie zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o powierzchni do 10 ha;
 4. wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 6. wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny;
 7. ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;
 8. zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych  rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu;
 9. kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 10. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;
 11. udział w uzgadnianiu wykorzystania środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na zalesianie gruntów;
 12. ustalanie potrzeb w zakresie zalesiania gruntów i kontrola zalesień.
W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych;
 2. dokonywanie co 3 lata oceny udatności upraw dokonanych w trybie ustawy;
 3. wydawanie decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej, w przypadku sprzedaży gruntu;
 4. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu po stwierdzeniu, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu;
 5. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu, zwrocie kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia, pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu;
 6. prowadzenie i przetwarzanie rejestru wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
W zakresie prawa łowieckiego:
 1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
 4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
W zakresie postępowania z odpadami:
 1. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
 2. wydawanie zezwoleń na transport odpadów;
 3. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
 4. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub / i powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
 5. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;
 6. ustalenie sposobu gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku:
  • braku możliwości wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna,
  • konieczności natychmiastowego ich zagospodarowania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi  lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,
 7. przygotowywanie wniosków do WFOŚiGW na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków;
 8. zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 9. przyjmowanie przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 10. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 11. wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części.
W zakresie prawa ochrony środowiska:
 1. prowadzenie ocen jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska;
 2. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
  • zintegrowanych,
  • na wytwarzanie odpadów,
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń  o ile pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji;
 4. nakładanie w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki o których umowa w art. 147 lub określone w trybie art. 56 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
 6. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
 7. ustalanie w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 8. wydawanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko;
 9. wydawanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązku lub podjęcia działań, o których mowa w art. 362 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;
 11. realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz innych zadań ustalonych przez radę powiatu, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska;
 12. rejestrowanie, gromadzenie, udostępnianie i wyłączanie jawności informacji o środowisku i jego ochronie;
 13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego  użytkowania;
 14. przygotowywanie co 2 lata raportów z wykonania ustaleń zwartych w powiatowym programie ochrony środowiska;
 15. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów hałasu, że  poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone  są dopuszczalne poziomy hałasu;   
 16. dokonywanie ocen stanu akustycznego środowiska oraz prowadzenie obserwacji zmian dokonujących się w ramach państwowego monitoringu środowiska;
 17. sporządzanie map akustycznych uwzględniających informacje wynikające z map akustycznych terenów przyległych do szlaków komunikacyjnych a sporządzanych przez zarządzających nimi;
 18. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne
  do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 19. załatwianie interwencji w sprawach emisji hałasu;
 20. ustalanie, na żądanie poszkodowanego odszkodowań w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
 21. przeprowadzanie wykupu nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,  o których mowa w pkt 20.
 
W zakresie ochrony przyrody:
 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin;
 3. rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3, jeżeli działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych;
 2. przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy, na rzecz którego została wydana na rzecz innego podmiotu;
 3. odmowa udzielania koncesji;
 4. cofanie koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 5. ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę bez koncesji;
 6. ustalanie opłat za prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem;
 7. gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych;
 8. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac, które nie wymagają uzyskania koncesji oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych dotyczących:
  • ustalania zasobów wód podziemnych,
  • warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otwo¬rami wiertniczymi,
  • warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • warunków hydrogeologicznych związanych z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni substancji oraz odpadów, jak również projektów prac hydrogeologicznych dla wykonywania otworów awaryjnych, zastępczych i eksploatacyjnych dla ujęć oraz dotyczących prac dla wykonania likwidacji hydrogeologicznych otworów wiertniczych,
  • dokumentowania złóż.
 9. zobowiązywanie przedsiębiorcy górniczego w drodze decyzji do wykonania obmiaru wyrobiska w szczególnych przypadkach;
 10. wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych w zakresie określonym koncesją;
 11. wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;
 12. przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac i badań geologicznych;
 13. ustalanie sposobu i terminu przechowywania próbek geologicznych przez wykonawców  robót geologicznych;
 14. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych- prowadzenie powiatowego  archiwum  geologicznego;
 15. wyrażanie  zgody  na przeniesienie przez przedsiębiorcę zgody na przysługujących mu praw do informacji uzyskanych  w wyniku prowadzonych prac geologicznych;
 16. uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego;
 17. uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 18. wyrażanie zgody na przeniesienie przez podmiot przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;
 19. rekultywacja terenu po eksploatacji kruszywa  naturalnego.

W zakresie obowiązku ubezpieczeń gospodarstw rolnych:
uprawnienie do kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 
W zakresie handlu uprawnieniami do emisji:
 1. wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji;
 2. wydawanie zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy;
 3. wydawanie zgody na przeniesienie niewykorzystanych uprawnień do emisji na  następny  okres rozliczeniowy.
 
W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:
wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 
W zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów prowadzącemu punkt zbierania  pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
 
W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko:
 1. udostępnianie informacji o środowisku;
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 3. przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do końca marca informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko – w zakresie informacji wytworzonych w Wydziale.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-08 15:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-08 15:36:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 15:03:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »