ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 15:36:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału


Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie gospodarki wodnej:
 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne     i śródlądowe drogi wodne oraz rozstrzyganie sporów w drodze decyzji  o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego z gruntami przyległymi do tych wód,
 2. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowań dla właścicieli gruntów za zajęcie    gruntów przez wody stanowiące własność  Skarbu Państwa,
 3. załatwianie spraw związanych  z ustalaniem za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz   miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów  celem dostępu do wody i swobodnego ruchu wzdłuż wód,
 4. przygotowywanie opinii projektów warunków korzystania z wód dorzecza,
 5. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami  na szczególne korzystanie z wód  powierzchniowych oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydaniem tych   pozwoleń  a w szczególności: wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków bytowych lub komunalnych, poboru wód powierzchniowych, pozyskiwania trzciny w celach gospodarczych,  odprowadzanie lub doprowadzanie wody   za pomocą  urządzeń przechodzących przez grunt  innego właściciela, budowy: stawów  rybackich, pomostów, kąpielisk i  innych urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych,
 6. ustalanie w drodze decyzji wysokości ograniczenia prawa własności nieruchomości za odszkodowaniem lub decyzji o wykupie nieruchomości,  związanych z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód,
 7. prowadzenie spraw związanych z cofnięciem lub ograniczeniem bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego,
 8. udział w przeglądach technicznych budowli hydrotechnicznych,
 9. wydawanie decyzji o przejściu lub wykreśleniu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do lub z  zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
 10. wydawanie decyzji o przejściu wody oraz gruntu pokrytego wodami  w trwały zarząd marszałka województwa,
 11. dokonywanie w drodze decyzji podziału kosztów utrzymywania budowli lub murów tworzących brzeg wody w zakresie wynikającym z właściwości do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 12. dokonywanie w drodze decyzji podziału kosztów utrzymywania śródlądowych wód powierzchniowych, w przypadkach gdy ich wzrost następuje w wyniku wprowadzania przez zakłady ścieków do wód lub urządzeń albo gdy zakłady w inny sposób przyczyniają   się do wzrostu tych kosztów w zakresie wynikającym z właściwości do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 13. nakładanie na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni oraz ognisk zanieczyszczenia wody,
 14. wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 15.  wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego,
 16. nakazywanie w drodze decyzji, usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych,
 17. ustanawianie w drodze decyzji na wniosek właściwej służby hydrologiczno-meteorologicznej strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych   z możliwością nakazania usunięcia drzew lub krzewów,
 18. dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody  lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń co najmniej raz na 4 lata,
 19. wzywanie zakładów do usunięcia w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
 20. wydawanie decyzji w przypadku nie usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
 21. stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko,
 22. uzgadnianie w drodze decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 23. przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia nadzoru ,kontroli i likwidacji spółek wodnych,
 24. przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych,
 25. ustalanie w drodze decyzji obowiązku konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2. W zakresie rybactwa śródlądowego:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
 3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 4. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
 5. przygotowywanie wniosku o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
3. W zakresie gospodarki leśnej:
 1. wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przyznania - na wniosek właściciela lasów po zaopiniowaniu przez nadleśniczego - środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 3. wydawanie decyzji sprawie zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o powierzchni do 10 ha,
 4. wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 5. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. składania do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
 7. ustalanie  zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
 8. zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
 9. kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 10. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
 11. udział w uzgadnianiu wykorzystania środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na zalesianie gruntów,
 12. ustalanie potrzeb w zakresie zalesiania gruntów i kontrola zalesień.
4. W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych,
 2. dokonywanie co 3 lata oceny udatności upraw dokonanych w trybie ustawy,
 3. wydawanie decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej, w przypadku sprzedaży gruntu,
 4. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu po stwierdzeniu, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu,
 5. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu, zwrocie kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia, pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
 6. prowadzenie i przetwarzanie rejestru wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
5. W zakresie prawa łowieckiego:
 1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich  na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

6. W zakresie postępowania z odpadami:
 1. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  wytworzonymi odpadami,
 2. wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 4. wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,
 5. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego instalację,
 6. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
 7. wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części  na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów,
 8. aktualizacja co 4 lata powiatowego planu gospodarki odpadami,
 9. przygotowywanie co 2 lata sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami (według stanu na 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej ,,okresem sprawozdawczym),
 10. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku  lub unieszkodliwiania odpadów,
 11. przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach w wyniku poważnej awarii   lub poważnej awarii przemysłowej,
 12. ustalenie sposobu gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku;
  • braku możliwości wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała  się bezskuteczna,
  • konieczności natychmiastowego ich zagospodarowania ze względu na zagrożenie  życia lub zdrowia ludzi  lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,
 13. przygotowywanie wniosków do WFOŚiGW na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków,

7. W zakresie prawa ochrony środowiska:
 1. prowadzenie ocen jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska,
 2. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
  • zintegrowanych,
  • na wytwarzanie odpadów,
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnych,
 3.  

3)    przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń  o ile pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji,
4)    nakładanie w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki o których umowa w art. 147 lub określone w trybie art. 56 ustawy Prawo ochrony środowiska,
5)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
6)    ustalanie w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
7)    wydawanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko,
8)    wydawanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska., w razie braku możliwości nałożenia obowiązku lub podjęcia działań o których mowa w art. 362 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
9)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
10)    realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz innych zadań ustalonych przez radę powiatu, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,
11)    rejestrowanie, gromadzenie, udostępnianie i wyłączanie jawności informacji o środowisku                i jego ochronie,
12)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
13)    przygotowywanie co 2 lata raportów z wykonania ustaleń zwartych w powiatowym programie ochrony środowiska,
14)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia                           na podstawie pomiarów hałasu, że  poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone  są dopuszczalne poziomy hałasu,  
15)    dokonywanie ocen stanu akustycznego środowiska oraz prowadzenie obserwacji zmian dokonujących się w ramach państwowego monitoringu środowiska,
16)    sporządzanie map akustycznych uwzględniających informacje wynikające z map akustycznych terenów przyległych do szlaków komunikacyjnych a sporządzanych   przez zarządzających nimi,
17)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
18)    załatwianie interwencji w sprawach emisji hałasu,
19)    ustalanie, na żądanie poszkodowanego odszkodowań w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska co może nastąpić przez:
a)    poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;
b)    ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne;
c)    wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją.
20)    przeprowadzanie wykupu nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania                    z nieruchomości,  o których mowa w pkt 19.

8. W zakresie ochrony przyrody:
1)    popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2)    opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
3)     wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin,
4)     rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.

9. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie                   i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha   i przewidywanym wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000m³ jeżeli działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
2)    przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz, którego została wydana na rzecz innego podmiotu,
3)     odmowa udzielania koncesji,
4)     cofanie koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
5)    ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę bez koncesji,
6)    ustalanie opłat za prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji lub z rażącym    jej naruszeniem,
7)    gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
8)    wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych dotyczących:
a)    ustalania zasobów wód podziemnych,
b)    warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otwo¬rami wiertni¬czymi,
c)    warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
d)    warunków hydrogeologicznych związanych z magazynowaniem i składowaniem na po¬wierzchni sub¬stancji oraz odpadów, jak również projektów prac hydrogeologicznych dla wy¬konywania otworów awaryjnych, zastępczych i eksploatacyjnych dla ujęć oraz doty¬czących prac dla wykonania likwidacji hydrogeologicz¬nych otworów wiertni¬czych,
9)    zobowiązywanie przedsiębiorcy górniczego w drodze decyzji do wykonania obmiaru wyrobiska w szczególnych przypadkach,
10)     wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych w zakresie określonym koncesją,
11)    wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
12) przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac i badań geologicznych,
13) ustalanie sposobu i terminu przechowywania próbek geologicznych przez wykonawców
    robót geologicznych,
14) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych – prowadzenie
       powiatowego archiwum geologicznego,
15) wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw
     do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
16) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
      górniczego,
17) uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych
      osuwaniem się mas ziemnych,
18) wyrażanie zgody na przeniesienie przez podmiot przysługujących mu praw do informacji
      uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych.

10. W zakresie obowiązku ubezpieczeń gospodarstw rolnych:
1)    uprawnienie do kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

11. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji:
      1) wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa we wspólnotowym systemie
         handlu uprawnieniami do emisji,
      2) wydawanie zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy,
      3) wydawanie zgody na przeniesienie niewykorzystanych uprawnień do emisji na następny
         okres rozliczeniowy.

12. w zakresie ustawy o transporcie kolejowym – wydawanie decyzji o usunięciu drzew
 i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje
 urządzeń  kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

13. Z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji-  wydawanie zezwoleń
     na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów prowadzącemu punkt zbierania
     pojazdów wycofanych z eksploatacji.
« powrót do poprzedniej strony