ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.    W zakresie gospodarki nieruchomościami, wywłaszczania nieruchomości i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw  dotyczących gospodarowania  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa ,
 2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 3. zbywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego,
 4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 5. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa,
 6. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd,
 7. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa,  
 8. przekazywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego w trwały zarząd,
 9. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Giżyckiego,
 10. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 11. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
 12. nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom,
 13. opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa,
 14. wydawanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 15. wywłaszczenie nieruchomości,
 16. zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 17. scalanie i wymiana gruntów,
 18. scalenie i podział nieruchomości,
 19. zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 20. nakładanie obowiązku rekultywacji i zagospodarowania gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej oraz kontrola nałożonych obowiązków,
 21. nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 22. wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody,
 23. prowadzenie bazy danych o wartościach nieruchomości,
 24. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach,

2.    W zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:
 1. przyjmowanie materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 4. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 5. wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 6. wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 7. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 9. gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 10. zakładanie osnów szczegółowych,
 11. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 12. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 13. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 14. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 
 
 

Stanowiska pracy w wydziale

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami, wywłaszczania nieruchomości i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 
 1. prowadzenie spraw  dotyczących gospodarowania  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
 2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa;
 3. zbywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego;
 4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 5. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa;
 6. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd;
 7. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa;
 8. przekazywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego w trwały zarząd;
 9. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Giżyckiego;
 10. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 11. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością;
 12. nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom;
 13. opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa;
 14. wydawanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
 15. wywłaszczanie nieruchomości;
 16. zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 17. scalanie i wymiana gruntów;
 18. zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
 19. nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
 20. wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody;
W zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:
 
 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • prowadzenie dla obszaru powiatu:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwaną powiatową bazą GESUT,
   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  •  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
   • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych i kartograficznych,
   • dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (używany skrót BDOT) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
  •  tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych:
   • mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
   • mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
  •  
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-05 14:47:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-05 14:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 11:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »