ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-05 14:47:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

 1. Gospododarka nieruchomościami
  • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, w tym m.in.:
   • przetargi na zbycie nieruchomości,
   • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu nieruchomością, dzierżawy lub najmu,
   • przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszaniem trwałego zarządu nieruchomością,
   • nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom,
   • zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości;
  • wywłaszczenia nieruchomości;
  • wymiana gruntów.
 2. Ochrona gruntów rolnych i leśnych:
  • zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
  • naliczanie należności i opłat rocznych w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
  • decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz kontrola nałożonych obowiązków.
 3. Sprawy związane z rekompensatą za nieruchomości pozostawione na terenach należących do Polski do roku 1939, a w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostających poza jej granicami.
 4. Prowadzenie bazy danych o wartościach nieruchomości i udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym tych danych.
 5. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • włączanie do zasobu i ewidencjonowanie materiałów geodezyjno – kartograficznych powstałych w wyniku prac oraz nadawanie klauzul na dokumentach,
  • udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
  • udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłaszanych prac,
  • kontrola techniczna zgłaszanych prac,
  • wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych,
 6. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:
  • wprowadzanie zmian w istniejących operatach ewidencji gruntów i budynków,
  • wdawanie właścicielom nieruchomości wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  • wdawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 7. Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 8. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 9. Prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w tym:
  • uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie powiatu giżyckiego z wyjątkiem sieci położonych na terenach zamkniętych;
  • wypracowywanie opinii o możliwości realizacji projektowanego usytuowania sieci;
  • prowadzenie rejestru uzgodnionych projektów.
 10. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 11. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 12. Prowadzenie zamówień publicznych na prace geodezyjne.

Stanowiska pracy w wydziale

Stanowisko d/s odbioru i kontroli robót przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 1. Kontrola prac przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie powiatu giżyckiego z wyjątkiem sieci położonych na terenach zamkniętych.
 2. Wydawanie opinii o możliwości realizacji projektowanego usytuowania sieci;
 3. Prowadzenie rejestru uzgodnionych projektów.
Stanowisko d/s obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – pracownia mapy numerycznej.
 1. Aktualizacja części kartograficznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonej numerycznie.
 2. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 3. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 4. Kontrola techniczna prac geodezyjnych i kartograficznych.
 5. Wykonywanie wyrysów z operatu ewidencyjnego.
 6. Wykonywanie wyplotów map z powiatowej bazy danych.
 7. Prowadzenie zamówień publicznych na prace geodezyjne.
Ośrodek dokumentacji kartograficznej
 1. Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłaszanych prac.
 2. Włączanie do zasobu i ewidencjonowanie materiałów geodezyjno – kartograficznych powstałych w wyniku prac oraz nadawanie klauzul na dokumentach.
 3. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 4. Wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Stanowisko d/s ewidencji gruntów i budynków
 1. Wprowadzanie zmian w istniejących operatach ewidencji gruntów i budynków.
 2. Wydawanie właścicielom nieruchomości wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.
 3. Wdawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencyjnego.
Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych
 1. Gospodarka nieruchomościami:
  • przetargi na zbycie nieruchomości,
  • decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu nieruchomością, dzierżawy lub najmu,
  • przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszaniem trwałego zarządu nieruchomością.
 2. Nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom.
 3. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
 4. Wywłaszczenia nieruchomości.
 5. Wymiana gruntów.
 6. Zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 7. Naliczanie należności i opłat rocznych w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
 8. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz kontrola nałożonych obowiązków.
 9. Sprawy związane z rekompensatą za nieruchomości pozostawione na terenach należących do Polski do roku 1939, a w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostających poza jej granicami.
 10. Prowadzenie bazy danych o wartościach nieruchomości i udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym tych danych.
« powrót do poprzedniej strony