ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-05 14:47:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.


Do podstawowych zadań Wydziału należy:


1.    W zakresie gospodarki nieruchomościami, wywłaszczania nieruchomości i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw  dotyczących gospodarowania  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa ,
 2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 3. zbywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego,
 4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 5. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa,
 6. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd,
 7. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa,  
 8. przekazywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego w trwały zarząd,
 9. wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Giżyckiego,
 10. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 11. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
 12. nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom,
 13. opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa,
 14. wydawanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 15. wywłaszczenie nieruchomości,
 16. zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 17. scalanie i wymiana gruntów,
 18. scalenie i podział nieruchomości,
 19. zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 20. nakładanie obowiązku rekultywacji i zagospodarowania gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej oraz kontrola nałożonych obowiązków,
 21. nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 22. wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody,
 23. prowadzenie bazy danych o wartościach nieruchomości,
 24. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach,

2.    W zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:
 1. przyjmowanie materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 4. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 5. wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 6. wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 7. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 9. gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 10. zakładanie osnów szczegółowych,
 11. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 12. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 13. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 14. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

 

 

 

Stanowiska pracy w wydziale

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.    W zakresie gospodarki nieruchomościami, wywłaszczania nieruchomości i ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1)    prowadzenie spraw  dotyczących gospodarowania  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
2)    zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa;
3)    zbywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego;
4)    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
5)    zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa;
6)    przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd;
7)    wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa; 
8)    przekazywanie nieruchomości Powiatu Giżyckiego w trwały zarząd;
9)    wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Giżyckiego;
10)     aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
11)     aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością;
12)     nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom;
13)     opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa;
14)     wydawanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
15)     wywłaszczanie nieruchomości;
16)     zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
17)     scalanie i wymiana gruntów;
18)     zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
19)     nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
20)     wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody;
21)     prowadzenie bazy danych o wartościach nieruchomości;
22)     udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach.

2.    W zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:
1)    przyjmowanie materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)    udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
3)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
4)    prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
5)    wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
6)    wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków;
7)    uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
8)    zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
9)    zakładanie osnów szczegółowych;
10)     zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
11)     ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
12)     prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
13)     przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
« powrót do poprzedniej strony