ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 15:09:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zajmuje się  sprawami organizacyjnymi  funkcjonowania Starostwa, sprawami  kadrowymi,  obsługą Zarządu Powiatu i sekretariatu.

 

 

 

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy załatwianie następujących spraw:

1.    W zakresie obsługi sekretariatu i punktu informacyjnego Starostwa:
1)    prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
2)    prenumerata fachowych czasopism;
3)    prowadzenie  dziennika korespondencji;
4)    prowadzenie spraw związanych  z przyjmowaniem i rejestracją skarg i wniosków;
5)    przyjmowanie  zgłoszeń o rzeczach zgubionych i porzuconych  w ramach Biura Rzeczy Znalezionych;
6)    zamawianie pieczęci , w tym pieczęci urzędowych oraz ich ewidencjonowanie;
7)    zamawianie druków i formularzy na potrzeby  Starostwa;
8)    obsługa punktu informacyjnego Starostwa.

2.    W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1)    przygotowywanie założeń do planu finansowego Starostwa w części przewidzianej
dla Wydziału;
2)    administrowanie pomieszczeniami ,w których  ma siedzibę  Starostwo,  ustalanie  planów remontów i napraw w tych obiektach oraz  zlecanie wykonania   remontów, napraw i konserwacji;
3)    zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
4)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - gospodarczym oraz nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych;
5)    prowadzenie spisu rzeczowych  aktywów trwałych (meble, sprzęt komputerowy, urządzenia itp.) według ich usytuowania  w pomieszczeniach Starostwa, aktualizowanie tych danych, oznakowywanie oraz w  razie potrzeby  zbywanie lub likwidowanie;   
6)    ewidencjonowanie prowadzonych  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz składanie sprawozdań  z realizacji zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
7)    zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów;
8)    ubezpieczanie środków trwałych  i pozostałych środków  trwałych Starostwa,
9)    prowadzenie  tablicy ogłoszeń Starostwa;
10)    prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem  samochodów służbowych Starostwa.

3.    W zakresie spraw kadrowych:
1)    prowadzenie  akt spraw osobowych   pracowników Starostwa i kierowników  jednostek organizacyjnych  z wyjątkiem akt  kierowników jednostek oświatowych;
2)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie
stosownych ewidencji;
3)    prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy  oraz odznaczeń;
4)    ewidencjonowanie czasu pracy  pracowników;
5)    sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr;
6)    prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych;
7)    kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
8)    wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie
2 lat przed osiągnięciem  wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia
na emeryturę;
9)    prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
10)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
11)    organizowanie  badań lekarskich pracowników  (wstępnych, kontrolnych, okresowych)  w określonych prawem  terminach;
12)    prowadzenie dokumentacji związanej z  delegacjami  służbowymi  pracowników Starostwa i  dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych;
13)    ewidencjonowanie  zbiorów danych osobowych zarejestrowanych w urzędzie  Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.    W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
1)    prowadzenie rejestru  uchwał Zarządu Powiatu;
2)    protokółowanie  posiedzeń Zarządu;
3)    przekazywanie wyciągów z protokołów, dokumentów, ustaleń  podmiotom zobowiązanym  do ich realizacji;
4)    prowadzenie  teczek organizacyjnych  powiatowych jednostek organizacyjnych.

« powrót do poprzedniej strony