ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 15:09:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zajmuje się  sprawami organizacyjnymi  funkcjonowania Starostwa, sprawami  kadrowymi,  obsługą Zarządu Powiatu i sekretariatu.

 

 

 

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy załatwianie następujących spraw:
 
1.  W zakresie obsługi sekretariatu i punktu informacyjnego Starostwa:

1)  prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
2)  prenumerata fachowych czasopism i dzienników urzędowych,
3)  prowadzenie  dziennika korespondencji,
4)  prowadzenie spraw związanych  z przyjmowaniem i rejestracją skarg i wniosków,
5)  przyjmowanie  zgłoszeń o rzeczach zgubionych i porzuconych  w ramach Biura Rzeczy Znalezionych,
6)  obsługa punktu informacyjnego Starostwa.
 
2.  W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

1)  przygotowywanie założeń do planu finansowego Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału,
2)  administrowanie lokalami, budynkami Starostwa oraz  ustalanie  planów remontów i napraw w tych obiektach,
3)  zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
4)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - gospodarczym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
5)  koordynowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,
6)  załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi,
7)  gospodarowanie drukami i formularzami,
8)  gospodarowanie pojazdami samochodowymi,
9)  zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
10) prowadzenie ewidencji szkoleń  pracowników oraz wydawanych delegacji służbowych pracownikom Starostwa i kierownikom jednostek powiatowych,
11) prowadzenie archiwum  zakładowego Starostwa,
12) zabezpieczenie łączności telefonicznej, fax-owej , 
13) prowadzenie  tablicy ogłoszeń Starostwa.
 
3.  W zakresie spraw obywatelskich, obronnych i kryzysowych:

1)  przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
2)  przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie zuŜytkowania zebranych ofiar oraz o ogłoszeniu w prasie,
3)  podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczania imprezy masowej, 
4)  przygotowywanie Zarządowi Powiatu projektu decyzji administracyjnych zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową ,
5)  sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Powiecie Giżyckim z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
6)  przygotowanie  i organizowanie działań na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
7)  prowadzenie kancelarii tajnej,
8)  organizowanie akcji kurierskiej,
9)  sprawowanie nadzoru nad sprawami niejawnymi w jednostce,
10)  sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu,
11) organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
12) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
13) obsługa Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.
14) realizacja  zadań wynikających  z ustawy o cmentarzach  i chowaniu zmarłych


« powrót do poprzedniej strony