ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-11 14:11:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

DANE ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH:

1.    Dane osobowe udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek.

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych powinien zawierać:
-    podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia
-    informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych
-    zakres żądanych danych ze wskazaniem ich przeznaczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Dane osobowe udostępniane są osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jak również osobom, które w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania powyższych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą. Udostępnione dane mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

2.    Udostępnienie informacji ze zbioru danych osobowych następuje w formie pisma.

Od wydanego pisma pobiera się opłatę skarbową w wysokości:
•    17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej lub właściwą opłatą zgodnie z przepisami szczególnymi.

3.    Odmawia się udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli spowodowałoby to:

a)    ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową;
b)    zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c)    zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
d)    istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.


POZOSTAŁE DANE:
Podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Szczegóły TUTAJ.
 

REJESTRY I EWIDENCJE

 1. Uchwały rady powiatu
 2. Uchwały zarządu powiatu
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 4. Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu
 5. Dziennik przesyłek specjalnych
 6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 7. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych
 8. Rejestr wydanych upoważnień przez Starostę
 9. Rejestr zarządzeń Starosty Giżyckiego
 10. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
 11. Ewidencja podmiotów pozyskujących kopaliny pospolite
 12. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie
 13. Ewidencja osób starajacych się o pracę w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 14. Rejestr cen i wartości nieruchomości
 15. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 16. Dziennik korespondencji

EWIDENCJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

L. p. Nazwa zbioru Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru
1. REJESTR KART WĘDKARSKICH,ŁOWIECTWA PODWODNEGO I SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB Art. 7 ust.5, art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 21, poz. 91 z 1985 r. z późn. zmianami)
2. REJESTR WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ (REJESTR WNIOSKÓW, REJESTR DECYZJI) Art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 ze zmianami)
3. REJESTR PRAW JAZDY-„KIEROWCA" GIŻYCKO Art. 10 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami)
4. EWIDENCJA POJAZDÓW Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
5. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późn. zmianami)
6. REJESTR WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59)
7. DEZYZJE - POZWOLENIA WODNOPRAWNE Art. 20 ust. 2, art. 23 ust. 1 art. 55 ust.1 Ustawy z dnia 24 październka 1974 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm)
8. OŚRODEK Art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późn. zmianami)
9. EWIDENCJA WYDANYCH PRAW JAZDY MIĘDZYNARODOWYCH Art. 10 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami)
10. EWIDENCJA WYDANYCH LICENCJI, ZEZWOLEŃ I ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY Art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 1 pkt 1. ppkt e, art. 33  ustawy z dnia 6. września 2001 r (Dz.U.2013.1414 j.t. 151z późniejszymi zmianami)
11. EWIDENCJA STACJI DIAGNOSTYCZNYCH I DIAGNOSTÓW Art. 83a i 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
12. EWIDENCJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW Art. 28 i 33  Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami)
13. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GIŻYCKU zgoda osoby, której dane dotyczą
14. REJESTR WNIOSKÓW O PRZEZNACZENIU GRUNTÓW ROLNYCH DO ZALESIENIA Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764, zm. Dz. U. nr 46, poz.352)
15. REJESTR POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)
16. REJESTR POSIADACZY ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.)
17. REJESTR RADNYCH RADY POWIATU W GIŻYCKU Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, nr 142, poz. 1592 ze zmianami)
18. EWIDENCJA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORAD POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GIŻYCKU Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zmianami)
19. EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Art.26 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami).
20. WYKAZ OSÓB,  KTÓRE POSIADAJĄ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH, KTÓRYM ODMÓWIONO WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB JE COFNIĘTO Art. 15 ust.1, pkt 7 I 8 oraz art.. 73 ust.2  ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 ze zmianami.)
21. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.)
22. EWIDENCJA  STOWARZYSZEŃ NAD KTÓRYMI STAROSTA PROWADZI NADZÓR ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.)
23. EWIDENCJA OSÓB SPROWADZAJĄCYCH ZWŁOKI I SZCZĄTKI Z ZAGRANICY Art.14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.– Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295; ze zmianami)
24. REJESTR KORESPONDENCJI Art.6 ust.2b Ustawy z dnia 14lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwacj ( Dz.U. z 2006 Nr 97, poz.673 ze zmianami)
 § 40 ust. 3 pkt.4  i § 61 ust.1 pkt.3  instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa RM z 18 stycznia 2011 (Dz.U. Nr 14, poz.67)
25. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93ze zm./ - Księga druga, Tytuł I, Dział II, Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności, art.183 – 189 KC.
26. EWIDENCJA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Art. 25c ustawy z dnia 05 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony