ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady załatwiania interesantów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-23 12:53:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
W BUDYNKU PRZY AL. 1 MAJA 14 ZAŁATWIĆ MOŻNA M.IN.:
 
jakie sprawy można załatwićw budynku przy Al. 1 Maja 14
 
W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 2 ZAŁATWIĆ MOŻNA M.IN.:
 
jakie sprawy można załatwić w budynku przy ul. Wyzwolenia 2
 
Załatwianie interesantów
 Osoby zainteresowane uzyskaniem za pośrednictwem Internetu (BIP Starostwa: http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl) danych o przebiegu prowadzonego postępowania administracyjnego, proszone są o zgłaszanie tej informacji pracownikom prowadzącym postępowanie.
Zgłoszenie należy składać wraz z wnoszonym wnioskiem o załatwienie sprawy.
 
 
Wydawanie zaświadczeń
Zaświadczenie wydaje się na żądanie interesanta, o ile:
 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez urząd ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 
 
Opłaty
Interesanta obciążają koszty, które:
 1. wynikają z jego winy lub zostały poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (np. koszty podróży, inne należności świadków, biegłych, koszty oględzin, doręczeń pism urzędowych),
 2. są załatwiane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (opłata skarbowa) i dotyczą zapłaty za:
 • czynności urzędowe wykonywane na wniosek interesanta,
 • wydawane zaświadczenia na wniosek interesanta,
 • decyzje (zezwolenia, pozwolenia, koncesje)
Jeżeli interesant nie wpłaci należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy mu termin do wniesienia tych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni, a dłuższym niż 14 dni.
W związku ze zmienionymi przepisami z dniem 1 stycznia 2007 roku nie ma opłat od podań i załączników.
Opłaty skarbowe, których obowiązek wniesienia wynika z ustawy o opłacie skarbowej, w sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Giżycku wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub bezgotówkowo na konto:
Urząd Miejski w Giżycku
Bank PEKAO S.A.
  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 
Załatwianie interesantów w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbywa się w oparciu o:
 1. zasady procedury administracyjnej tj. ustawę Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej ,
 3. przepisy ustawy o opłacie skarbowej i innych ustaw szczególnych w zakresie opłat geodezyjnych, komunikacyjnych.
Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o przedstawione przez interesanta dokumenty lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi.
Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 2 miesięcy.
Niezałatwienie sprawy w podanych wyżej terminach wymaga powiadomienia interesanta o przyczynie zwłoki i przybliżonym terminie końcowego załatwienia sprawy.
Sprawy w Starostwie wszczyna się na wniosek interesanta lub z urzędu, które kończą się wydaniem decyzji np. pozwoleniem na budowę, wydaniem prawa jazdy, pozwoleniem wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód itp. lub odmową wszczęcia postępowania w przypadkach ściśle określonych ustawą wymienioną w pkt 1. 

Zasady udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych

Zgodnie z art. 40b. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
 1. korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”;
 2. sporządzanie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
 1. prokuratury;
 2. sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  • ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  • przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  • przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Za podstawie art. 40e. ust. 1. Prawa geodezyjnego i kartograficznego wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Za podstawie art. 40e. ust. 3. Prawa geodezyjnego i kartograficznego opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, za które należna jest opłata.
Stawki opłat ustala się w oparciu o załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłat należy dokonać na następujące konto:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
między innymi w następujący sposób:
 • w kasie Starostwa Powiatowego w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 8, która jest czynna w godzinach 800 do 1430 w dni pracujące;
 • w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku ul. Wyzwolenia 1 bez dodatkowych opłat manipulacyjnych;
 • korzystając z internetu udostępnianego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ul. Wyzwolenia 2, w pokoju nr 107.
« powrót do poprzedniej strony